Nye Holmen og Østre havn skal bli en stolthet for byen

DEBATT: Vi vil gjøre alt vi kan for at havnefronten skal utvikles til å bli så fantastisk som byen og regionen fortjener!

I forbindelse med høringen av planprogrammet var byutviklerne på besøk hos St. Olav vgs. Elevene her var opptatt av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i utviklingen av Holmen og Østre havn, og forventer at stedet utvikles for ulike beboere og brukere med hensyn til alder, økonomi og funksjonsevne.
  • Simon Tamminga
    Avd. for byutvikling i Stavanger kommune
  • Ida Andreassen
    Avd. for byutvikling i Stavanger kommune
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kirsten Welschemeyer med kolleger i Mad arkitekter skriver 17. desember at vi står foran en historisk mulighet når Holmen og Østre havn skal utvikles. Det er vi helt enige i! Havnefronten byr på enorme muligheter når det gjelder å skape økt byliv og aktivitet i Stavanger sentrum. Det er et verdifullt og høyt prioritert utviklingsområde for byen og regionen. Nettopp av denne grunn formidler vi i kommunen noen forventninger til kvalitet og helhetsgrep før utbyggingen starter. Dette gjør vi i «Strategisk planprogram for Holmen og Østre havn» som har vært på høring nå.

Vi ser frem til å gjennomgå alle innspill som har kommet inn under høringen av planprogrammet.

Hva vil vi med dette?

Planprogrammet bidrar til å sikre kvalitet og særegenhet for nye Holmen og Østre Havn, og ivareta ulike gruppers behov når området utvikles. Vi er blant annet opptatt av å sikre visuelle og fysiske forbindelser mellom dagens sentrum for å bevare kontakten mot sjøen og for å bygge opp under sentrums identitet som trehus- og sjøfartsby. Vi vil også sikre et godt sentrumsmiljø for ulike brukere, både beboere, havnevirksomheten, næringsdrivende og barn og unge som vil møtes og nyte sjøutsikten.

Arkitektene i Mad etterlyser mer detaljerte planløsninger og utredninger, men dette kommer først på neste plannivå. Planprogrammet beskriver forventninger til kvalitet og helhetsgrep før løsningene detaljeres.

Ja til kvartalsbebyggelse

Når det gjelder byform anbefaler vi kvartalsbebyggelse fordi den vil danne en god ramme for menneskevennlige byrom og harmonerer med sjøhusrekka og trehusbyen i dagens sentrum. Målet er å sikre et trygt og trivelig sentrumsmiljø med gode sol- og lysforhold, vindskjerming og gode møteplasser. Welschemeyer og kollegene skriver at siktlinjer gjennom bebyggelsen vil gjøre at kvartalene blir oppstykket. Dette mener vi kan løses gjennom prioritering av siktlinjer og integrering av siktlinjer i kvartalsbebyggelsen.

Byggehøyder

Planprogrammet bestemmer ikke hvor høyt det skal bygges. Først ved konkrete utredninger som viser hvordan utbyggingsvolumer kan gi kvaliteter i byrom og sammenheng, kan det tas stilling til endelige byggehøyder og tomteutnyttelse – innenfor Sentrumsplanens rammer og kvalitetskrav. Vi har likevel valgt å signalisere at det kan bli problematisk med mer enn fire etasjer på Holmen og seks etasjer på Bekhuskaien, hvis vi samtidig skal sikre god kontakt mellom bygg og byrom, gode sol- og lysforhold, tilpasning til dagens sentrum, samt trivsel og trygghet i de nye utbyggingsområdene. Dette er kvaliteter som bidrar til byliv. Bygningsvolumer og høy tetthet alene vil ikke sikre dette bylivet.

Byrommene er også et viktig tema i planprogrammet. Vi forventer at utbyggingen bidrar til flere attraktive byrom langs og nær sjøkanten, og mer grønne kvaliteter i form av parker og beplanting. Dette er viktig for å sikre attraktive møteplasser og rekreasjonsmuligheter beboere og næringsliv, gode løsninger på flomvernet og mulighet for natur- og dyreliv i sentrum.

Veien videre

Det er krevende å sørge for at det blir økonomisk fornuftig å utvikle området. Flomvern gir ekstra utfordringer. Samtidig skal vi sikre at nye Holmen og Østre havn blir en stolthet og verdi for Stavanger i uoverskuelig fremtid, både for byen og regionen, for naboer, framtidige beboere, næringsliv, turister, unge og eldre. Vi ser frem til å gjennomgå alle innspill som har kommet inn under høringen av planprogrammet, og vil gjøre alt vi kan for å få utviklingen i gang på best mulig måte!

Publisert: