Ledelse av byen er ingen fillesak

DEBATT: Vi viser til leder i Stavanger Aftenblad den 31.12.20 hvor striden rundt inhabilitet og nedleggelse av kommunale foretak blir tatt opp.

Gruppelederne i de fem opposisjonspartiene i Stavanger tar til motmæle både mot flertallspartiene og Stavanger Aftenblad. F.v. Leif Arne M. Nilsen (Frp), Sissel K. Hegdal (H), Karl W. Sandvig (Pp), Jan E. Søndeland (V) og Henrik Halleland (KrF).

Debattinnlegg

 • Sissel Knutsen Hegdal
  Gruppeleder, Stavanger Høyre
 • Jan Erik Søndeland
  Gruppeleder for Stavanger Venstre
 • Leif Arne Moi Nilsen
  Gruppeleder i Stavanger Frp
 • Henrik Halleland
  Gruppeleder, Stavanger KrF
 • Karl W. Sandvig
  Gruppeleder, Stavanger Pp
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Denne saken er etter opposisjonspartienes oppfatning både viktig og prinsipiell, og handler først og fremst om lokaldemokrati, hvordan Stavanger blir styrt og hvordan byen skal styres i årene fremover. Det er derfor viktig at mediene setter saken på dagsordenen.

Det er positivt at Aftenbladet har forståelse for våre reaksjoner på oppførselen fra flertallspartiene og hvordan de omtaler mindretallet og representanter fra mindretallet. Dette har helt klart bidratt til å eskalere den politiske konflikten til helt andre dimensjoner enn det som hadde vært nødvendig.

Trekk av trakassering

Representanter fra den politiske ledelsen har kritisert oss for å ytre oss som mindretall, og fremmer en rekke usaklige og nedlatende karakteristikker som har trekk av trakassering fra ledelsen ovenfor oss i mindretallet, bl.a. i sosiale medier og nettavisenes kommentarfelt. Vi i opposisjonen har også et ansvar for at temperaturen i saken har blitt høy, men vi forventer at ordføreren tar et oppgjør internt i flertallspartiene.

Vi synes imidlertid at det er alvorlig når Aftenbladet på lederplass omtaler inhabilitetssaken som en «fillesak» som har blitt til et stort drama. Det er naturlig å stille spørsmål ved om Aftenbladet har lest og forstått den omfattende lovlighetsklagen. I klagen har vi gjort grundig rede for en sak som har vært preget av brudd på grunnleggende demokrati- og forvaltningsprinsipper i flere faser av saksbehandlingen.

Les også

Politikerbråket i Stavanger: Beskylder Vareide for å drive maktkamp

Les også

Kommunestyremøtet i Stavanger måtte avbrytes – etter 12 timer

Vi påpeker en rekke brudd på grunnleggende krav til forsvarlig utredning, krav til ytringsfrihet for folkevalgte, brudd på god forvaltningsskikk, en mengde saksbehandlingsfeil, brudd på minoritetsvern, flere faktiske feil og uriktige tolkninger av sentrale lovbestemmelser om folkevalgtes fundamentale rettigheter. Vi har aldri tidligere vært i nærheten av en slik sak som folkevalgte i Stavanger kommune på flere tiår. Dette omtaler Aftenbladet altså som en «fillesak».

Krav til saksbehandling

Lokaldemokratiet og forvaltningen fungerer ikke slik at det er nok å vedta eller forankre en sak i et politisk program eller en politisk plattform. Grunnleggende krav til utredning, saksbehandling og høring skal ivaretas i alle saker. Folkevalgte lever ikke i et vakuum, og gode prosesser gjennom administrasjonens saksbehandling og utredning, høring av berørte og politisk debatt fører svært ofte til fornuftige endringer i vedtakene.

De mange berørte og innbyggerne fortjener gode prosesser. Denne grunnholdningen til god forvaltningsskikk har tidligere flertall ledet byen etter i konstruktivt samarbeid med administrasjon og opposisjon i Stavanger gjennom 24 år. Til sist blir det avgjørende spørsmålet hvem som skal bestemme hvordan kommunen skal organiseres. Vi mener helt klart at dette er en oppgave som ligger inn under kommunestyret. Fullført saksbehandling til kommunestyret er også et viktig prinsipp. Alle politikere som sitter i styret i interkommunale selskap eller AS er inhabile i saker som omhandler virksomheten, men dette gjelder ikke kommunens egen organisering.

Klargjøring

Aftenbladet ber om en klargjøring av våre uttalelser om mistillit. Vi har vært helt tydelige på at mistilliten er rettet mot det politiske flertallet med unntak av Senterpartiet i denne saken. Vi refererte nettopp til «byrådet» som er den overordnede politiske ledelse i andre byer. Vi har ingen mulighet til å komme med mistillitsforslag under formannskapsmodellen, og mistillit er derfor ikke aktuelt. Det gir likevel et viktig signal.

Vi er også helt tydelige på at vi er kritiske til kommunedirektørens håndtering av saken som kommunens øverste administrative leder. Kommunedirektøren er etter kommuneloven øverste ansvarlig for å utrede saker forsvarlig før politisk behandling. Det er administrasjonen som legger grunnlaget for saksbehandlingen og må kunne håndtere de sterke interessemotsetninger som kan oppstå i omstridte saker. Det er for øvrig kommunestyret som er arbeidsgiver ovenfor kommunedirektøren. Opposisjonspartiene har ikke på noe tidspunkt tatt initiativ til å be om at kommunedirektørens arbeidsforhold bør vurderes utover den kritikken som vi har fremmet i saken. Vi har imidlertid et håp om at kommunedirektøren tar kritikken til etterretning.

Ut fra sakens utvikling så er det lite som tyder på at denne saken kommer til å bli et engangstilfelle. Derfor er det også vår demokratiske plikt å følge dette opp. Vi avventer med dette Statsforvalterens (tidl. Fylkesmannen) helt nødvendige klargjøring og veiledning, slik at vi i for fremtiden kan få en akseptabel behandling av slike viktige saker i kommunen.

Publisert: