En skole å glede seg til

DEBATT: Et av de viktigste oppdrag for de første årene i skolen er å ta vare på forventningen og læringsgleden, men klarer Stavangerskolen dette?

Publisert: Publisert:

Snart er det skolestart. Her fra Jåtten skole i 2014. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Truls J. Hagland
Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet i Stavanger

Å lese A-B-C – blir lett som bare det! Linjen er hentet fra en nydelig sang om å begynne på skolen. På sommerfest i en Stavangerbarnehage stod en gruppe femåringer nå i vår og sang glødende av full
hals om at de gledet seg til å begynne på skolen og alt de skulle oppleve og lære der.
Et av de viktigste oppdrag for de første årene i skolen er nettopp å ta vare på denne forventningen og læringsgleden, men klarer Stavangerskolen dette? Har ønsket om tidlig innsats blitt et krav om å lære
å lese og regne så tidlig at annet viktig har forsvunnet?

Les også

Tidlig innsats - en tom floskel?

Tveegget sverd

De første årene på skolen har forandret seg radikalt for de yngste elevene. Tidlig innsats er blitt et tverrpolitisk og nasjonalt mantra, la oss unngå at det blir et tveegget sverd.
Som det stod i Aftenbladets leder nylig om seksårsreformen: «Dei (førsteklassingene i 1997) skulle ikkje sitja stille ved ein pult, læra seg å lesa før jul, eller ha dobbeltimar i matematikk.»

Representanter fra både forskningsmiljøer, foreldre og fagorganisasjoner har stilt spørsmål ved utviklingen. Til tross for velmenende ord fra politiske partier i opposisjon må vi erkjenne at det som
har skjedd i skolen faktisk avspeiler hva ulike regjeringer de siste 20 årene har holdt fram som det viktigste i norsk skole. Dette har også preget videreutdanningen av lærerne. Fagene norsk, engelsk og særskilt matematikk har blitt prioritert.

Tegn til endring

Vi ser imidlertid tegn til en gledelig endring. I videreutdanningen er det nå åpnet for å kunne studere det som er selve basiskunnskapen i klasserommet – nemlig pedagogikk – hvordan undervise bedre.
Begynneropplæring for 1.-4. klasse er et nytt tilbud innen videreutdanningen for lærere. Studiet gir
kompetanse i fagene norsk og matematikk og gode arbeidsmåter for å fremme undring og gi helhetlig læring for elevene. Dette er kompetanse som skolene har stort behov for. Tilbakemeldinger som Utdanningsforbundet har fått inn fra skoler i Stavanger, viser at det er utfordrende å finne nye lærere til de yngste elevene. Mange søkere mangler denne kompetansen.

Tilbakemeldinger som Utdanningsforbundet har fått inn fra skoler i Stavanger, viser at det er utfordrende å finne nye lærere til de yngste elevene.

Skolen skal lære elevene mer enn fag sier overordnet del av læreplanen. Medborgerkompetanse og sosialt medansvar er viktig kunnskap for livet. Stavangerskolen skal være mer enn lesing og regning – heldigvis!
Fram til nå har denne videreutdanningen for lærere hatt en sterk slagside ved at fagkunnskap i norsk, matematikk og engelsk har blitt prioritert, med bakgrunn i kravene myndighetene har satt til å
undervise i disse fagene. Det er derfor gledelig at Stavanger kommune tar oppdraget med å styrke bredden i kompetansen på alvor, når de tilbyr etterutdanning også i faget Begynneropplæring i 1. til
4. klasse som en del av Kompetanse for Kvalitet-tilbudet.

Les også

Ingen vet hvordan det går med rekruttering til lærernormen

Les også

Barn og andre robotar

Send mange!

Selv om det ennå er ganske få som har fått øynene opp for studietilbudet, vil vi benytte anledningen
til å heie på dem som begynner på dette studiet til høsten. Med tanke på å avhjelpe Stavangerskolens utfordringer med å finne lærere med kompetanse for de yngste elevene, vil det være smart av kommunen å sende mange på dette studiet framover, og dette rådet får rådmannen
helt gratis av oss i Utdanningsforbundet.

Vi ønsker alle nye førsteklassinger lykke til i Stavangerskolen. La oss sammen bidra til at de møter en skole der de får lære gjennom undring og lek de første årene.

Publisert: