Sett hyttebyggingen på vent og dropp nye vindkraftprosjekter på land!

KLIMA: Naturvernforbundet i Rogaland krever vil ikke ha flere vindkraftprosjekter på land og ønsker at hyttebyggingen i fylket settes på vent, til en har funnet en mer skånsom måte å bygge hytter på.

Rogaland må lage en offensiv og realistisk plan for vern av kystnatur og sette videre hytteutbygging på vent inntil en ny og mer skånsom plan for dette feltet er utarbeidet.
  • Wenche Skorge
    Naturvernforbundet i Rogaland
  • Hallgeir H. Langeland
    Naturvernforbundet i Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger ønsker å være en naturvennlig by, og har store mål for utslippskutt. Den ekspansive utvikling av bolig- og veiprosjekter ødelegger livsgrunnlaget for fugler, dyr og insekter. Planene må stanses, eller sterkt begrenses.

Klimaendringene i kombinasjon med nedbygging av natur er en trussel mot artsmangfoldet. Risikoen øker for hver tiendedels grad temperaturøkning. Det går fram av FNs siste klimarapport som ble lagt fram i februar.

Stort press på naturen

I Rogaland er mange typer natur, dyre- og fuglearter sterkt utsatt. Vipa og hettemåka er kritisk truet og mange av våre sjøfuglarter er i dramatisk nedgang. Kystlynghei er en truet naturtype. Dette er bare noen ganske få eksempler.

Som FNs klimarapporter understreker, henger vern av klima og natur uløselig sammen. Skal byen lykkes må det tas aktive grep for å verne om naturmangfoldet. Bussveien har rasert noen av byens fineste naturområder. Videreutbygging av firefelts motorvei og andre veiprosjekter ødelegger natur i høyt tempo. Fortetting med bolig og næring i bydelene medfører at trær og grøntområder fjernes.

Rogaland har landets beste jordbruksjord. Den planlagte utbyggingen på Madla-Revheim må karakteriseres som uansvarlig gitt klima- og naturkrisen. Naturvernforbundet i Rogaland noterer at Stavanger kommune har fattet prinsippvedtak om å styrke jordvernet ved å tilbakeføre områder til landbruk, natur- og friluftsformål. Dette er svært positivt. Flere slike tiltak er nødvendige.

Global krise løses lokalt

Natur- og klimakrisen er global, men redningen er lokal og regional. Naturvernforbundet i Rogaland krever at: Stavanger må sikre sammenhengende grøntområder innenfor byens grenser, også i sentrumsnære områder, som kan danne livsgrunnlag for våre lokale arter.

Grønn plan som er under arbeid må sette en ny standard for vern. Utbyggingsprosjekter får påbud om å verne en andel av tomtearealet på en måte som gir grunnlag for biologisk mangfold. Fjerning av gamle trær og annen verdifull natur bør kun tillates i spesielle tilfeller

Rogaland fylke utarbeider en nedskalert plan for videre veiutbygging som prioriterer naturmangfold, reduserte klimautslipp og redusert privatbilbruk. Den planlagte utbyggingen på Revheim/Madla stanses.

Rogaland må lage en offensiv og realistisk plan for vern av kystnatur og sette videre hytteutbygging på vent inntil en ny og mer skånsom plan for dette feltet er utarbeidet. Dessuten må videre utbygging av vindturbiner på land stanses og verdifull natur som er degradert må tilbakeføres eller restaureres.

Bussveien har rasert noen av byens fineste naturområder. Videreutbygging av firefelts motorvei og andre veiprosjekter ødelegger natur i høyt tempo.
Publisert: