«Samarbeid og felles formidling av vikingtiden»

KRONIKK: Gjennom flere avisartikler og debattinnlegg i Stavanger Aftenblad etterlyses en felles satsing på formidling om vikingtiden generelt og slaget i Hafrsfjord spesielt.

Arkeologisk museum i Stavanger har en stor vikingutstilling, og mer kommer. Bildet er fra ustillingen «Utferd» i den faste utstillingen.
  • Ole Madsen
    Direktør, Arkeologisk museum, UiS
  • Siri Aavitsland
    Adm. direktør, Museum Stavanger (MUST)
  • Bitten Bakke
    Avd.dir., Sjøfart og industri, Museum Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Slaget i Hafrsfjord er kort beskrevet i det samtidige «Haraldskvadet», samt i den flere hundre år yngre sagalitteraturen. Det er imidlertid ennå ikke påvist fysiske spor som kan knyttes til slaget, noe som foreløpig gjør visualisert, forskningsbasert formidling problematisk.

Ved Arkeologisk museum, UiS, er formidling av vikingtiden i Rogaland et satsingsområde. I museets faste utstilling finnes i dag en stor vikingutstilling under navnet «Utferd», hvor gjenstander og runesteiner er stilt ut og hvor vikingenes liv og ferder til vesterhavsøyene er gitt stor plass. Ved en realisering av det nye magasin- og formidlingsbygget vil hele første etasje vies denne tidsperioden. I november i år vil et 800 m² stort besøkssenter knyttet til Jernaldergården på Ullandhaug stå ferdig oppført. Gården er gjenreist på tuftene fra perioden før vikingtid, men er geografisk og visuelt knyttet opp mot Hafrsfjord.

Slaget i Hafrsfjord har spilt en viktig rolle i historien om nasjonsdanningen, og flere påpeker at hendelsen her i 872 bør få den nasjonale posisjonen den fortjener. Stedet er gitt en verdig markering med monumentet «Sverd i fjell», men det etterlyses mer informasjon.

Les også

Suksessen som Stavanger ikke ville ha

Slik skal et nytt magasin- og formidlingsbygg ved Arkeologisk museum stå fram i 2018, og en hel etasje skal vies vikingtiden.

Felles initiativ

Vi er i god dialog med Rogaland fylkeskommune, som arbeider med å få på plass informasjonsskilt ved «Sverd i fjell». Målsettingen til fylket er å sy sammen en god tur- og kulturopplevelse langs Hafrsfjorden. Dette innebærer oversiktskart og oppgraderte informasjonsskilt. Her skal det fortelles om historien til slaget, nausttufter, graver fra jernalder samt bergkunstfelt fra bronsealder. Dette er viktig overfor så vel turistnæringen som lokalbefolkningen.

Vi har i tillegg tatt opp med fylket muligheten for å lage en enkel og engasjerende utendørsutstilling som utdyper historien. Ved hjelp av digital informasjon kan også utendørsutstillingen gi folk oppdatert kunnskap om de pågående og spennende marinarkeologiske undersøkelsene i regi av Stavanger maritime museum og samtidig markedsføre Arkeologisk museums vikingutstillinger.

Les også

Bare is-Sonja tar imot turistene i Hafrsfjord

Les også

Kommunen har brukt fem år på å si ja

Les også

Samling i bånn for skilt i Hafrsfjord

Forskning

Gjennom samarbeidsprosjektet «Hafrsfjord 872»har Arkeologisk museum og Museum Stavanger, ved Stavanger maritime museum analysert eksisterende kilder, gjennomgått funnmateriale og foretatt nye søk på land og til vanns. Kulturminneloven har gitt de to museene forvaltningsansvaret for kulturminner over og under vann. I samarbeid med Kartverkets sjødivisjon er store deler av Hafrsfjord kartlagt med multistråleekkolodd- og LiDar-skanning for om mulig å gjøre funn. Tverrfaglig forskning om slaget i Hafrsfjord har resultert i seminarer med fagfolk, foredrag, populærvitenskapelige artikler og to rapporter, «Et forskningsprosjekt om Slaget i Hafrsfjord» og «Hafrsfjord 872: Forankring av relasjonsfelt». Dette har gitt oss ny kunnskap om stedets betydning i både norsk og internasjonal sammenheng. Arkeologiske undersøkelser de siste årene rundt Hafrsfjord, samt funn innlevert av privatpersoner, har også bidratt til dette.

Systematisk leting i fjorden

Ifølge skriftlige kilder har det vært et stort slag med mange skip involvert. Helt siden 1960-tallet er det gjort sporadiske forsøk på å finne gjenstander på bunnen av fjorden som kan relateres til slaget. Fjorden er stor og stedvis dyp, med et tykt lag av mudder på bunnen som dekker eventuelle gjenstander og gjør leteforholdene vanskelige, også når ny teknologi tas i bruk. Stavanger maritime museum har gjennom forskningsprosjektet «Hafrsfjord 872» forsøkt å kartlegge hendelsen for å velge ut stedet der en har størst sjanse for å gjøre funn. Museet har bygget opp en enhet med flere marinarkeologer med nasjonal og internasjonal dykkererfaring. I november skal museet undersøke noen utvalgte steder. Dersom det gjøres funn som kan relateres til slaget, vil historien om slaget i Hafrsfjord kunne stedfestes. En systematisk leting over et større område i Hafrsfjord bør gjennomføres for å eventuelt å påvise spor som kan knyttes til slaget.

Presentasjon

Stavanger maritime museum utvikles og vil presentere utstillinger på nye måter.

Stavanger maritime museum står foran en fornyingsprosess der regionens viktige maritime historie skal formidles gjennom nye og engasjerende utstillinger. Ved hjelp av lys, lyd og gjenstander i tak, gulv og vegger vil de besøkende få en følelse av å være under vann. Undersøkelser i Hafrsfjord vil være en del av historien som skal formidles her så vel som i det nye formidlingsbygget ved Arkeologisk museum.

I den siste tiden har det også kommet ulike innspill om oppføring av nye visningssteder og sentre. I Rogaland har vi i dag fem utmerkede regionmuseer samt universitetsmuseet Arkeologisk museum, som tar for seg ulike deler av historien og forhistorien. På Ullandhaug, er det gjenoppbygd hus og miljøer basert på stedlige arkeologiske undersøkelser. Vikinggarden Avaldnes på Bukkøy, som er bygd på bakgrunn av utgravinger gjort andre steder i fylket, gir et spennende bilde av livet i vikingtiden. I stedet for en spredning på stadig flere arenaer, bør en konsentrere seg om færre, sterke miljøer. Så vel lokalbefolkningen som turister er ute etter autentisitet. Dette kan best gis ved etablerte, forskningsbaserte institusjoner. Som representanter for Arkeologisk museum og Museum Stavanger er vi mer enn gjerne med på å ta ansvaret for en styrket kunnskapsformidling som kan skape begeistring og engasjement for vår rike vikingtidhistorie.

Publisert: