Spesialpedagogisk fagkompetanse må være nærmere barnehagebarna!

SPESIALPEDAGOGIKK: Alle barn i Stavanger vil få et bedre tilbud ved å ha fast spesialpedagogisk fagkompetanse i barnehagene.

Hensikten med forslaget om omorganisering av styrket barnehagetilbud i Stavanger er å kunne forebygge og tidlig gi hjelp til barn som trenger ekstra støtte. Styrket spesialpedagogisk fagkompetanse i barnehagene vil også komme alle barna til gode, argumenterer to PPT-rådgivere.
  • Janne Gabrielsen Selseng
    Rådgiver, Stavanger PPT
  • Hanne Skjelten Dahl
    Rådgiver, Stavanger PPT
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det kan bidra til å løfte barnehagens muligheter til å forebygge og gi barn rett hjelp tidlig. Barns ulike sårbarheter kan bli oppdaget tidligere, og da kan barnehagene raskere sette inn tiltak. Det vil være til barnas beste.

Omorganisering av styrket barnehagetilbud

Administrasjonen i Stavanger kommune la 27. januar i år fram en sak om ny organisering av styrket barnehagetilbud i kommunen, som i dag gis av Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, men politikerne i utvalg for oppvekst og utdanning sendte den tilbake til administrasjonen. Nå fremmes et nytt forslag som skal opp i oppvekstutvalget 24. februar.

Hensikten med forslaget er å inkludere spesialpedagogisk kompetanse i barnehagen. Dette vil kunne ha effekt for barnehagenes muligheter til å forebygge og tidlig gi hjelp til barn som trenger ekstra støtte. Stavanger kommune har gjennom flere år hatt en høy andel barn i barnehagealder med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

I 2018 bestilte rådmannen en ekstern gjennomgang av kommunens organisering av styrket barnehagetilbud.

Denne gjennomgangen pekte på utfordringer:

  • For stor avstand mellom de sentrale aktørene.
  • Mangelfull systemveiledning og kompetanseutvikling i barnehagene.
  • Noen barnehager mangler eller klarer ikke å aktivere kompetansen på feltet.

Dette er viktige utfordringer som bør få betydning for barn med behov for spesialpedagogisk hjelp.

Les også

Stor satsing i Sandnes-skolen: Flere skal få hjelp inne i klasserommet

Nye arenaer for samarbeid

I Stortingsmelding nr. 6 (2019–2020)«Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» – løftes det frem at vi skal ha en barnehage og skole som gir like muligheter for alle barn og unge. Tidlig innsats og et inkluderende fellesskap er sentrale nøkkelord.

Stortingsmeldingen peker på at kompetansen må komme tett på barna og elevene. Det kan skje blant annet ved å styrke det tverrfaglige samarbeidet og gi et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte i barnehager, skoler og PPT.

I saker om spesialpedagogisk hjelp er PPT en faglig instans som utreder og deretter leverer lovpålagte, sakkyndige vurderinger. Dessuten skal PPT bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

I PPT i Stavanger er det et bredt og variert fagmiljø, med pedagogisk og spesialpedagogisk utdanning, samt kompetanse innenfor barnevern, psykologi og logopedi.

Stavanger PPT er i en endringsprosess i retning mer systemrettet og forebyggende arbeid. Det er etablert ulike modeller for samarbeid på tvers av barnehagesektoren for å ivareta punktene i stortingsmeldingen: tverrfaglige barnehageteam og ressursteam for barnehagene.

En omorganisering av styrket barnehagetilbud vil åpne for nye samarbeidsarenaer mellom PPT, barnehage og spesialpedagogene i samsvar med barnehageloven. Det vil på en bedre måte enn i dag sette barnas beste i sentrum og i større grad muliggjøre barns medvirkning og god tilrettelegging.

Les også

Solveig G. Sandelson: «Styringsiveren til Høgre kan stykka eit barn opp i småbitar»

Spesialpedagogisk fagkompetanse må være nærmere barna

Spesialpedagogisk hjelp har som formål å gi barn tidlig støtte i utvikling og læring. Gjennom en omorganisering av styrket barnehagetilbud vil spesialpedagogisk kompetanse komme tettere på barna i barnehagen. Det allmennpedagogiske tilbudet styrkes og vil kunne forebygge på et generelt nivå.

Sårbare barn vil ha tilgang til spesialpedagogisk kompetanse og spesialpedagogiske tiltak fra de starter i barnehagen, uten at det først må henvises til PPT og være avhengig av ventetid og saksbehandling.

Potensialet som ligger i et tettere samarbeid mellom barnehagene, spesialpedagogene og PPT vil, slik vi ser det, utelukkende være positivt for alle aktørene knyttet til barnehagesektoren og alle barna i barnehagen.

Men overgangen til ny organisering må planlegges godt, og det må sikres at alle barna i kommunen ivaretas i prosessen. Det må fortsatt være et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av om barnet går i privat eller kommunal barnehage.

Publisert: