50 år med stadig mer allsidig vernepleier-utdanning i Rogaland!

KRONIKK: I 2019 fyller vernepleierutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag i Sandnes, 50 år. Det er det verd å feire!

Vernepleier-yrket startet som omsorgsarbeid for psykisk utviklingshemmede, men utdanningen er nå relevant i en rekke ulike tjenester.
  • Laila Luteberget
    Førstelektor, VID vitenskapelige høgskole
  • Elisabeth Kiær
    Førstelektor, VID vitenskapelige høgskole
  • Kristin Fjelde Tjelle
    Dekan, Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vernepleiere har en bred helse- og sosialfaglig kompetanse, og er av den grunn en etterspurt yrkesgruppe i arbeidslivet – i både i hjemmebaserte tjenester, spesialisthelsetjeneste, skole, barnehage, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, rusomsorg, barnevernstjenester, kriminalomsorg og flyktningtjenester. I de senere årene har det vært en markant økning i antall søkere til utdanningen, noe som er lovende med tanke på tilveksten av nye vernepleiere.

VID vitenskapelige høgskole tilbyr i dag både heltids- og deltidsstudier i vernepleie. Hvert år tas det opp 90 studenter på heltidsstudiet og 65 studenter på deltidsstudiet. De fleste har tilhørighet til studiestedet i Sandnes, men deltidsstudentene møter også fram i VIDs lokaler i Haugesund og Bergen. Der får de undervisning og veiledning via videokonferanse og Skype. Mye studentaktivitet forgår også på e-læringsplattformen CANVAS.

Utgangspunktet

Historisk har vernepleierutdanningen sitt utgangspunkt i omsorgen for personer med utviklingshemming. Utdanningen vokste fram med bakgrunn i et opprør mot institusjonsbasert omsorg tidlig i 1960-årene og de forholdene utviklingshemmede da levde under. Opprøret handlet også om kritikk av en ensidig medisinsk og sykepleiefaglig tenkning som rådet i omsorgen for «åndssvake», som det het i den tiden. Ole B. Munch, overlege ved Emma Hjorths Hjem i Sandvika i Bærum, regnes som vernepleierutdanningens far. Han ville etablere en helse- og sosialpedagogisk utdanning med vekt på opplæring og utvikling, og den første vernepleierutdanningen ble etablert på Emma Hjorths Hjem i 1961.

Som den andre i landet, ble det 16. mars 1969 åpnet en vernepleierskole på Nærland i Hå kommune. Skolen lå i tilknytning til Nærlandheimen, en sentralinstitusjon for mennesker med utviklingshemming etablert i 1948. Både vernepleierskolen og Nærlandheimen var eid og drevet av Det Norske Diakonforbund. Skolen ble værende på Nærland fram til 2007, da den flyttet inn i nye lokaler i Vågsgaten i Sandnes. Parallelt med flyttingen fusjonerte skolen med Diakonhjemmet Høgskole. I 2016 skjedde en større fusjon av flere private høgskoler (Misjonshøgskolen i Stavanger, Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien), og vernepleierutdanningen er i dag en del av VID vitenskapelige høgskole. Fra 2022 vil vernepleierutdanningen være lokalisert ved VIDs campus i Stavanger.

Styret ved VID vitenskapelige høgskole vedtok i juni 2019 enstemmig at Stavanger blir adressen etter samlokalisering av VIDs studiesteder i Stavanger og Sandnes. Skissen viser hvordan høgskolen vil se ut etter samlokalisering på Misjonsmarka i Stavanger i 2022.

HVPU-reformen

Ansvarsreformen fra 1991, også kalt HVPU-reformen, innebar at ansvaret for psykisk utviklingshemmede ble overført fra fylkeskommune til kommune. Dette var en levekårsreform som hadde bakgrunn i svært dårlige levekår i datidens institusjonsomsorg. Ansvarsreformen innebar en viktig endring i omsorgen for utviklingshemmede. Institusjoner ble nedlagt, og de som bodde der, flyttet etter hvert over til boliger i sine hjemstedskommuner. Ambisjonen med reformen var at utviklingshemmede skulle få tjenester på lik linje med alle borgere i kommunene og ha mulighet til å leve og bo som andre.

Ansvarsreformen førte også til endringer i innhold og arbeidsform i vernepleierutdanningen. Kunnskap om utviklingshemming og utviklingshemmedes levekår har fremdeles stor plass i utdanningen. I 2019 kom det en ny forskrift som angir nasjonale retningslinjer for vernepleierutdanning. I formålet med utdanningen heter det blant annet utdanningen skal gi kandidatene kompetanse om funksjonsnedsettelser og samfunnsmessige forhold som skaper funksjonshemning. Vernepleiere skal ha særlig kompetanse innen miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp. Videre skal vernepleiere ha kompetanse om sammensatte behov og utviklingshemming.

«Ingenting om oss uten oss!»

I dag utfordres vernepleierutdanningen til samarbeid både med feltet vi utdanner til og med brukergrupper som har behov for vernepleiernes kompetanse. Ansatte ved vernepleierutdanningen i VID har de senere årene ledet flere prosjekter knyttet til tjenesteutvikling hvor samarbeid med personer som har utviklingshemming har stått sentralt.

Det er utfordrende å utvikle en god metodikk der utviklingshemmedes egne stemmer kommer fram. En slik metodeutvikling er likevel nødvendig for at utdanningen og tjenestetilbudene skal bli bedre. En metodikk som fremmer inkludering, deltakelse og medvirkning er ikke bare viktig for arbeidet sammen med personer som har utviklingshemming, metodikken er også overførbar til andre brukergrupper som har kognitive funksjonsnedsettelser.

«Ingenting om oss uten oss!» er et viktig uttrykk for gode levekår for personer som har behov for hjelp til å mestre hverdagslivet og for god profesjonell praksis. En god profesjonell praksis må bygge på engasjement for personen som har behov for tjenestene, og nye metoder for å få fram den enkeltes stemme. Vernepleiere har en viktig samfunnsoppgave når det gjelder å legge til rette for inkludering og deltakelse for alle, og å motvirke utenforskap.

Rehabilitering og opptrening, i både instiusjoner og hjemme, er blant oppgavene vernepleiere nå gjør.

Feiring!

29. november markerte VID 50 år med utdanning av vernepleiere i Rogaland. Denne dagen ble professor Melanie Nind utnevnt som æresdoktor. Nind er professor i pedagogikk ved University of Southampton og har de siste årene vært til inspirasjon for mye forsknings- og utviklingsarbeid ved høgskolen. Hennes hovedinteresser er knyttet til kvalitet i inkluderende forskning.

Ansatte ved vernepleierutdanningen ved VID ser fram til mer samarbeid med henne, og mest av alt til å arbeide videre med kunnskap om hvordan en kan legge til rette for medvirkning og deltakelse i fag- og tjenesteutvikling.

Vernepleierutdanningen fyller 50 år! Det er en relativt ung utdanning, men har vist seg å kunne overleve og tilpasse seg samfunnsutviklingen. Vi vet at kvalitet i utdanning er avhengig av mange faktorer, ambisjonen er å utdanne kandidater som har kompetanse som etterspørres i arbeidslivet i mange tiår til.

Publisert: