Overdimensjonering av nye E39 Ålgård-Lyngdal

DEBATT: Der finnes farlige strekninger på E39. Forbedringer trengs. Men er det riktig å satse på firefelts motorvei hele strekningen?

«Pengene som spares ved å skjære ned på veistørrelse, ca. 125.000 kr/meter, kan brukes mye bedre; for å trygge dårlige veistrekninger andre steder, eller, langt på vei, dekke dobbeltspor på Jærbanen Sandnes-Nærbø», skriver Silvia Kriz.
  • Silvia Kriz
    For styret i Besteforeldrenes Klimaaksjon i Sør-Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I planleggingen av ny E39 Ålgård til Lyngdal har Statens Vegvesen (SVV) regnet inn trafikkvekst på 115 - 125 prosent fram mot 2050. Ut fra dette beregnes samfunnsnytten av prosjektet, og at det er behov for firefelts motorvei. Men er det grunnlag for å tro at trafikken vil øke så mye?

SVV har brukt befolkningsframskrivinger fra 2016, men i 2020 har Statistisk Sentralbyrå halvert sine prognoser for befolkningsveksten i Agder og Rogaland fra 25-26 prosent til 11,5-12,5 prosent. Dermed er det grunn til å se på trafikk- og samfunnsnytteberegningene på nytt. At SVV også regner med et reise- og forbruksmønster som fører til mye mer biltrafikk pr. person, står i grell kontrast til uttalte mål i klimapolitikken.

Vi kan som samfunn ikke ta oss råd til å sløse med landbruksjord, natur, klimautslipp og energi ved å bygge større veier enn nødvendig.

Mer gods på bane

Hvor blir det av sirkulær økonomi? Hvor er mål om mer kollektivtrafikk og mer gods på bane, når 70.000 tonn gods skal overføres fra bane til den nye veien? Når det i reguleringsplanen blir laget klimaregnskap for nedbygging av natur, vil betydelige tap av CO2-bindingskapasitet over mange år legges i vektskålen, og svekke samfunnsnytten av stor vei ytterligere.

Er det for mye med fire felt på ny E39 mellom Ålgård og Lyngdal?

Er det for mye med fire felt på ny E39 mellom Ålgård og Lyngdal?

Logg inn for å stemme i denne meningsmålingen

I en utredning oktober 2019 angir SVV at tofelts vei med 1-2 forbikjøringsfelt pr. mil i hver retning og midtdeler (kalt 2/3-feltsvei) har god avviklingskapasitet for opp til 15.000 biler pr. dag. Slik vei er mer samfunnsøkonomisk lønnsom og har 35 prosent lavere arealbeslag.

Færre alvorlige ulykker

Med fartsgrense 90 km/t vil personbiler bruke litt lenger tid. For tungtrafikken med fartsgrense 80 km/t, har det ingen betydning. Lavere fartsgrense fører dessuten til færre alvorlige ulykker, det spares mye energi og støyen blir lavere. SVV konkluderte med å anbefale 2/3-feltsvei ved 6000-12.000 biler/døgn og smal firefelts motorvei ved trafikkgrunnlag 12-20.000.

Vegvesenet angir trafikken på strekningen Bollestad-Lyngdal før utbyggingen til 5100 -9300 biler pr. døgn. Beregner man 115-125 prosent økning i trafikken, vil trafikken på de mest trafikkerte strekket (Bue - Vikeså) riktignok bikke 15.000 biler i 2030 og 20.000 i 2050. Men det er grunn til å trekke disse beregningene i tvil!

Vi kan som samfunn ikke ta oss råd til å sløse med landbruksjord, natur, klimautslipp og energi ved å bygge større veier enn nødvendig. Pengene som spares ved å skjære ned på veistørrelse, ca. 125.000 kr/meter, kan brukes mye bedre; for å trygge dårlige veistrekninger andre steder, eller, langt på vei, dekke dobbeltspor på Jærbanen Sandnes-Nærbø.

Usikkert grunnlag

Vi ønsker et politisk veivalg: Skal vi bygge for så mye mer trafikk på så usikkert grunnlag? Skal vi bygge ned så mye jord midt i en klimakrise, energikrise og truende matvarekriser? Vår bønn til samferdselsministeren er: Se på grunnlaget for dimensjonering av veien på nytt. Og til kommunestyrene: Bruk Rogalandsk jordnærhet og vedta en edruelig veistandard. Si ja til effektiv og god vei, men nei til sløsing!

Publisert: