Innovativ samskaping for framtidens helsevesen med simulering og e-læring

KRONIKK: UiS og strategiske partnere har et ambisiøst program for bruke simulering og e-læring som verktøy i kvalitetsforbedring i utdanning og praksis i helsevesenet – og en ambisjon om å få status som senter for fremragende utdanning.

Innovative simulerings- og e-læringsmetoder i samarbeid med studenter, vitenskapelig ansatte og ansatte i helsesektoren er viktig for utviklingen av framtidens helsevesen. Her bruk av digitale læringsløsninger i ferdighetstrening på sykepleierstudiet ved UiS.
  • Thor Ole Gulsrud
    Avdelingsleder/senterleder, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
  • Bjørg Frøysland Oftedal
    Prodekan for utdanning, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) skal tildele tre–seks fagmiljøer i utdanningssektoren status som Sentre for fremragende utdanning (SFU). Av 21 søknader er syv i finalerunden. Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger er, med sin søknad for SIMeLEARN – Centre of Excellent Simulation and eLearning, blant de syv finalistene. En internasjonal ekspertkomite tar en avgjørelse 11. desember 2019.

Status som SFU tildeles fagmiljøer som «allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon». Det forventes blant annet at senteret presenterer en innovativ senterplan som inspirerer til studentinvolvering og innovative læringsmetoder.

Målsetningene

SIMeLEARN er et konsortium bestående av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, Laerdal Medical AS og Stavanger universitetssjukehus. I tillegg har konsortiet utviklet et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre helseaktører i regionen.

SIMeLEARN har som visjon å tilby fremragende, innovative læringsmetoder for å utdanne og forberede helsepersonell for yrkeslivet, livslang læring og kontinuerlig kvalitetsforbedring. For å oppfylle denne visjonen vil SIMeLEARN rette søkelyset på følgende målsettinger:

  • Vi skal utvikle innovative simulerings- og e-læringsmetoder i samarbeid med studenter, vitenskapelig ansatte og ansatte i helsesektoren.
  • Vi vil forberede studenter på overgangen fra utdanning til yrkeslivet ved å utvikle digitale simuleringer som fokuserer på realistiske kliniske utfordringer.
  • Vi skal også bruke simulering og e-læring som verktøy til å implementere kvalitetsforbedring i klinisk praksis.

Det er en viktig målsetting at studentene utvikler ferdigheter for livslang læring. I tillegg vil vi sette FNs bærekraftsmål på dagsordenen ved at kunnskaper som utvikles deles både nasjonalt og internasjonalt, slik at vi fremmer mulighet for livslang læring for alle.

Avanserte pasientsimulatorer som responderer på behandling med alt fra temperaturendringer, svette, lyd og utslag på måleinstrumenter, gjør det mulig å effektivisere utdanningen av helsepersonell.

Hvorfor er SIMeLEARN viktig?

Det er velkjent at helsesektoren står overfor store utfordringer, både nasjonalt og globalt. Mangel på arbeidskraft, spesielt sykepleiere, setter grenser for hvordan vi kan løse oppgavene i helsetjenesten.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det begrenset kompetanse i sektoren, og et økende gap mellom behov og etterspørsel både når det gjelder ressurser og arbeidskraft. Studenter dropper ut av utdanningen og helsepersonell forlater jobbene sine. Innenfor sykepleierutdanningen ser vi at ca. 30 prosent av studentene ikke fullfører sin utdanning.

Vi ser også at livslang læring ikke er godt nok implementert innenfor det kliniske området, som betyr at helsepersonell ikke i tilstrekkelig grad er i stand til å håndtere en sektor som er i kontinuerlig endring. Ny teknolog og nye diagnostiske verktøy innføres i høyt tempo.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 slår fast at for å løse fremtidens helseutfordringer må en samarbeide om å utvikle simulering og digitale verktøy. Videre fremheves det at simulering og digitale løsninger må brukes aktivt i undervisning, helsepersonell må trene på samarbeid, og det må legges til rette for livslang læring.

Les også

Kronikk: «Mange pårørende føler de deltar i en ultramaraton hvor de aldri når mål»

Samskaping

SIMeLEARN vil være med å løse disse utfordringene ved å utvikle og implementere en innovativ samskapingsmodell for livslang læring slik at helsepersonell er forberedt på, og motivert for, å takle de fremtidige utfordringene i helsesektoren.

I denne modellen bruker vi begrepet «lifelong learner» om både studenter og helsepersonell. Når helsepersonell i klinisk praksis har behov for å utvikle kompetanse innenfor et område, skal universitetet kunne svare på dette behovet ved å tilby tilpasset opplæring innenfor det aktuelle området. Dette krever en fleksibel infrastruktur basert på et samarbeid mellom universitet, helsesektoren og industrien.

Industriens rolle vil være å utvikle og tilby teknologiske løsninger som skal være verktøy som støtter læringen, for eksempel e-læringsverktøy som ERASMUS Nursing App.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS har i dag over 1200 studenter fordelt på to bachelorprogram, syv masterprogram og et videreutdanningsprogram. I tillegg planlegges medisinerutdanning. Vi ønsker å implementere SIMeLEARN samskapingsmodell i alle disse programmene.

Det er også en målsetting at modellen skal tas i bruk av andre utdanningsinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Behovet for livslang læring er ikke begrenset til helsesektoren. Vi mener at vår modell skal kunne tilpasses til andre fagområder enn helse.

Les også

Thor Ole Gulsrud: «Innovasjon på tvers av sektorer»

Forskning

SIMeLEARN vil ikke bare handle om utdanning. Senteret skal også drive utdanningsbasert forskning. Det er viktig å få etablert kunnskap om hvilken effekt læringsmetodene har i klinisk praksis, og hvilken betydning simulering og e-læring har for studenter og helsepersonell. Resultatene fra forskningen vil være nyttig og nødvendig for å utvikle kunnskaper innenfor simulering og e-læring, samt sikre videre innovasjon i senterets leveranser.


Almaz Tesfahun forsker på kreft, på enzymer som reparerer DNA-skader i cellene i kroppen vår.
Publisert: