Kalberg er mer energieffektivt enn alternativene

DEBATT: Svend Øvrebekk har helt rett i at datasentre krever store mengder energi og at mye av overskuddsvarmen fra eksisterende anlegg går til spille. Da er det vesentlig at man finner de datasenterplasseringene som er mest miljøvennlige.

Vi tror ikke at en tilrettelegging for klimavennlig kraftkrevende industri bidrar til å forringe livskvaliteten til folk. Snarere er vi overbevist om at datasenterindustri i vår region vil gi grunnlag for ny næringsutvikling og innovasjon.
  • Eirik Gundegjerde
    Eirik Gundegjerde
    Direktør for strategiske prosjekter, Lyse
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Svend Øvrebekk etterlyser i sitt innlegg 26. oktober en diskusjon om energiforbruket knyttet til en etablering av datasenterindustri på Kalberg i Time kommune. I tillegg til uavhengige forsyningslinjer med tilgang på nok kraft gjennom Fagrafjell transformatorstasjon, er det nettopp muligheten til gjenbruk av spillvarme som gjør Kalberg ekstra attraktiv for datasenteretableringer.

Oppdrett av insekter?

Kalbergs nærhet til jordbruket gir eksempelvis god tilgang på råstoff som kan benyttes inn i et anlegg der lavtemperatur spillvarme fra datasentre kan brukes i biogassproduksjon. Øvrebekk nevner veksthus, som også vil kunne nyte godt av tilgangen på overskuddsvarme. Andre muligheter er fisk eller skalldyroppdrett på land, algeproduksjon eller til og med insektoppdrett til bruk som fôr. Området er i tillegg nært nok Nord-Jærens fjernvarmeinfrastruktur til at en tilkobling der vil kunne være realistisk.

Europakommisjonen trekker frem digitalisering som en nøkkel for å nå klimamålene og viser til at digital teknologi kan bidra til å redusere globale utslipp med 15 % innen 2030. Men for å få til dette, må datasenterkapasiteten økes på en så bærekraftig måte som mulig. Lyse har engasjert Thema Consulting Group for å se på hvilken betydning en datasenteretablering på Kalberg vil ha for klima, innovasjon og næringsutvikling. Endelig rapport er ventet i november, men de foreløpige resultatene vi har fått tilgang til, indikerer at datasentre på Kalberg vil kunne være 25-30% mer energieffektive enn bransjegjennomsnittet.

Vi har overskudd av energi

Og ja, datasentre trenger mye energi, som vi i dag har stort overskudd av i vår region. Og NVE mener at det nasjonale kraftoverskuddet vil fortsette å øke frem mot 2040. De nylig varslede endringene i vannkraftbeskatningen vil også gjøre det enklere for kraftselskapene å investere i nye anlegg, noe som vil kunne gi økt vannkraftproduksjon.

Vi tror ikke at en tilrettelegging for klimavennlig kraftkrevende industri bidrar til å «forringe livskvaliteten til folk» slik Øvrebekk hevder i sitt innlegg. Snarere er vi overbevist om at datasenterindustri i vår region vil gi grunnlag for ny næringsutvikling og innovasjon, i tillegg til at det vil motvirke den ventede sysselsettingsnedgangen som følge av lavere investeringstakt i petroleumssektoren. Ved å benytte vår fornybare kraft i datasentre lokalt, høster vi gevinstene i form av lokale kompetansearbeidsplasser og næringsutvikling fremfor å gi disse fordelene til nabolandene våre.

Endelig rapport er ventet i november, men de foreløpige resultatene vi har fått tilgang til, indikerer at datasentre på Kalberg vil kunne være 25-30% mer energieffektive enn bransjegjennomsnittet.
Publisert: