Fastlegekrisen er reell, – her og nå

KRONIKK: – Bent Høie, også du kan miste fastlegen din.

«I Sandnes har en i dag ingen ledige plasser på kommunens 63 fastlegelister, mens Stavanger mangler da anslagsvis 10–11 fastleger for å sikre pasientene en reell mulighet til å velge fastlege», skriver Peter Christersson.
  • Peter Christersson
    Peter Christersson
    Fastlege og styremedlem i Allmennlegeforeningen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fastlegeordningen blir stadig omtalt som en suksess, og skårer høyt (bare bak folkebibliotekene) i Difis innbyggerundersøkelse om offentlige tjenester. Fastlegene behandler og utreder 90 prosent av pasientene selv, til under 4 prosent av helseutgiftene. Og, vi elsker jobben vår.

Krisen i fastlegeordningen er høyst reell, og den er her i dag. Daglig skrives det om problemer med å rekruttere og ikke minst beholde fastleger i lokalaviser over hele Norge. Legeforeningen har i en årrekke vært veldig tydelige overfor Helse og omsorgsdepartementet (HOD) om problemene. Det var imidlertid først etter at VG gjorde en grundig kartlegging av utfordringsbildet i 2017, at helseminister Høie tilsynelatende ble klar over at det var vansker. Dette fikk steinen til å begynne å rulle, og siden har den bare fortsatt å rulle fortere og fortere.

Problemer med rekruttering av leger til fastlegeordningen og primærhelsetjenesten for øvrig har vært kjent i Distrikts-Norge i lang tid. Distriktskommuner har måttet subsidiere legetjenesten i stor grad, og har ofte vært avhengig av en vikarstafett av utenlandske leger for å få ting til å gå rundt. Dette er ikke lenger det hele bildet i 2019. I 2017 viste VGs kartlegging av 198 av 425 norske kommuner hadde ulik grad av bekymring for legesituasjonen. På dette tidspunktet rapporterte store kommuner som Stavanger, Sandnes, Bergen og Trondheim om en tilfredsstillende situasjon.

I 2019 er saken annerledes. I Bergen er det per dags dato ingen ledige plasser på noen fastlegelister. I Sandnes har en i dag heller ingen ledige plasser på kommunens 63 fastlegelister, mens Stavanger mangler da anslagsvis 10–11 fastleger for å sikre pasientene en reell mulighet til å velge fastlege.

Rekruttere og stabilisere

Bent Høie og regjeringen har erkjent at det har vært utfordringer, men har vist liten vilje til tiltak. En har ventet på en evaluering av fastlegeordningen, som ble publisert av EY og Visma Analyse i september 2019. Denne bekreftet det samme virkelighetsbildet som Legeforeningen har forfektet i en årrekke. Hvert år uteksamineres om lag 1150 norske medisinstudenter i Norge og utlandet. Legeforeningen har anslått et behov for 500 nye leger til kommunene årlig framover. Det er da veldig bekymringsfullt når EYs evaluering finner at kun 9 prosent av dagens medisinstudenter kan tenke seg å jobbe i primærhelsetjenesten. Rekrutteringsvanskene ser ikke ut til være løst med det første.

Samtidig som en må rekruttere inn nye leger til kommunene, er det viktig å beholde de erfarne legene en har. Ikke minst vil dette være viktig for å sørge for at en har kompetente leger som kan veilede alle de nye legene som vil måtte komme i årene framover.

Les også

En av ti fastleger vurderer å slutte

Løsningen

På en konferanse om allmennleger i utdanning i Bergen i august 2019 presenterte Høies statssekretær Maria Jahrmann Bjerke noen forslag til løsninger på fastlegekrisen: En må jobbe smartere i primærhelsetjenesten, en må satse mer på teknologi og digitalisering og en må legge opp til flere fastlønnede utdanningsstillinger i hele Norge. Det siste punktet støtter også Legeforeningen. De to andre forslagene må imidlertid kommenteres.

Det er vanskelig å helt forstå hva som legges i det å jobbe smartere. Kanskje vil dette si at en foretar strengere prioriteringer av hva en skal ta imot på fastlegekontoret? Blankholm-utvalgets rapport snakket også om behovet for prioritering i primærhelsetjenesten. Dette er imidlertid en illusjon. Det som er selve gullet i fastlegeordningen, er nettopp av fastlegen er der for deg fra krybbe til grav, i alle livets faser, og for alle typer problemer – store og små. Vi ser pasienter med snue, ørevoks, diabetes, akutt hjerteinfarkt, brudd, kreft, samlivsproblemer, rus og alt annet som livet måtte bringe. En fastlege kan gjøre en prioritering i forhold til hva som må ses samme dag (øyeblikkelig hjelp), og hva som kan vente på neste time. En fastlege kan, og skal, ikke prioritere bort et problem som en pasient har behov for å diskutere.

Digitalisering blir altså også trukket fram som en løsning. Norske legekontor ligger imidlertid allerede langt framme når det gjelder dette. En bruker e-resept og digitale sykmeldinger. I vår region kan vi kommunisere digitalt med helsestasjon, kommune-jordmor, legevakt, sykehjem, hjemmesykepleien, NAV, avtalespesialister og sykehus. De fleste legekontor tilbyr timebestilling på nett, elektronisk fornyelse av resepter og også e-konsultasjoner. Noen har også startet med videokonsultasjoner, på tross av manglende finansiering fra staten.

Dette er gode tiltak som forenkler legesøkning for befolkningen, og fører til mer tilgjengelige tjenester. Den nevnte ferske evalueringen av fastlegeordningen tyder imidlertid ikke på at dette avlaster legene, snarere tvert imot. Den elektroniske kontakten med pasientene kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, fysiske møter.

Tiltak må til

Det er en forutsetning at HOD er i tett dialog med fastlegene og Allmennlegeforeningen framover for å kunne utarbeide en handlingsplan og løse fastlegekrisen. Legeforeningens president Marit Hermansen har presentert 10 tiltak som kan redde fastlegeordningen.

Det er behov for tiltak nå. Bent Høie, også du kan miste fastlegen din.

Les også

Nye retningslinjer: Leger bør ikke være Facebook-venn med pasienter

Les også

Ga ett års sykmelding for slapphet. Nå er legen fratatt retten til å sykmelde.


Publisert: