Ferjekonkurransen med Rogfast kan fjernes

DEBATT: Fortsatt ferjetrafikk over Boknafjorden som alternativ til Rogfast vil aldri bli mer enn enn teori. Ved å stille tøffe miljøkrav, er det mulig å fjerne all tvil.

Skal det bli ferjedrift over Boknafjorden i konkurranse med Rogfast, vil det bli med langt færre biler enn i dag og med langt færre avganger. Alternativet vil ikke være realistisk, argumenterer fire KrF-politikere.
 • Sigmund Alvestad
  Leder, Bokn KrF
 • Stian Bjørsvik
  Ordfører i Kvitsøy (Felleslista KrF/Frie borgerlige)
 • Øystein Stjern
  Varaordfører i Randaberg (KrF)
 • Solveig Ege Tengesdal
  Leder, Rogaland KrFs fylkestingsgruppe
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

4. mai annonserte Aftenbladet at privat ferjedrift kan redusere trafikken gjennom Rogfast med 27 prosent, ifølge Ernst & Young (EY), og at det vil true finansieringen til Rogfast. EY skisserer et nedskalert ferjetilbud, med satser på f.eks. 50 prosent av bompengenivået. Forutsetningen for god driftsøkonomi, uten subsidier, er tilgang på eldre fartøyer. Dagens samband Mortavika – Arsvågen er mest aktuelt.

Miljøet

Den dagen Rogfast står klar vil det etter vår vurdering ikke være mer miljøvennlig å velge Rennfast og ferje over Boknafjorden, fremfor Rogfast. Avstanden Harestad – Bokn blir 28 km med Rogfast, mot 34,5 km i dag, inkludert ferjestrekningen.

I Rogfast må bilene forsere en høydeforskjell på 390 m, dvs. 34 m mer enn i de to stigningene i Rennfast. Utslippsforskjellen er marginal, i tillegg til at venting på ferjekaien gir utslipp.

Ettersom regnestykket fra EY forutsetter tilgang på eldre fartøyer, er det tydelig at man ikke tar miljøperspektivet på alvor. Er det ikke realistisk at man om 7–8 år, ved utlysning av nye ferjeanbud, vil stille krav til nullutslippsferje? Allerede nå bør det være mulig å stille tydelige miljøkrav til en eventuell, konkurrerende ferjedrift. På den måten vil også den teoretiske trusselen mot finansieringen av Rogfast elimineres.

Boknafjorden/Høgsfjorden

Ut fra en totalvurdering er det vanskelig å forstå at det finnes aktører som vil forsøke seg på privat ferjedrift over Boknafjorden. Høgsfjordsambandet viser at det er mulig å etablere ferjedrift i konkurranse med tunnel, men Ryfast og Rogfast kan ikke sammenliknes.

Møreforsking/Høgskolen i Molde utarbeidet i 2018 en trafikkanalyse, der de konkluderte med at «det vil være et bedriftsøkonomisk grunnlag for fortsatt ferjedrift på Lauvvik–Oanes». Konklusjonen knyttes til geografien.

Ryfast går mellom Stavanger og Strand, mens Høgsfjordsambandet knytter sammen Sandnes og Forsand. En del reisende vil derfor spare tid og penger ved å velge ferje Lauvvik–Oanes i stedet for tunnel. Situasjonen er annerledes for Rogfast, ettersom en eventuell ferje sannsynligvis vil gå over tunnelen, bokstavelig talt, og tidstapet uansett blir betydelig.

Skal man foreta en rettferdig sammenlikning av Rogfast og Ryfast, må man se fortsatt ferjedrift over Boknafjorden og fortsatt ferjedrift over Horgefjorden (Tau-sambandet). Begge deler er urealistisk. I tillegg vil en privat aktør i Boknafjordsambandet savne muligheten til å knytte driften opp mot en turistattraksjon tilsvarende Preikestolen og Lysefjorden. Tar vi i tillegg med at lukkede ferjer må benyttes over Boknafjorden, og at én ferje i sambandet der vil gi timesfrekvens, mot halvtimesfrekvens over Høgsfjorden, viser det at grunnlaget for ferje over Boknafjorden er fraværende.

Pris

Vi kan gjerne spørre hvorfor reisende skal velge ferje i stedet for Rogfast. For tungtrafikken kan hviletid være et argument, så sant det legges opp til en lengre ferjestrekning. Samtidig vil en stor del av transporten langs E39 kunne gjennomføres uten hviletid, dersom strekningen gjøres ferjefri. Den unisone tilbakemelding fra bransjen er at ferjefri E39 er økonomisk lønnsomt pga. spart tid.

I tillegg preges Rennfast-systemet av hyppige stengninger, og Boknafjordsambandet opplever stans ved dårlig vær. Fremtidsutsiktene tilsier at det ikke blir mindre ekstremvær fremover.

Prismessig er det også utenkelig at en operatør vil kunne legge seg så langt under bomtakstnivå at den økonomiske besparelsen for de reisende trumfer den økte tidsbruken. Kanskje kan en tur gjennom Rennfast, kombinert med besøk til Fjøløy fort, Utstein Kloster og ferjetur, markedsføres som en flott opplevelse. Samtidig vil kjøring gjennom verdens lengste undersjøiske tunnel, i seg selv også være en turistattraksjon.

Ferje-alternativer

Av aktuelle ferjestrekninger er Mortavika–Arsvågen mest realistisk, ifølge EY. Ruten er etablert, og den vil gi minst tidstap. Ulempen er at man først må gjennom et ustabilt Rennfast-system, så sant man ikke bor på Rennesøy eller Finnøy, og reiser nordover, noe et fåtall pendlere gjør. Overfarten fungerer også dårlig til gjennomføring av hviletid.

Ferje mellom Mekjarvik og Arsvågen, ville gitt en svært lang ferjetur, med værmessige utfordringer, og få daglige avganger. Mekjarvik–Skudeneshavn kunne gitt kortere reisetid mellom Stavanger-området og Sør-Karmøy, men for tungtrafikken som skal nordover, framstår det som et uaktuelt alternativ. Det at det ikke finnes en opplagt ferjerute som kan konkurrere med Rogfast, viser at ferjealternativet totalt sett ikke er så aktuelt.

Fjern all tvil!

Etablering av fjordkryssing gjennom tunnel skal normalt sett være ferjeavløsende, selv om det finnes eksempler på videreføring av ferje, parallelt med tunnel/bro. Den teoretiske muligheten for et slikt scenario, kan likevel ikke representere et usikkerhetsmoment i ethvert prosjekt. Det må være en viss realisme til stede før det kan vektlegges.

Når det gjelder Rogfast, vil fortsatt ferjetrafikk over Boknafjorden etter vår vurdering aldri bli noe mer enn en teori. Ved allerede nå å stille tøffe miljøkrav, er det mulig å rydde all tvil av veien.

Publisert: