Samordning av tjenestene vil gi et bedre tilbud

DEBATT: Dersom kommunen hadde samlet ressursene fra Lenden skole og ressurssenter og PP-tjenesten i en virksomhet, ville vi hatt større grunnlag for å innfri de politiske forventningene til tidlig innsats og inkludering på en mer ressursbesparende måte.

«Ved en samordning av tjenestene vil kommunen kunne få en organisering som vil kunne gi det beste tilbudet til barna», skriver Hanne Skjelten Dahl og Anette Våga Ball.
  • Hanne Skjelten Dahl
    Rådgiver og tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Stavanger PPT
  • Anette Våga Ball
    Rådgiver og tillitsvalgt for Samfunnsviterne, Stavanger PPT
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Møyfrid Oftedal Vea sin kronikk «Fornuftig å kutte på Lenden?» i (Aftenbladet 11. oktober) refererer til at tidlig innsats er viktig når elever har problemer på skolen. Vi er veldig enige i at tidlig innsats er viktig i skole og barnehage.

Hva er tidlig innsats?

I Meld. St. 6 (2019–2020) – «Tett på -tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» og «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis», løftes det fram at PP-tjenesten skal jobbe tettere på barnehage og skole.

Tidlig innsats og et inkluderende fellesskap er viktige nøkkelord i de politiske føringene.

Les også

Desember 2020: Lenden får minst ett år til før kutt

Varig kompetanseløft

Stortingsmeldingen peker på at kompetansen må komme tidlig og tett på elevene. Det skal skje ved blant annet å styrke det tverrfaglige samarbeidet, og gi et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten.

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig. Flere barn og unge skal inkluderes i det ordinære opplæringstilbudet. Det betyr at vanskene må avdekkes tidlig i barnehage- og skoleforløpet, og at det blir gitt rett hjelp tidlig. Med tidlig innsats kan vi forebygge skeivutvikling, sosiale vansker, lærevansker og frafall i skolen.

Vi må kunne være åpne for en endring og samordning av tjenestene.

Det er viktig med en god begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Gode grunnleggende ferdigheter og faglig mestring gir grunnlag for trivsel, inkludering, god psykisk helse og livsmestring, og motsatt. Dagens politiske føringer presiserer at PP-tjenesten skal tettere på barnehager og skoler for å bygge kompetanse som rommer alle elever i et inkluderende opplæringsmiljø. Vi er enige med Vea i at det er uheldig at det skjæres ned på støttefunksjonene til skolen, når de politiske føringene går i retning av å styrke laget rundt barnet. Mange elever i Stavanger har høyt skolefravær. Tidlig og tett innsats er avgjørende for å forebygge fagvansker og utenforskap.

Er samordning av Lenden skole og ressurssenter og PP-tjenesten – til barnas beste?

PP-tjenesten arbeider med barn i alderen 0–16 år, og har bred kompetanse innen blant annet fagområdene lærevansker, inkludering, skolefravær og psykiske helse og sosiale vansker. I tillegg har vi også dyptgående kjennskap til bakgrunn hos barn som blir henvist til PP-tjenesten, samt funksjons- og evnenivå. Vi har derfor gode forutsetninger for å kunne bistå med rett hjelp tidlig. Dersom kommunen hadde samlet ressursene fra Lenden skole og ressurssenter og PP-tjenesten i en virksomhet, ville vi hatt større grunnlag for å innfri de politiske forventningene til tidlig innsats og inkludering på en mer ressursbesparende måte.

Vi støtter Vea sine utsagn når det gjelder konsekvensene av en så stor nedskjæring på viktige støttefunksjoner til skolen, og at det vil kunne svekke tidlig innsats. Samtidig må vi kunne være åpne for en endring og samordning av tjenestene. Det er viktig at barn og unge som trenger det, får rett hjelp tidlig, og at hjelpen gis der barnet er i det daglige.

Best sammen

Ved en samordning av tjenestene vil kommunen kunne få en organisering, som vil kunne gi det beste tilbudet til barna. Kommunens ressurser vil samtidig bli bedre utnyttet og gi et bedre tjenestetilbud. Samlet som en enhet kan vi jobbe forebyggende med skoler og elever og sikre rett hjelp til rett tid. Vi er gode hver for oss, men vi har tro på at vi er best sammen!

Publisert: