Konkret satsing på bemanningen i sykehjemmene

DEBATT: Stavanger kommune tar bemanningsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten på største alvor.

Når 122 ledige vakter ved sykehjemmene i Stavanger i sommer er et «relativt lavt tall», er det fordi vi snakker om i alt 40.000 vakter. Dermed er 99,7 prosent av dem dekket.
  • Eli Karin Fosse
    Eli Karin Fosse
    Direktør, Helse og velferd, Stavanger kommune
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et debattinnlegg i Aftenbladet 13. juli 2022 skriver fylkesleder Aud H. Riise i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland at det kan virke som om Stavanger kommune ikke har tatt innover seg hvor alvorlig bemanningssituasjonen er i sykehjemmene. Dette er ikke riktig.

Hun viser til en uttalelse fra meg om at 122 ledige sykepleiervakter i helse- og omsorgstjenesten i perioden juli/august er «et relativt lavt tall».

Les også

Aud Hølland Riise: «Sykepleiermangelen – manglende ambisjoner for sykehjemmene i Stavanger?»

122 av 40.000 vakter

Vi arbeider systematisk for at alle vakter i helse- og omsorgstjenesten skal være dekket av medarbeidere med rett kompetanse. Og hvis dette ikke er mulig, av vikarer eller ekstravakter med kompetanse til å delta i pleie- og omsorgsarbeidet, men uten å bli satt til oppgaver de ikke er kvalifisert for.

I Stavangers 13 kommunale sykehjem og fire hjemmebaserte tjenester er det anslagsvis 40.000 vakter i turnusen i perioden juli/august. Dette er totalt antall vakter for alle yrkesgrupper.

Mange av de ledige sykepleiervaktene ligger i siste halvdel av august. Av erfaring vet vi at ledige vakter i mange tilfeller blir fylt opp etter hvert som vaktene nærmer seg. Derfor er antallet «relativt lavt», selv om det hadde vært ønskelig at tallet var null.

Les også

Kronikk: «Tre S-er for å forebygge under­ernæring i sykehjem»

Tiltak

Både administrasjon og politikere i Stavanger kommune tar bemanningssituasjonen i helse- og omsorgstjenesten på det største alvor. I likhet med de fleste norske kommuner er det i Stavanger vanskelig å rekruttere nok helsepersonell til sykehjem og hjemmetjenester. Derfor har vi i samarbeid med tillitsvalgte utarbeidet en plan med ulike rekrutteringstiltak.

Kommunestyret har de siste årene styrket grunnbemanningen i sykehjem med 25 millioner, økt bevilgningen til hjemmebaserte tjenester med 10 millioner og vedtatt en ny organisasjons­strategi der rekrutteringsutfordringene i helse- og omsorgssektoren står sentralt.

I tillegg har formannskapet vedtatt en ambisiøs plan for heltidskultur, der målet er å øke andelen heltidsansatte i helse- og omsorgstjenesten betydelig i årene framover.

Les også

Anita Vatland, Pårørendealliansen: «De pårørende er medspillere, ikke motparter!»

Forsvarlighet

Et grunnleggende krav til våre tjenester er at de skal være forsvarlige. Dette er et bærende element i all turnusplanlegging, også i forbindelse med ferieavvikling. Virksomhetene starter arbeidet med «sommerturnusen» tidlig på vinteren. Dersom de ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal få ferie i hovedferieperioden, er vi avhengig av sommervikarer.

I år har det i Stavanger, som i mange andre kommuner, vært mer krevende enn på mange år å rekruttere ferievikarer med rett kompetanse. Lederne våre har lagt ned et betydelig arbeid for å få på plass forsvarlige vaktlister, og kommunen har forhandlet fram en sommeravtale som gir ekstra lønnskompensasjon til bl.a. sykepleiere som påtar seg ekstra vakter eller forskyver ferien i sommer.

Les også

Natasja Askelund: «Problemet bak problemet med underernæring på sykehjemmene»

Les også

Aftenbladet mener: «Det helt sentrale spørsmålet om hvorfor Stavanger skiller seg negativt ut, trenger å besvares»

Økende behov

En rapport fra Sintef, «Framskrivinger Helsefellesskap Helse Stavanger», for SUS og kommunene i Sør-Rogaland, viser at personellbehovet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene vil øke med 35 prosent i årene fram mot 2035, dersom vi fortsetter å gi tjenester på samme måte som nå. Den samme trenden ser vi i resten av landet.

Derfor har regjeringen nedsatt en egen helse­personell­kommisjon som skal foreslå tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell. I tillegg må vi som kommune allerede nå se på hva vi kan gjøre for å håndtere bemanningsutfordringene.

Vi må tenke nytt om organisering, arbeidstidsordninger, oppgavedeling og måten vi gir tjenester på. I det arbeidet er det viktig med gode og konstruktive innspill fra fagforeningene, noe jeg imøteser i den videre prosessen.

Publisert: