Miljøkulvert – politikerne må holde lovnadene på Tasta

DEBATT: Vis respekt for folk, ikke by dem knapper og glansbilder - eller grønne broer. Hold i stedet det dere har lovet!

Publisert: Publisert:

Gangbrua til høyre i bildet er Vegvesenets forslag til plaster på såret for at kulverten ved skolen blir kortet ned. Foto: Statens vegvesen

Debattinnlegg

 • Henning Stokke
  Styremedlem i Tunnelgruppen på Tasta

Denne uken skal politikerne i kommunalstyret for byutvikling ta stilling til om en «grønn» bro over den nye E39 på Tasta kan kompensere for en halvering av vedtatt miljøkulvert (fra 495 til 270 meter).

Skulle bygges miljøkulvert

Miljøkulverten på Tasta var et premiss og utløsende faktor for at E39 kunne legges gjennom Tasta bydel med nærføring til boligområdene og gjennom det verdifulle friområdet ved til Store Stokkavatnet. Alternativet var å legge veien i en lang tunnel, men valget ble til slutt å legge veien i dagen på Tasta – men under den klare forutsetning at det skulle bygges miljøkulvert.

Siden har en samlet politisk ledelse i Stavanger med støtte fra statlig og fylkeskommunal forvaltning bidradd til å opprettholde og gjøre miljøkulverten juridisk bindende for all fremtidig saksbehandling. Det vil si at det eneste vi vet med sikkerhet i forhold til videreføring av E39 ut til Randaberg er at miljøkulverten skal bygges dersom veien bygges.
Det vil si – under forutsetning av at vi kan stole på den politiske og forvaltningsmessige ledelsen i regionen. Det kommunalstyret derfor i realiteten må ta stilling til er om innbyggerne kan stole på dem, og på de folkevalgte og styrende forvaltningsorganer som bidro til å legge E39 i dagsone på Tasta. Kan vi det?

Les også

Kort kulvert og «grønn bru» kan bli fasit for Tasta

Nå har Statens Vegvesen levert et forslag som fullstendig undergraver vedtaket om miljøkulvert på strekningen Smiene-Eskelandsvegen ved at denne forkortes dramatisk i lengde og skyves nordover slik at den mest sentrale delen av friområdet, det vil si nærmest Store Stokkavatnet, i stedet blir omgjort til et stort og sterkt trafikkert åpent asfaltområde. Det dreier seg om en avkorting på ca. 225 meter.

Som plaster på såret har men foreslått å utvide planlagt gangbro fra 5-6 meter til ca. 20 meter og beplante denne med grønne planter. Bytte bort 225 meter solid miljøkulvert med 10-15 meter brobeplantning - det høres jo unektelig forlokkende ut, eller?

Helseskadelig

Rent bortsett fra at det er bare en fraksjon av arealbortfallet som blir kompensert for, ligger broen slik til at det vil være så støyutsatt fra kulvertmunning og stigning opp mot veikryss, at det vil være direkte stressfrembringende og helseskadelig å oppholde seg der. I tillegg vil veganlegget akkumulere luftforurensing ved ugunstig værforhold i det området hvor broen er planlagt, slik det sannsynligvis må settes opp gule fareskilt.

Broen er allerede vedtatt i annen plan som nå er under utbygging. Den må gjerne utvides og forbedres med beplantning. Men på det krystallklare premiss at det ikke skal måtte medføre noen form for avkortning av allerede vedtatt miljøkulvert. Alt annet vil være et grovt svik overfor byens befolkning, brukerne av Stokkavatnet-området og ikke minst beboerne i nærområdet som allerede har lidd nok under anleggsfasen.

Publisert:

Les også

 1. Bred gangbru tilbys som plaster på såret for Tasta

 2. Sivilombudsmannen krever ny E39-plan

 3. Slik vil Statens vegvesen få ned kostnadene på ny E39

 1. Debatt
 2. Byutvikling
 3. Utbygging
 4. Samferdsel
 5. Tasta