Sandeid fengsel har altfor dårlig oppfølging av de innsatte

DEBATT: Jeg leste med interesse leserinnlegget fra en innsatt i Sandeid fengsel om de dårlige forholdene i fengselet, og jeg kjente meg igjen.

Sandeid fengsel gjør altfor lite for å ruste innsatte til å bli lovlydige borgere etter løslatelsen, hevder innsenderen.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Da jeg så de intetsigende tilsvarene fra fengselet og Vindafjord kommune til leserinnlegget, bestemte jeg meg etter noe overveielse å skrive en kommentar selv. Jeg var selv innsatt i Sandeid fengsel inntil ganske nylig, men soner nå siste del av dommen min i en annen institusjon, noe jeg priser meg lykkelig for.

Jeg soner min første, og forhåpentligvis siste fengselsdom, og i forkant av dette «eventyret» så visste jeg ikke hva jeg gikk til, ei heller hva jeg kunne forvente.
Går man inn på hjemmesidene til Kriminalomsorgen (KOS) står det blant annet at gjennomføringen av straffen skal gjennomføres på en måte som er tillitvekkende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre det kriminelle handlingsmønsteret sitt og vende tilbake til samfunnet som en fremtidig lovlydig borger. Systemet for straffegjennomføring er basert på humanistiske prinsipp og på individuell tilrettelegging for de domfelte og innsatte. Visjonen til KOS er straff som endrer og åpenhet, trygghet og nytenking er tre kjerneverdier.

Det er allment kjent blant Rogalands fengselsfugler at hvis du vil ruse deg i fengsel, er Sandeid et eldorado. Rus finnes i alle fengsler, men det finnes ikke tilbud om russtøttebehandling ved Sandeid.

Under enhver kritikk

Etter å ha vært noen måneder i Sandeid fengsel, er det rimelig å stille spørsmål hvor godt fengselets ledelse har forstått hva teksten over innebærer.

Det er rimelig at vi som er domfelt for et straffbart forhold, skal oppleve straffen som en byrde. Men det er også rimelig å anta at samfunnet har en forventning om at straffegjennomføringen skal bidra til å redusere risikoen for at nye lovbrudd begås.

Det krever naturligvis en betydelig egeninnsats av den enkelte innsatte, men det krever også noe av systemet rundt. Her opplevde jeg at Sandeid fengsel sviktet på flere områder. Den største svikten er at fengselsledelsen etter mitt syn fraskriver seg ansvar for det de kan og mer til. Noe tilsvaret til forrige leserbrev tydelig beviser.

Basert på egne erfaringer mener jeg Sandeid fengsel svikter på følgende punkter; individuell tilrettelegging, psykisk helse, rus og motstand mot at tillitsvalgte organiserer seg.

Når du kommer inn i Sandeid fengsel gjøres det en kartlegging av dine ressurser og utfordringer. Dette hadde vært i tråd med hensikten om det ble gjort om til et arbeidsverktøy i en fremtidsplan for soningen. Men det gjøres ikke i Sandeid fengsel. Her finnes det ikke noe opplegg for å jobbe med verken ressurser eller utfordringer på en systematisk måte. Jeg snakket med flere innsatte som gruet seg til løslatelse fordi de ikke ante hva de gikk til.

Les også

Fengselsledelsen svarer på kritikk fra innsatt

Dårlig psykisk helsehjelp

Fengselet har heller ikke psykolog eller psykiatrisk sykepleier, noe som i seg selv er kritikkverdig. Det er en teoretisk mulighet for å kunne bli henvist til distriktspsykiatrisk senter. Jeg tror likevel fengselet vil ha problemer med å oppgi hvor mange forespørsler det er fra innsatte om psykisk helsehjelp og andel innsatte som er henvist til behandling, eller har samtalebehandling. Dette er ikke taushetspliktige opplysninger, men jeg mistenker at verken fengselet eller helsetjenesten har en oversikt over dette.

Det er allment kjent blant Rogalands fengselsfugler at hvis du vil ruse deg i fengsel, er Sandeid et eldorado. Rus finnes i alle fengsler, men det finnes ikke tilbud om russtøttebehandling ved Sandeid. Om man ønsker å holde seg rusfri og gjennomføre frivillige urinprøver for å få til dette, kan ikke Sandeid fengsel tilby dette.

Straffegjennomføringsloven er klar på at fengsler bør legge til rette for å la de innsatte organisere et tillitsvalgt-apparat. Dette kan være positivt på mange måter fordi det kan bedre dynamikken mellom de innsatte og ansatte. Et slikt apparat vil la de innsatte snakke med en stemme i saker som angår alle.

Tilsynsrådet for Kriminalomsorgen region sørvest har også etterspurt dette, til motstand fra fengselsledelsen. De gjorde det klinkende klart at de ikke ønsket å avholde jevnlige møter med tillitsvalgte (som attpåtil var valgt). Ledelsen foretrakk å snakke med enkelt innsatte på en sak-til-sak basis, også i saker som angikk velferdstilbudet til de innsatte, mangler på brakkene med mer. Med andre ord, en ganske effektiv hersketeknikk. Det er kanskje forståelig når ledelsen ikke engang ville oppgi hvor mye penger som var avsatt til velferdstilbud for de innsatte.

Når dette er sagt, fantes det lyspunkter i Sandeid fengsel. Skoletilbudet i fengselet, som i sin helhet koordineres og drives av Ølen videregående skole, var prisverdig. Utover det, så må du ha et godt nettverk av familie og venner, samt mange egne ressurser for å oppnå det samfunnet rimeligvis kan forvente av et fengselsopphold.

Aftenbladet kjenner innsenderens identitet.

Innlegget har blitt sendt til fengselsledelsen ved Sandeid fengsel. Fengselsleder Jan Helge Aske skriv i en e-post: «Sandeid fengsel har på nåværende tidspunkt ikke ytterligere kommentarer utover det som fremkommer av vårt tilsvar datert 8.4.2022.»

Publisert: