Fortetting bare i småhusområdene er ikke bærekraftig

DEBATT: Er Stavanger på ville veier i måten kommunen planlegger å fortette byen på? Er det gode grunner til å kikke nærmere på fortettingsstrategier slik som arkitekt Tor A. Austigard foreslår i Aftenbladet 17. september?

«Bør kommunen tilrettelegge for flere boliger innimellom den eksisterende småhusbebyggelsen i Stavanger?» spør Ellen Figved Thoresen, Linda C. Olsen og Kaj S. Lea.

Debattinnlegg

Publisert: Publisert:

Og, er en omfattende fortetting innenfor den eksisterende småhusbebyggelsen veien til en mer sosial rettferdig byutvikling? Før vi svarer på det, vil vi si litt om kommuneplanen. Dette er kommunens overordnede utviklingsstrategi, en overordnet plan som også skal gjenspeile nasjonale og regionale mål og hensyn i den lokale samfunnsutviklingen. Kommuneplanens strategiske rammer skal ivareta hele bredden av samfunnsmål som kommunen skal følge opp. Stavanger kommune har høye ambisjoner for en mest mulig bærekraftig by- og stedsutvikling, inkludert innsatsen for boliger for alle, og utjevning av sosiale forskjeller. Kommuneplanen fastsetter at områdene langs bybåndet mellom Stavanger sentrum og Sandnes skal ha høyest prioritet for utbygging.

Når det gjelder forholdet mellom kommuneplanens føringer og eldre reguleringsplaner, er dette et sammensatt tema som kommunen er opptatt av, og som vil bli drøftet i det videre arbeidet med revidering av kommuneplanen.

Kommunen har mål om å sikre et mangfold av boligtyper og størrelser, i alle bydeler.
Les også

Boligpolitikk på villspor

Tettere på Storhaug og Stokka?

Så, tilbake til spørsmålet om fortetting innenfor småhusområdene. Slik fortetting har foregått jevnt og trutt gjennom mange år og er et viktig bidrag til byens boligforsyning. Austigard foreslår en mer omfattende fortetting innenfor småhusområdene. Er en slik utvikling gjennomførbar, og vil denne svare på vedtatte målsettinger for samfunnsutviklingen?

En fortetting i tråd med Austigards forslag reiser en rekke problemstillinger. Austigard går ikke nærmere inn på utfordringer ved gjennomførbarheten i forslaget. Det må forutsettes at gjennomføringen avhenger av at de enkelte tomteeiere ønsker å stille sine eiendommer til disposisjon for fortetting. Vi må også anta at mange eiere vil motsette seg denne typen fortetting, og at åpning for en mer storstilt fortetting i etablerte nabolag vil kunne skape grobunn for konflikt. Ved en sterk økning av befolkningen i småhusområdene må det også forutsettes at det i nærmiljøet kan avsettes arealer for utvikling av nærtjenester og service, lekeplasser, aktivitets- og idrettsområder, med mer.

Ikke nødvendigvis bærekraftig

Realismen i Austigard sitt forslag vil også betinge at forslaget svarer på de vedtatte samfunnsmålene. Etter vårt syn vil forslaget være utfordrende sett opp mot flere av målsettingene. Blant annet vil mange av områdene ligge utenfor betjeningsområdet til de viktigste kollektive transportsystemene, slik som Bussveien og Jærbanen. En jevn fortetting i alle boligområder vil også bidra til å befeste byspredningsmønsteret som har utviklet seg i regionen gjennom de siste 40 årene, og forsterke de uheldige virkningene av dette. Forslaget vil utfordre målet om en reduksjon av det samlede transportbehovet i byområdet, slik det er definert i de nasjonale forventningene til kommunenes planlegging, og ved kommunens forpliktelser gjennom Byvekstavtalen.

En omfattende småhusfortetting innenfor de sentrale byområdene vil være ekstra utfordrende, både fordi tomtene er små, og på grunn av vernehensynene som gjelder for trehusbyen Stavanger.

Ikke nødvendigvis billigere

Austigard peker på den sosiale slagsiden ved at barnefamilier skal betale en unødig høy pris for en egnet bolig. Det er lett å være enig i denne bekymringen. Samtidig må det nevnes at høye tomtepriser og kostnadskrevende områdetiltak, som bidrar til prisnivået i Stavanger, er faktorer som også vil være til stede ved en fortettingsstrategi à la det Austigard foreslår.

Det er vanskelig å komme utenom at målet om en mer bærekraftig byutvikling vil lede til en by med mer urban karakter. Flere bygg vil bli større og høyere enn skalaen i småhusområdene i Stavanger. Kommunen har mål om å sikre et mangfold av boligtyper og størrelser, i alle bydeler. I denne sammenhengen kan det også være på sin plass å nevne at Stavanger har mer enn dobbelt så mange egnede familieboliger i småhus enn det er barnefamilier i Stavanger.

Publisert: