La oljefeltet Wisting hvile i fred!

DEBATT: Oljefeltet Wisting må forbli i sitt reservoar under Barentshavet. Og polarhelten Oscar Wisting må få slippe å snu seg i graven fordi arktisk natur ødelegges i hans navn.

Wisting ligger i et værhardt, arktisk havområde midt i sjøfuglenes rike. Ved en utblåsning er det risiko for at oljen treffer Bjørnøya (bildet) , polarfronten eller iskantsonen.
  • Randi Storhaug
    Nestleder i Naturvernforbundet, styremedlem i Naturvernforbundet i Rogaland
  • Wenche Skorge
    Medlem av Naturvernforbundets landsstyre, styremedlem Naturvernforbund i Roagaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Alt er feil med planen om å bygge ut Wistingfeltet, det nordligste til nå på norsk sokkel. Listen av argumenter mot utbyggingen er nesten uendelig.

Planen om utbygging, som nå har vært på høring, bærer preg av å være hastverksarbeid. For at Equinor og partnerne skal kunne dra nytte av de ekstraordinære skattekuttene som bransjen ble begunstiget med under pandemien, må planen leveres innen utgangen av 2022.

Miljødirektoratet har ifølge direktør Ellen Hambro avgitt en av sine mest kritiske høringsuttalelser noensinne. Direktoratet peker på store svakheter ved nær sagt alle sider av prosjektet; fra manglende modenhet og truslene mot arktisk natur, til fravær av effektivt oljevern og vurdering av klimarisiko.

Kolliderer med klimamål

Hambro peker på at konsekvensutredningen heller ikke gir grunnlag for en ‘’balansert’’ vurdering av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Dette mener hun er problematisk, sett i lys av framtidig klimarisiko og det faktum at feltet skal ha en levetid lenge etter 2050, tidspunktet da klimautslippene ifølge FNs klimapanel må gå i null om verden skal unngå farlige klimaendringer.

Naturvernforbundet krever i et felles høringsutspill med en rekke andre organisasjoner at Equinor gjør en langt grundigere vurdering av konsekvensene både for miljø og klima. Wisting ligger i et værhardt, arktisk havområde midt i sjøfuglenes rike. Ved en utblåsning er det risiko for at oljen treffer Bjørnøya, polarfronten eller iskantsonen. Det kan få enorme konsekvenser for livet i havet og kritisk truet sjøfugl.

Det er ingen tidligere erfaringer med oljeproduksjon så langt nord. Konsekvensutredningen beskriver ikke hvordan Equinor vil klare å hindre at oljen treffer Bjørnøya og oppvekstområdene til sjøfugl ved en alvorlig ulykke. Dersom oljen skulle nå de kystnære områdene ved Bjørnøya, viser beredskapsanalysen at man i snitt bare vil klare å fange opp 7,8 prosent i vinterhalvåret. Bjørnøya er avgjørende for flere truede sjøfuglarter som lomvi og polarlomvi. Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på sjøfuglbestanden i Arktis. Et oljefelt her, midt i sjøfuglenes rike, vil være fullstendig uansvarlig.

Nesten ingen gode argument

Wisting er planlagt elektrifisert med kraft fra land. Elektrifisering av Wisting på toppen av at gassanlegget på Melkøya med all sannsynlighet blir elektrifisert, vil til sammen kreve i underkant av 3 TWh strøm i året. Kraft fra land er en dårlig løsning, både fordi elektrifisering av petroleumsaktivitet er feil prioritering av fornybar energi, og fordi krafttilgangen avhenger av inngrep i reindriftsområder. Elektrifiseringen vil binde opp verdifull kraft som ellers kunne vært brukt av næringslivet og husholdninger.

Ifølge Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM), som er et uavhengig kontrollorgan underlagt Stortinget på lik linje med Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen, må selskapene også utrede klimakonsekvensene av oljen som selges til utlandet og kunne dokumentere at utslippene fra Wisting ikke bryter med 1,5-gradersmålet. Det er ikke gjort.

Det finnes knapt et eneste godt argument for utbygging av Wisting. La det hvile i fred.

Miljødirektoratet har ifølge direktør Ellen Hambro avgitt en av sine mest kritiske høringsuttalelser noensinne. Direktoratet peker på store svakheter ved nær sagt alle sider av prosjektet.
Publisert: