Migrasjon: Internasjonale løsninger for en internasjonal utfordring?

KRONIKK: En ikke kan løse utfordringene med migrasjon uten å samtidig løse de grunnleggende årsakene til at folk legger på flukt. Det er essensen i FNs Marrakesh-dokument.

Klimaendringer er blitt viktigste årsak til migrasjon. Ørkenspredning på grunn av mindre nedbør over tid Øst-Afrika er ett eksempel på hvordan klimaflyktninger blir skapt. Og det er ikke helt nytt, dette bildet fra Dadaab øst i Kenya er fra 2011.
  • Claudia Morsut
    Leder, Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS), UiS
  • Bjørn Ivar Kruke
    Førsteamanuensis, Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS), UiS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Europas mangelfulle håndtering av flyktningsituasjonen i 2015, og frem til i dag, peker på et stort behov for internasjonale retningslinjer og utveksling av erfaringer mellom landene innen migrasjon. Det samme behovet gjelder i andre verdensdeler også. FN har derfor organisert et toppmøte for statsledere i Marrakech den 10. og 11. desember for å underskrive dokumentet Global Compact for Safe, Regular and Orderly Migration (GCM). Dokumentet er resultatet av forhandlinger mellom FNs medlemsland, sivilsamfunnet og privat sektor som startet i 2016, etter FNs toppmøte om flyktninger og migranter i september samme år (ledet til the New York Declaration for Refugees and Migrants).

Tysklands kansler Angela Merkel er på plass under FN-konferansen i Marrakesh i Marokko, men flere store nasjoner deltar ikke.

Marrakech-dokumentet blir, til tross for å være et teknisk, ikke-bindende, politisk referansedokument, kritisert av en rekke av FNs medlemsland: USA trakk seg ut av prosessen ganske tidlig, og ingen USA-delegasjon skal delta i Marrakech. Østerrike og Ungarn trakk seg ut i oktober, mens statsministrene i Polen og Tsjekkia nylig signaliserte at de ikke vil delta. Det samme gjelder Estland. Italia signaliserte det samme for en uke siden. Samtidig er Bulgaria usikker på om de skal delta. Den tyske forbundsdagen stemte for dokumentet 29. november, mens det slovakiske parlamentet på samme dag stemte imot.

Hva er så dette dokumentet?

Marrakech-dokumentet er ikke en internasjonal traktat, konvensjon eller avtale som overstyrer statlig lovgivning, men den første mellomstatlige ikke-bindende avtale, i FNs regi, som dekker alle dimensjoner av migrasjon. Det peker derfor på behovet for et utstrakt internasjonalt samarbeid mellom alle relevante aktører (stater, internasjonale organisasjoner, frivillige organisasjoner osv.), da ingen enkeltaktør alene kan håndtere migrasjon.

Dokumentet spesifiserer 23 mål for bedre å styre migrasjonen lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt. Under hvert mål er det satt opp en liste over tiltak. Eksempler på mål er: systematisk å analysere data relatert til migrasjonsstrømmene; å bedre samarbeid mellom landene innenfor returpolitikk; å forsterke internasjonalt samarbeid for å bekjempe menneskesmugling og forebygge menneskehandel; å motvirke de underliggende årsakene som hindrer folk fra å bygge meningsfulle liv i sine land.

En sentral kritikk av Marrakech-dokumentet fra de landene som har bestemt seg for ikke å delta i dette FN-toppmøtet, er at dokumentet truer deres suverenitet, at de ved å delta frasier seg muligheten til å styre sin migrasjonspolitikk som de vil, at dokumentet leder til ukontrollert migrasjon og at enda flere migranter derfor vil komme til Europa eller USA.

Svaret på denne kritikken er at dokumentet ikke påvirker prinsippet om nasjonal suverenitet. For det første er dette ikke et bindende dokument. Det peker gjentatte ganger på at statene har rett til å bestemme sin egen migrasjonspolitikk, sin grenseadministrasjon og sin jurisdiksjon med hensyn til migrasjon, i samsvar med den internasjonal folkeretten og menneskerettigheter. Marrakech-dokumentet vil imidlertid bidra til et bedre internasjonalt samarbeid for å håndtere en felles migrasjonsutfordring, en utfordring som det ikke er mulig å håndtere for enkeltstater alene.

Klimaendringer og migrasjon

Suverenitetsdiskusjonene i forbindelse med Marrakech-dokumentet har overskygget klimaendringers innvirkning på migrasjon. Dokumentet peker på at klimaendringer er blitt viktigste årsak til migrasjon. Det betyr at tiltak for å motvirke klimaendringer blir viktig for å forebygge økende migrasjon. Flyktninghjelpen peker på at det i 2016 flyktet over 31 millioner mennesker fra naturkatastrofer i 125 land og territorier. Ekstremvær rammer mange flere mennesker enn konflikt og krig. Akselererende klimaendringer vil føre til hyppigere og alvorligere naturhendelser som flom, orkan, tørke osv. Klimaendringer ødelegger livsgrunnlaget for et økende antall menn, kvinner og barn og tvinger dem på flukt. Den internasjonal organisasjonen IOM (International Organization for Migration) peker på at vi innen 2050 kan ha så mange som 200 millioner klimaflyktninger.

Marrakech-dokumentet sier at et internasjonalt samarbeid er avgjørende for å skape politiske, økonomiske, sosiale og miljømessige forhold som gjør at folk kan få fredelige, produktive og bærekraftige liv i sine respektive land. Denne formuleringen er viktig, spesielt av to grunner: Først, det er et positiv skritt å erkjenne at klimaendringene øker migrasjonsutfordringene, både intern i land, men også internasjonalt. For det andre så er det behov for en juridisk tydeliggjøring av hva klimaflyktninger er. Climate and Migration Coalition peker på vanskelighetene med å definere nøyaktig hva en klimaflyktning er, og da spesielt i relasjon til Flyktningkonvensjonen (Genèvekonvensjon).

Marrakesh-konferansen startet mandag 10. desember og varer i to dager. Nummer to fra venstre er Antonio Guterres, FNs generalsekretær.

Vi trenger internasjonalt samarbeid

Marrakech-dokumentet er et lovende skritt i retning av økt internasjonalt samarbeid for å løse en internasjonal utfordring. Migrasjon kan ikke løses av enkeltland alene, enkeltland som samtidig må stå ved sine underskrevne og ratifiserte internasjonale avtaler og konvensjoner (om flyktninger, barn osv.). Marrakech-dokumentet representerer også en positiv utvikling innenfor det internasjonale migrasjonsregimet fordi det peker på at migrasjon blir stadig mer påvirket av klimaendringene.

En manglende tilslutning til denne prosessen vil lede til en fragmentert tilnærming til forebygging av klimaendringer og migrasjon, noe som igjen vil øke migrasjonsstrømmene i framtiden. Essensen i dokumentet er at en ikke kan løse utfordringene med migrasjon uten samtidig å løse de grunnleggende årsakene til at folk legger på flukt.

Publisert: