Det må ytterligere grep til for å redde en fastlegeordning i krise

DEBATT: Kommunene i Norge har ansvar for å organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det får en fastlege. Fastlegeordningen er hjemlet i forskrift om fastlegeordningen i kommunene.

«Skal vi ha en god fastlegeordning må vi sikre en levelig arbeidsdag og familieliv for fastlegene våre. Samtidig som vi sikrer at innbyggerne får det primærhelsetilbudet de har krav på», skriver Sandnes Høyre.
 • Kine Myre
  Sandnes Høyre
 • Kenny Rettore
  Sandnes Høyre
 • Guttorm Stangeland
  Sandnes Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette betyr at alle personer som er bosatt i en norsk kommune har rett til fastlege.
Dessverre er vi nå kommet i en situasjon der flere og flere faktisk ikke har tilgang til en fastlege.

I 2019 stod 76.000 innbyggere uten en fastlege og i 2021 var tallet hele 145.000.

Rekrutteringsproblemer

Årsaken til denne utviklingen er at det de siste årene har vært utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger i kommunene, spesielt i småkommunene. Dette har blant annet sammenheng med økende arbeidsbelastning for fastleger, økonomi samt vilkår for utdanning og faglig utvikling.

I hovedsak er det nasjonalt de store grepene kan gjøres, men kommunene kan også bruke ulike virkemidler for å styrke fastlegeordningen.

Dette er en stor samfunnsmessig bekymring. Men det er også meget bekymringsfullt for de menneskene som trenger hjelp i primærhelsetjenesten. De som trenger oppfølging, henvisninger og hjelp til å navigere gjennom et system som til tider kan være utfordrende.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020 – 2024
I mai 2020 fremla daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020 – 2024. Planen var historisk hvor det ble avsatt 1,6 milliarder kroner over fire år for å styrke fastlegeordningen. Noen av hovedpunktene var at det skulle gis grunntilskudd i to år for de som begynner som fastleger, samt en bedre finansiering av de første 1000 pasientene. Målet var å øke antall fastleger med grunntilskuddet, og redusere arbeidsbelastningen med redusert pasientliste. I tillegg var det også andre virkemidler som ble iverksatt.

Ulike virkemidler

Sandnes Høyre ønsker å løfte fastlegeordningen – gjennomslag i Rogaland Høyre
Selv om fastlegeordningen hadde stort fokus fra Høyre i regjering, har Sandnes Høyre erkjent at det må ytterligere virkemidler til for å snu den negative trenden. I hovedsak er det nasjonalt de store grepene kan gjøres, men kommunene kan også bruke ulike virkemidler for å styrke fastlegeordningen.

Sandnes Høyre opp har nylig tatt opp utfordringen med fastlegene i kommunestyret. Lørdag 5. februar fikk vi gjennomslag på en resolusjon på vårt årsmøte.

Innføre strakstiltak som:

 • Kommunene innfører tilbakekjøpsgaranti som strakstiltak der utlysninger av fastlegehjemmel ikke har ført til rekruttering. Tilbakekjøpsgaranti for fastlegepraksis gjelder i en periode på tre år. Beløpet ved tilbakekjøpsgaranti settes med øvre grense oppad til 800.000 kroner per hjemmel/praksis. Kommunene garanterer for inntil 95 prosent av kjøpesummen.
 • Jobbe for at flere kommuner skal gi tilleggsfinansiering til fastlegeordningen for å rekruttere og beholde fastleger.

Generelle tiltak:

 • Legge til rette for faglig utvikling og utdanning ved å gi økt støtte til deltagelse på konferanser, hospitering, videreutdanning og kurs i tillegg til stønad som legen mottar fra andre kilder.
 • Legge til rette for bedre samarbeid mellom primær-, spesialisthelsetjenesten og andre tjenesteytere som Nav ved å bruke å styrke systematisk bruk av og deling av informasjon på tvers av ulike behandlingsplattformer.
 • Styrke bruken av velferdsteknologi for kartlegging av pasientens behov og deling av informasjon på tvers av ulike tjenesteytere.
 • Øke basistilskuddet (grunnfinansieringen) og ha mål om reduksjon i pasientlistene, for å gi en balansert arbeidsmengde og bedre kvalitet.
 • Fjerne unødvendig tilleggsarbeid og dokumentering.
 • Arbeide med alternative løsninger for legevaktsarbeid

Vise at vi bryr oss

Skal vi ha en god fastlegeordning må vi sikre en levelig arbeidsdag og familieliv for fastlegene våre. Samtidig som vi sikrer at innbyggerne får det primærhelsetilbudet de har krav på. Da må vi politikere også vise at vi bryr oss og gjør nødvendig grep for å lykkes.

Publisert: