Å bygge opp – og rive ned

Det er alvorlig og et stort tap for helseregion Sør-Rogaland at Helse Vest nå velger vekk behandlingstilbudet for rusavhengige gravide og småbarnsfamilier i Stavanger.

Rogaland A-senter har eget tilbud til gravide og småbarnsfamilier.
  • Hanne Tveit
    psykologspesialist i Fagteam døgn ved Rogaland A-senter
  • Ane O. Seland
    avd.leder i AGS, Rogaland A-senter
  • Aud-Kristin Vik
    ass.avd.leder i AGS, Rogaland A-senter
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS) ved Rogaland A-senter startet i 2015, etter at Helse Vest ved forrige anbudsrunde ønsket at behandling til familier med rusutfordringer skulle legges til spesialisthelsetjenesten. 

AGS har tre plasser for gravide innlagt etter helse- og omsorgstjenesteloven §10-3 og to familieplasser. AGS har tilbud om behandling til gravide frem til fødsel, og til foreldre og barn etter fødsel. Småbarnsfamilier kan få behandling selv om de ikke har vært innlagt under graviditeten.

Barn som vokser opp med foreldre med rusavhengighet, har økt risiko for å utvikle vansker senere i livet, både psykisk og sosialt, i tillegg til risiko for selv å begynne å ruse seg.

Rusen kan ofte dempe vonde følelser som «sitter i kroppen» etter langvarige og alvorlige opplevelser fra barndom og voksenlivet. Mange av våre pasienter har vokst opp med dårlige omsorgsbetingelser, opplevd traumer og utrygghet og vært utsatt for fysisk og psykisk vold.

Les også

Rogaland A-senter kan bli lagt ned

Les også

Her har «Emma» og sønnen bodd i syv måneder: – Hadde vært uaktuelt å reise til Haugesund

Tid og tillit

Tid, motivering, alliansebygging og tillit er viktige bærebjelker i arbeidet med familier med rusbakgrunn. Forutsigbarhet og kontinuitet i behandling og oppfølging er ekstra viktig for denne sårbare gruppen. Mange har utallige erfaringer med brutte relasjoner i kontakten med instanser på alle nivå som er satt til å yte hjelp for at de skal kunne mestre livet på egen hånd. Erfaringene kan strekke seg helt til tilbake til tidlig barndom der brutte familiebånd også spiller en vesentlig rolle i et lite barns liv.

Selv om kvinnene slutter å ruse seg når graviditeten er bekreftet og holder seg rusfri den første tiden etter at barnet er født, vil mange fortsatt ha utfordringer med behov for behandling og oppfølging. 

Det krever stor innsats å forbli en trygg og forutsigbar omsorgsperson med stabil rusmestring. Dette er ofte sårbare foreldre med egne sammensatte utfordringer både psykisk og sosialt, i tillegg til rus. Ikke sjelden blir kvinnene stående alene om omsorgsansvaret hvor de sammen med barnet blir en liten familie. Mange av kvinnene har begrenset nettverk de kan støtte seg til og liten erfaring i å oppfylle krav og forventninger som samfunnet stiller.

Helse Vest mener de ser hele regionen i sammenheng og at de er helt sikre på at alle skal få et forsvarlig tilbud og viser til at hjelp kan bli gitt i kommunen. 

Vår erfaring er at for de mest sårbare familier er ikke kommunal eller poliklinisk oppfølging tilstrekkelig. De trenger høy grad av beskyttelse og har behov for tilgjengelig personal store deler av døgnet. Med ansvar for et nyfødt barn er mange foreldre i startfasen utrygge i foreldrerollen, de trenger veiledning og hjelp til å styrke foreldreferdigheter.

Les også

Frykter nedlegging av Rogaland A-senter: – Hva om jeg går på en smell igjen?

Les også

Legg ikke ned Rogaland A-senter, sats heller mer!

Samarbeid på tvers

I tillegg til styrking av omsorgskompetanse med samspillsveiledning og mestring av rus og psykisk helse, har AGS fokus på livsområdene fysisk helse, bo- og hverdagsfungering, økonomi, arbeid/skole, bolig og sosialt nettverk.

En ny sårbar fase melder seg når familier skrives ut fra døgnavdeling direkte til egen leilighet. Det kan oppleves utrygt å forlate trygge rammer og struktur, for så å måtte ta alt ansvaret selv. 

Familier som har vært innlagt i AGS har fått en unik mulighet til å bo i en overgangsleilighet for en kortere periode med ambulant oppfølging av miljøterapeut parallelt med poliklinisk behandling hos psykolog.

Ved utskriving får pasientene tilbud om «brukerstyrt seng», som betyr mulighet for kortvarige innleggelser, styrt av pasienten, for å hindre tilbakefall til rus.

Helse Vest har for den nye anbudsperioden valgt å ikke prioritere familiebehandling innen spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. 

Betydelige ressurser er brukt på å bygge opp fagkompetanse og erfaring spisset mot denne viktige og svært sårbare gruppen pasienter. 

Vi mener det er alvorlig og et stort tap for helseregion Sør-Rogaland at Helse Vest nå velger vekk behandlingstilbudet i Stavanger. Konsekvensen blir at døgnbehandling for gravide og familier med rusutfordringer ved AGS vil bli avviklet ved årsskifte 2022/2023. 

Rogaland har i inneværende anbudsperiode hatt fire familieplasser, fordelt med to i Haugesund og to i Stavanger. Slik vi har forstått det, får Haugaland A-senter fortsette med to familieplasser i kommende anbudsperiode (Haugesund avis 11.07). Dette betyr at Helse Vest vil redusere tilbud om familiebehandling i spesialisthelsetjenesten i Rogaland med 50 prosent, og de mest sårbare barna og foreldrene står igjen som taperne.

Vi vet at for mange familier er det bare aktuelt med innleggelse i døgnbehandling «i nærområdet». De har gjerne flere barn og det må legges til rette for at de kan opprettholde samværsordninger og oppfølging av disse barna.

Døgnbehandling er kostbart, men det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt med tidlig innsats og familiebehandling på spesialisthelsetjenestenivå for å forebygge vansker for de mest sårbare barna og deres foreldre.

Publisert: