Styrk barnevern – beskytt barna!

DEBATT: Vi ønsker 1000 nye stillinger til barnevernet, et løft som skal gjennomføres som en fireårig opptrappingsplan med øremerkede penger.

«Det er nødvendig å sikre nok ansatte slik at hver enkelt kontaktperson har overkommelig saksmengde», skriver Elisebeth Blakely og Randi Mossefinn.
  • Randi Mossefinn
    Klinisk barnevernspedagog/familieterapeut og representant i Utvalg for Helse og velferd (SV)
  • Elisebeth Blakely
    Barnevernspedagog/master i sosialfag. vara i kommunedelsutvalget for Storhaug Bydel (SV)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

13. august skriver Ine Haver i Aftenbladet om urovekkende tall knyttet til det norske barnevern. I hennes innlegg dokumenterer hun alvorlige tall som viser stor turnover av ansatte. Hver tredje medarbeider slutter årlig. Dette er en situasjon som har preget det norske barnevernet fra 2010 og frem til i dag.

Bemanningsløft

Det er en alvorlig situasjon som går særlig utover de barna som allerede har minst av det barn behøver for å oppleve trygghet og forutsigbarhet i sin oppvekst. Derfor vil vi i SV at barnevernet får et bemanningsløft. SV ønsker 1000 nye stillinger til barnevernet, et løft som skal gjennomføres som en fireårig opptrappingsplan med øremerkede penger. Dette gjøres ved at den enkelte kommune selv disponerer midlene på beste måte for sin kommune slik at pengene kommer de barna som trenger det, til gode.

Stort arbeidspress vet vi gjør at flere fagfolk slutter i barnevernet og finner seg andre jobber.

Antall barn per ansatt må reguleres ut fra sakens kompleksitet og den ansattes erfaring.

Overkommelig saksmengde

Det er nødvendig å sikre nok ansatte slik at hver enkelt kontaktperson har overkommelig saksmengde. Da vil de ansatte få tid til å gå tilstrekkelig i dybden i hver enkelt sak, tid til faglige drøftinger, gode og mange nok samtaler med barna, og en kvalitetssikring ved at man kan være to kontaktpersoner i alle saker.

Det å gjøre gode faglige vurderinger er krevende på ulike måter. Og den tyngste belastningen for de ansatte er erkjennelsen av å ikke ha tilstrekkelig tid til å hjelpe så godt som man hadde ønsket. Som igjen bidrar til at en går hjem med dårlig samvittighet fordi en tenker at en burde har gjort mer.

De ansatte må ha tid til å undersøke, lytte til både barn, foreldre og samarbeidspartnere. Det skal drøftes og gis veiledning, og alt dette skal dokumenteres.

SV ønsker også at en skal se på om og eventuelt hvordan rapporteringssystemene kan forenkles, slik at en sikrer at de barnevernsansatte får brukt tiden på det som er deres kjerneoppgaver.

I tillegg må det innføres en bemanningsnorm der de ansatte i det kommunale barnevern ikke har ansvar for flere enn 15 barn.

Forby all profitt

Antall barn per ansatt må reguleres ut fra sakens kompleksitet og den ansattes erfaring. Ved å innføre en norm vil man sikre at de ansatte i barneverntjenesten gis de nødvendige rammene for å ivareta hvert enkelt barns behov for oppfølging og omsorg ut fra barnets livssituasjon.
SV vil forby all profitt og ønsker å stoppe det kommersielle barnevernet. SV ønsker at barnevernets tjenester primært skal være offentlig, men at det offentlige barnevernet kan suppleres av ideelle aktører som ikke tar ut profitt.

Dette gjør at vi kan unngå anbudsrunder, som igjen sikrer en større kontinuitet på hvilke aktører det offentlige samarbeider med.
Barnevernets tiltaksavdeling bør bygges opp og styrkes, slik at tjenesten selv kan tilby flere hjelpetiltak.

På denne måten kan en effektivisere innsatsen for familiene som trenger hjelp og redusere både ventetid og ventelister.

SV ønsker å sikre reell medvirkning fra barna. Forandringsfabrikken kunnskapssenter har en slik funksjon. Det er en organisasjon som samler erfaringer fra barn og unge som selv har vært i barnevernetstiltak. SV vil sikre at denne type organisasjoner får de rammene som er nødvendig for å bidra med sin kunnskap, sammen med annen fagkunnskap og forskning.

Overordna strategiplan

Stavanger kommune har nå vedtatt «Samarbeid med barn i Stavanger kommune» en overordna strategiplan som skal sikre barns medvirkning og deltagelse i tjenesteutvikling. Dette er en viktig plan som viser at kommunen ønsker å få frem barnets stemme også barnevernsbarn.

Nå trenger vi også at staten kommer på banen, for å sikre et bedre barnevern for både ansatte og barna som trenger det mest. Vi trenger et regjeringsskifte for disse barna.

Publisert: