MDG er på lag med faginstansene

DEBATT: MDG er ute av flertallssamarbeidet på fylkestinget i Rogaland.

 • Amalie Kivijärvi, Richard W. Samslått og Eva Berge
  Fylkesstyret i Rogaland MDG
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ap, Sp og V gikk til Høyre for å få gjennomslag for budsjettet. MDGs gruppe kunne ikke gå god for mer penger til nok et overdimensjonert veiprosjekt, denne gangen en unødvendig omkjøringsvei rundt Åkra på Karmøy. Også Rådmannen anbefaler å skrinlegge prosjektet. Forarbeidet har til nå kostet 90 millioner kroner, og jfr. Rådmannens beregninger er det behov for ytterligere 25 millioner kroner bare for å utrede innsigelsene mot prosjektet. MDG er her på lag både med Rådmannen og alle tunge instanser som kan noe om natur, trafikk, matjord og penger.

 • Rådmannen i fylkeskommunen: Trafikkmengden utløser ikke behov for omkjøringsveg. Kostnadene for prosjektet har økt betraktelig. Finansiering av prosjektet vil være svært utfordrende.
 • Landbruksdepartementet: Viser til Stortingets vedtak med skjerpet målsetting om å redusere omdisponeringen av dyrkbar mark.
 • Statsforvalteren: Omkjøringsveien vil gi betydelige inngrep i og oppsplitting av et stort sammenhengende natur- og kulturlandskap. Omkjøringsveien kommer i sterk konflikt med viktige regionale og nasjonale jordverninteresser.
 • Miljøverndepartementet (2012): Veien vil ha for store negative følger for nasjonalt og regionalt viktig naturmangfold, jordbruk, friluftsliv og landskap.
 • Klima- og miljødepartementet (2016): Dagens trafikksituasjon kan forbedres gjennom Åkrehamn. Skudenesfergen er nedlagt, fastlandsforbindelsen mellom Karmøy og E39 er etablert. Det synes ikke å være av stor samfunnsmessig betydning å etablere veien.
 • Miljødirektoratet (2016): Den samfunnsmessige nytten av å etablere ny vei oppveier ikke ulempen av å fragmentere et stort sammenhengende natur- og kulturlandskap med nasjonale verdier.
 • Sivilombudsmannen: Kunnskapsgrunnlaget for prosjektet er ikke godt nok.
 • Naturvernforbundet: Omkjøringsvegen er en overlevning fra en tid da verken klimautfordringer, naturkrise eller bærekraft sto høyt på den politiske agenda.
 • Rådmannen på Karmøy: Anbefaler annen løsning.

Saken viser med all tydelighet at politikere ikke ønsker eller evner å stoppe store veiprosjekter selv når de ser at det bærer galt av sted. For det er selvsagt vanskelig når mye penger, tid og prestisje allerede er investert, og når kontrakter er så godt som lovet bort.

MDG vil alltid jobbe for å stoppe eller nedskalere prosjekter som går ut av proporsjoner. Det beste i denne saken vil være å utrede og forbedre den eksisterende traseen gjennom Åkra. I Rogaland bør vi først og fremst bruke penger på utbedring og rassikring av eksisterende veier.

Saken viser med all tydelighet at politikere ikke ønsker eller evner å stoppe store veiprosjekter selv når de ser at det bærer galt av sted.
Publisert: