Ei bedre fram­tid for leverandør­industrien

KRONIKK: Store og stabile investeringer i grønn industri vil gi sikrere og bedre oppdrag for en framtidsretta leverandørindustri enn oljeleting i fjerne områder.

«SV er på lag med Fellesforbundet og ei rekke andre forbund i å kreve ei full avvikling – ikke «begrensning» – av bemanningsbransjen. Vi kommer ikke til å svikte fagbevegelsen på dette helt grunnleggende punktet», skriver Ingrid Fiskaa og Torgeir Knag Fylkesnes.

Debattinnlegg

  • Ingrid Fiskaa
    Stortingskandidat, Rogaland SV
  • Torgeir Knag Fylkesnes
    Nestleder og næringspolitisk talsperson, SV
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

SV har i flere år ment at Norge ikke bør tildele nye leteområder for petroleum på norsk sokkel. Standpunktet har vært forankra i miljøfaglige råd, samt i den økonomiske risikoen knytta til lang tidshorisont for feltutvikling i nye, umodne områder.

I enda flere år har oljeindustrien avfeid advarslene fra internasjonal klimaforskning, og lent seg på urealistiske prognoser fra Det internasjonale energibyrået (IEA). Siden opprettelsen i kjølvannet av oljekrisa i 1973 har byrået i hovedsak jobba for å sikre energitilførselen til de rike landa – i praksis å promotere store nok oljeinvesteringer til å holde leveransene gående. Ikke uten grunn har IEA blitt sett på som «den internasjonale oljelobbyen».

Byråets nylige kursendring er derfor oppsiktsvekkende. I mai offentliggjorde de sitt eget veikart til 1,5-gradersmålet som fraråder åpning av nye oljefelt allerede etter 2021, – kombinert med anbefalinger om en rekke storstilte investeringer i fornybar energi. Vi er vitne til et paradigmeskifte.

Store endringer

Verden har begynt på omstillinga allerede. På den ene sida fører massive investeringer både til raske fall i kostnadene innen fornybar energi og et mangfold av nye industrielle framtidsutsikter. På den andre sida ser vi et kraftfullt politisk skifte i flere land, med langt større vilje til å klare 1,5 gradersmålet i Parisavtalen.

Den nye linja fra IEA gir SV helt rett i at Norge ikke bør åpne nye leteområder for olje og gass. IEA er faktisk enda mer restriktive enn SV; vi vil ikke stoppe allerede planlagte og godkjente utbygginger i utdelte områder med mindre særskilte hensyn til sårbar natur krever det.

Både nasjonaløkonomien og statsfinansene vil klare seg helt utmerka uten nye områder, ifølge SSB-rapporten Konsekvenser av redusert petroleumsaktivitet fra 2020. Arealstopp for petroleum vil kun redusere norsk BNP med 0,5 prosent innen 2050, anslår byrået. Og ifølge Olje- og energidepartementet vil hele 94 prosent av produksjonen i 2030 komme fra eksisterende felt og funn.

Framtidas næringer

Å slutte å lete etter nye områder er likevel ikke nok. Samtidig må det satses kraftig på næringer som kan bruke den kompetansen som i dag finnes i oljeindustrien. De 25–35 milliardene som årlig brukes på ny oljeleting, må vris over mot framtidas næringer. SV vil satse på blant annet flytende havvind, utslippsfri skipsteknologi og karbonfangst og -lagring (CCS), som dessuten åpner muligheter for utslippsfri, blå hydrogen basert på norsk gass.

Slike satsinger har flere fordeler. De vil både gi norsk økonomi fleire bein å stå på, og bedre vilkår for leverandørindustrien enn det olja gir i dag.

Olja har lenge sikra offshore-verftene viktige oppdrag, og sørga for både sysselsetting og teknologiutvikling. Men i senere tid har ikke oljeselskapene utvikla samspillet mellom naturressursene og industrien på noen ideell måte.

Kronikkforfatterne: Ingrid Fiskaa er SVs førstekandidat for Rogaland i stortingsvalget 13. september. Torgeir Knag Fylkesnes er stortingsrepresentant for Troms og nestleder i SV og partiets næringspolitiske talsperson.

Norsk arbeidskraft

Perioder prega av stort hastverk og korte tidshorisonter med massiv korttidsinnleie av arbeidere har til andre tider blitt avløst av ordretørke og utflagging. Oppdragsformen har ikke gitt verftene nødvendig forutsigbarhet for å kunne satse nok på kompetanse og varig sysselsetting.

Dermed har en stadig stigende andel av industrisysselsettingen kommet gjennom innleid arbeidskraft fra utlandet. Samtidig har sysselsettingsraten her i landet gått ned. Ei slik utvikling vil SV bekjempe med alle midler.

Offshore-verftenes ordrebøker trenger mer jevn tilgang. Mer varierte investeringer på sokkelen vil kunne bidra til det. Rogaland vil dra store fordeler av at de tre offshore-verftene, i Haugesund, Stavanger og Egersund, opparbeider en større og mer stabil arbeidsstokk, i stedet for å ty til massivt, kortsiktig løsarbeid.

SV er på lag med Fellesforbundet og ei rekke andre forbund i å kreve ei full avvikling – ikke «begrensning» – av bemanningsbransjen. Vi kommer ikke til å svikte fagbevegelsen på dette helt grunnleggende punktet.

Strategisk samvirke

SV tar brede samfunnsmessige hensyn. Vår nye industripolitikk knytter behovet for sysselsetting, eksportinntekter og teknologiutvikling sammen med både miljø og et organisert arbeidsliv.

Et eksempel på det er at elektrifisering av sokkelen ikke kan skje ved at olja henter hele dagens norske kraftoverskudd fra land på bekostning av Hydro Karmøy, smelteverket i Sauda eller den storstilte elektrifiseringen vi har i vente.

I stedet må oljeindustriens finansielle skuldre bære utviklinga av flytende havvind. Her ligger dessuten et stort internasjonalt potensial for leverandørindustrien, og hvor vår sterke maritime kompetanse er et solid utgangspunkt. Tar vi markedsandeler her, avtar samtidig leverandørindustriens oljeavhengighet.

I stedet for å legge alle eggene i samme kurv, slik oljeskattepakker og rekordstore tildelinger av nytt leteareal legger opp til, vil SV dra i gang et samspill mellom leverandørindustrien og et mangfold av naturressurser.

De nye næringene trenger ikke passiv, nyliberal politikk. De trenger aktiv tilrettelegging. En demokratisk styrt overgang vil dessuten gi arbeidslivet bedre vilkår enn å la markedet rå.

Les også

Aftenbladet mener: «Marginer og feilmarginer gjør valget til en thriller»

Publisert: