Ferieavviking under covid-19

DEBATT: Koronakrisen har ført til utfordringer for mange bedrifter og flere arbeidstakere har opplevd endringer i arbeidsforholdet.

Publisert: Publisert:

«Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte», skriver advokat Mira Tengesdal Torstenbø. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

 • Mira Tengesdal Torstenbø
  Advokat i Arntzen de Besche
iconDenne artikkelen er 31 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Nå som sommeren er rett rundt hjørnet oppstår det flere spørsmål rundt arbeidstakeres plikt og rett til å avvikle ferie og arbeidsgivers mulighet til å endre ferietidspunktet.

Ferieavvikling

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av ferieloven. Det er altså arbeidsgiver som har det avgjørende ordet i feriefastsettelsen.

Når ferietiden er fastsatt, er dette som hovedregel bindende også for arbeidsgiver.

Videre kan arbeidstaker kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, såfremt «ikke særlige grunner er til hinder for dette». På grunn av de særlige omstendighetene som koronapandemien har medført, ser vi at flere arbeidsgivere gir sine ansatte mindre enn to måneders varsel før ferien tar til. Flere bruker også pålagt ferie som et alternativ til en kortvarig permittering. Hvorvidt det foreligger særlige grunner som gir arbeidsgiver rett til det, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Merk at fristbestemmelsen på to måneder er en ordensforskrift. Overtredelse medfører derfor ikke at ferietidspunktet kan endres av arbeidstaker. Det kan imidlertid få betydning for et eventuelt erstatningskrav etter ferieloven paragraf 14.

Normalt rett på sykepenger

Dersom tidspunktet for ferie er fastsatt, kan arbeidstaker som et utgangspunkt ikke kreve å få endret ferietidspunktet. En arbeidstaker som blir «helt arbeidsufør» før ferien, kan kreve at ferien utsettes. Dersom en arbeidstaker for eksempel havner i karantene før ferien kan vedkommende være arbeidsufør (syk) eller kun i karantene av smittevernhensyn. Vilkåret om arbeidsuførhet vil normalt ikke være oppfylt når arbeidstaker kun er i myndighetsfastsatt karantene i forbindelse med covid-19. Arbeidstakere i slik karantene har derimot normalt rett til sykepenger.

Når ferietiden er fastsatt, er dette som hovedregel bindende også for arbeidsgiver. Endring av fastsatt ferie kan likevel besluttes av arbeidsgiver dersom det oppstår uforutsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder. Det er altså en snever unntaksregel. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at betingelsene er oppfylt. Forut for slik endring skal arbeidsgiver drøfte spørsmålet med arbeidstaker. Unnlatt drøftelse medfører ikke ugyldighet, men kan etter omstendighetene medføre erstatning utmålt etter ferieloven paragraf 14. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. For at arbeidsgiver skal kunne vurdere omkostningene, plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet allerede i de forutgående drøftelser. Bestemmelsen gir bare rett til dokumenterte merutgifter og ikke erstatning av ikke-økonomisk karakter. Slik erstatning kan imidlertid kreves dersom endringen ikke oppfyller lovens vilkår etter ferieloven paragraf 14.

Ferieavvikling for permitterte

Utgangspunktet er at ferie avvikles som normalt selv om man er permittert. Det vil si at arbeidsgiver kan pålegge allerede fastsatt ferieavvikling. Den ansatte kan som utgangspunkt ikke kreve å få endret ferietidspunktet. Under ferieavvikling betales det ikke dagpenger, men arbeidstaker har krav på feriepenger etter de vanlige reglene. Feriefravær stanser midlertidig virkningen av permitteringen. Den tiden det avvikles ferie inngår derfor ikke i beregningen av permitteringsperioden og utvider derfor den totalt tillate permitteringstiden som er 26 uker.

Publisert:
 1. FHI: – Ingen grunn til å bruke munnbind hele tiden

 2. Snart én måned siden forrige positive koronatest i Rogaland

 3. Krevende arbeids­hverdag for sykepleierne på SUS: – Folk gråter, andre gruer seg til å gå på jobb og noen er sykmeldt

 4. Fagekspertene anbefalte å droppe karantene for hele Norden. En snau måned senere har regjeringen ennå ikke lyttet

 5. – Vi trenger ONS mer enn noen gang

 6. Helsedirektoratet sier nei til Sabeltann-forestillinger med 800 i publikum

Les også

 1. Korona-viruset
 2. Debatt
 3. Koronaviruset
 4. Arbeidsliv
 5. Permittering