Bomringene er en solskinnshistorie!

KRONIKK: Takk til politikerne for den framsynte bompengepolitikken! Den minsker bilismen, reduserer forurensing lokalt og globalt og gir midler til en fortsatt utvidelse av kollektivtrafikken. Dette er en solskinnshistorie!

Publisert: Publisert:

Allerede på bomringenes første dag, 1. oktober, reiste langt flere kollektivt, og bilbruken gikk ned. Det er nødvendig og ett bidrag i kampen for klimaet. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

 • Bjørn Ivar Kruke
  Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet, UiS
 • Camilla Dahlberg
  Masterstudent i samfunnssikkerhet, UiS
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Å regulere biltrafikken med bomringer er et nødvendig og viktig tiltak for å bli mer miljøvennlig, lokalt og globalt. I de siste tiårene har bilisme ført til at forurensing har blitt et økende problem, og mange byer har opplevd en svært høy konsentrasjon av avgasser fra biltrafikken.

Den spredte boligutbyggingen på Nord-Jæren de siste tiårene, som følge av mangelfullt samarbeid på tvers av kommunene, med påfølgende svake infrastrukturelle føringer på plassering av boligområder og næringsområder, har resultert i et stadig økende behov for transport, mye dekket av bilbruk.

Behov for ren luft – lokalt og globalt

Allerede i 2002 skrev forskerne Heidi Ormstad (Folkehelseinstituttet) og Martinus Løvik (Folkehelseinstituttet og NTNU) en artikkel om luftforurensning, astma og allergi i Tidsskriftet for Den norske legeforening. De påpekte at de viktigste partikkeltypene i luften i byene er dieseleksospartikler, partikler fra vedfyring og veistøv. For å unngå farlig og dårlig luftkvalitet for befolkningen i byene må vi derfor fortsette arbeidet med å redusere biltrafikken. Dette er viktig for astmatikere, men også for alle andre som bor og ferdes i urbane strøk.

Det er her bompenger kommer inn i bildet, som et viktig virkemiddel. Bompenger reduserer privatbilismen slik at vi kan bedre luftkvaliteten i de store byene, samt redusere klimagassutslippene.

De positive effektene av økte bompenger og utvidet bomring er mange. Inntektene fra bompengene går blant annet til å utvide kollektivtilbudet. Det gjør at mange velger å la bilen stå til fordel for kollektivtransport. Et godt utbygget kollektivtilbud bidrar til å redusere kø, klimagassutslipp, samt bidrar til tryggere veier for syklister og fotgjengere. Det betyr også at de som må kjøre bil, kommer raskere frem, og det blir mindre tomgangskjøring i rushtrafikken. Bomringene gir dermed kortere reisetid til og fra arbeid for alle.

Økonomi og nullvekst

Ett argument i bompengedebatten er at miljøpolitikken er usosial. Dessverre er det slik at avgifter rammer sosialt urettferdig ved at de ikke tar hensyn til enkeltpersoners private økonomi. Folkeaksjonen nei til mer bompenger tar derfor til orde for at økningen i bompenger bør erstattes med en økt skattesats. Dette forslaget tar ikke inn over seg at biltrafikken må reduseres for å bedre luftkvaliteten i byene og for å få ned klimagassutslipp.

Nullvekst i biltrafikk og reduksjon av klimagassutslipp er et av hovedmålene i Bypakke Nord-Jæren. Det er særlig kollektivtrafikk og bruk av sykkel som skal bidra til å nå dette målet. Bussveien og sykkelstamveien er to sentrale prosjekter i Bypakke Nord-Jæren, eller Bymiljøpakken, som er det offisielle navnet fra mai 2018. Bymiljøpakken er et navn som gjør det enklere å forstå og håndtere både lokale og globale klimagassutfordringer.

Klimakrisen er her

I debatten om bompenger må vi alltid ha med oss det store bildet om menneskeskapte utslipp og klimaendringer. Påvirkningen klimagassutslipp har på lokalmiljøet, og på den globale oppvarmingen, er bekymringsfull, også med tanke på samfunnssikkerhet. Følgene av menneskeskapte klimaendringer blir mer ekstremvær, som orkan, flom, ras, og skred. Det er bred enighet om at klimaet er i endring og at menneskeskapte klimagasser er en del av denne endringen.

Utviklingen i retning av økt biltrafikk er ikke bærekraftig. Hvordan skal vi så få til en utvikling som tilfredsstiller våre daglige behov for transport uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov? Svaret er en fungerende klimapolitikk som kan få ned klimagassutslipp og dermed redusere skadevirkningene som klimaendringene fører til.

Ifølge den nye rapporten til FNs klimapanel (IPCC) må verden halvere utslippene i løpet av de neste ti årene. Rapporten viser at det er akutt behov for handling nå, og at det kreves ekstreme tiltak for å kunne begrense oppvarmingen til 1,5 grader. For å nå dette målet må vi tenke og handle nytt. Det må svært store endringer til – i et omfang og tempo vi ikke har sett før. Ifølge FNs klimapanels siste rapport, tyder det på at vi allerede har entret en akutt fase hvor viktige verdier står på spill, som mennesker, miljø og materiell verdier. Vi ser det med stadig hyppigere ekstremvær med påfølgende skader.

Det er handling som gjelder

Nå er det handling som gjelder, på alle nivåer i samfunnet. «Tenk globalt – handle lokalt», sa Gro Harlem Brundtland i forbindelse med rapporten Vår felles framtid fra 1987 (Brundtland-kommisjonen). Bomringene på Nord-Jæren er ett av flere helt nødvendig tiltak for å sikre miljø, liv og verdier, lokalt og globalt.

Bomringer – ja, takk!

Publisert:

Les også

 1. Slik sparer Petter 35.000 i reiseutgifter

 2. Wirak: – Bom-avgift for el-biler kan bli løsningen

 3. Kronikk: «Bompenger er et mislykket spleiselag»

 4. Ståle Økland: «Kan kampen for klimaet vinnes? Hvorfor det dessverre ser dårlig ut» (om hvordan menneskehjernen er skrudd sammen)

Mest lest akkurat nå

 1. Familien savner svar etter at sønnen ble funnet død

 2. «Alle» vil gå på denne linja på videregående: – Appellerer til ungdom

 3. «Varsellampene er fleire. Og me kan koma til å høyra meir om QAnon. Det er mørkt nedst i kaninholet»

 4. Jeg forlanger at denne boka blir lest

 5. – Her vil vi ikke være verneverdige

 6. Han vil ha store deler av Sirdal ut av Sirdal – og inviterer til folkeavstemning

 1. Kollektivtransport
 2. Bompenger
 3. Nord-Jæren
 4. FNs klimapanel
 5. Luftforurensning