Lettvint om barnevernet

DEBATT: Hovedregelen om taushetsplikt er ikke uforståelig. Den gir en nødvendig beskyttelse av barn og foreldres privatliv.

Publisert: Publisert:

"Hverken barnevernet eller andre skal kunne krenke privatlivets fred etter eget forgodtbefinnende," skriver Studsrød og Tuastad.

Debattinnlegg

  • Svein Erik Tuastad
    Statsvitar og dr. polit., Universitetet i Stavanger

I Aftenbladets leder 3. mai foreslås det å oppheve barnevernets taushetsplikt overfor lærere og andre samarbeidende etater. Forstår lederskribenten konsekvensene dette vil ha for barna og foreldres rettssikkerhet?Aftenbladet hevder «det er uforståelig, og uakseptabelt, når barnevernet på sin side i så sterk grad holder egne kort til brystet. Det er ikke til barnets beste.»

Nødvendig

Men hovedregelen om taushetsplikt er ikke uforståelig eller uakseptabel. Den gir en nødvendig beskyttelse av barn og foreldres privatliv.

Alle ansatte i både skole, barnehage og barnevern har taushetsplikt for å hindre at personlige opplysninger spres. Det gir en grunnleggende beskyttelse av deres rettssikkerhet. Hverken barnevernet eller andre skal kunne krenke privatlivets fred etter eget forgodtbefinnende. Derfor må anledningen til å videreformidle de mest private opplysninger om våre liv, være strengt lovregulert.

Noen unntak fra hovedregelen finnes, fordi de er nødvendige for å sikre barns grunnleggende interesser. Et unntak er muligheten til å drøfte saker anonymt, et annet unntak er når foreldrene gir samtykke til å oppheve taushetsplikten.

Så har vi den lovpålagte plikten som barnehageansatte og lærere har, til melde fra til barnevernet «når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt», som det heter i barnevernsloven

Heller konstruktiv kritikk

Ansatte i barnevernet har en strengere taushetsplikt enn andre. Mange av de opplysningene barnevernet har om barnet og deres foreldre er det unødvendig å dele. Dessuten vil det kunne hindre foreldre å betro seg til barnevernet, hvis de visste at alle opplysninger gitt rett videre til skolen eller barnehagen. Ny forskning viser likevel at taushetspliktreglene oppfattes som verdifulle og nødvendige (Gording Stang m.fl., 2013).

Barnevernet trenger og fortjener konstruktiv kritikk. Da kreves det noe annet enn Aftenbladets lettvinte innspill.

LES OGSÅ:

Publisert: