Bevaring av gamle bygg er bærekraftig!

DEBATT: Det gamle Politikammeret har materialer som klimamessig er ferdig nedbetalt, mens materialene i stor grad blir søppel idet bygget besluttes revet.

I planene for nybygget på Nytorget er det forslag om 300 nye parkeringsplasser under jorden. At dette i det hele tatt vurderes, er i seg selv ganske interessant.
  • Una Myklebust Halvorsen
    Una Myklebust Halvorsen
    Energi - og miljørådgiver, Asplan Viak
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Harald Røstvik skrev 24/2 et innlegg med momenter for riving av det gamle politikammeret. .Jeg er ikke kunstfaglig kompetent eller arkitekt, så jeg skal ikke si noe om disse temaene utover å konstatere at mye kan gjøres med fasadeuttrykk når man rehabiliterer. Jeg skal i stedet prøve å si noe om miljøaspekter ved rehabilitering vs. nybygg.

Nye energikrav

I innlegget argumenteres det for at det eksisterende bygget bør rives fordi det vil være for krevende å få det energieffektivt. Nybygg vil ha mye strengere energikrav enn ved rehabilitering. De norske taksonomikravene (taksonomi definerer en bærekraftig aktivitet) er ikke klare ennå, men de vil etter all sannsynlighet innebære oppgradering av tekniske installasjoner og etterisolering. Dette er helt normal praksis i de fleste større rehabiliteringsprosjekter og ikke et argument for å rive.

Røstvik nevner også klimagassutslipp. Grovt sagt vil klimagassutslipp fra transport i drift være mye høyere enn utslippene for å produsere materialene det er bygget med. Ved fortetting, der man på en sentral tomt får plass til flere arbeidsplasser, vil man dermed kunne anta at reduserte transportutslipp vil være mye større enn gevinsten ved å spare materialbruk ved bevaring. Betyr dette at vi bør rive alle bygg som ikke har maksimert tomteutnyttelsen sin?

Klimagassutslipp er høyt på dagsorden for tiden, ikke uten grunn, men man bør være varsomme med å trekke konklusjoner på grunnlag av kun én miljøindikator. Materialer har (inntil nylig) vært uhorvelig billig over lang tid. Dette har ført til en ressursbruk uten historisk sidestykke.

Ikke fornybare råvarer

Hovedmaterialet i større bygninger er betong. Betong består ikke av fornybare råvarer. Allerede i dag er det mangel på sand egnet for betongproduksjon. Betong er stort sett ikke mulig å ombruke (med noen unntak) og kan ikke resirkuleres. Det fører til at det meste som rives havner i deponi.

Fortsetter denne ressursbruken vil generasjonene etter oss ikke ha noe igjen å bygge med. Vi kan ikke rive alle eksisterende bygg og begynne på ny for å oppnå klimamålene, vi må tenke smart også med dem som allerede er bygget. Vurderinger av gjenstående levetid, en reell utforskning av brukspotensial og muligheter for økt utnyttelse i eksisterende bygningsmasse, burde være obligatorisk i riveprosjekter.

Tiden vi har til rådighet dersom vi vil unngå de mest alvorlige klimakonsekvensene er i tillegg stadig kortere. Tiltak som reduserer energibruk i eksisterende bygninger har tilnærmet ingen klimamessig tilbakebetalingstid, mens tilbakebetalingstiden for å bygge nytt er lang.
Til sist, men ikke minst. I planene for nybygget er det forslag om 300 nye parkeringsplasser under jorden. At dette i det hele tatt vurderes i en tid med så tungtveiende argumenter for å redusere bruken av privatbil, er i seg selv ganske interessant. Et slik grep vil slå bena under alle klimaambisjoner for prosjektet. I tillegg vil utgravningene ha negative konsekvenser både med tanke på belastningen for området og økosystemene der massene dumpes.

Parkeringshus trekker ned

Det er mange miljøaspekter som bør spille inn ved vurdering av om et bygg bør rehabiliteres eller erstattes med et nybygg. Fortetting eller energieffektivitet kan være viktige momenter, men en samlet vurdering bør også inkludere en reell utforskning av eksisterende bygg sammenlignet med effektene av å bygge nytt. Parkeringshus under ny bygningsmasse vil i seg selv være negativt i et bærekraftsperspektiv og bør vurderes deretter.

Fortsetter denne ressursbruken vil generasjonene etter oss ikke ha noe igjen å bygge med. Vi kan ikke rive alle eksisterende bygg og begynne på ny for å oppnå klimamålene, vi må tenke smart også med dem som allerede er bygget.
Publisert: