«De Grønnes verdensbilde»

KRONIKK: Partiene som gir inntrykk av at alt kan fortsette som før, kommer med løfter de umulig kan holde. En viktig grunn er at vi ennå ikke lever i et bærekraftig samfunn.

Bare ved å satse på det som også kommer verdenssamfunnet til gode, kan Norge ta riktig fremtidsrettede veivalg.
  • Morten Tønnessen
    Morten Tønnessen
    Leder, Rogaland MDG
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Noen ganger må vi sette oss ned og tenke grundig over hva som er viktigst her i livet. Nå som stortingsvalget står for døren, er det grunn til å gå de ulike partienes grunnsyn etter i sømmene. Akkurat nå er tiden inne for å løfte blikket, tenke langt fram i tid, og spørre: Hva slags samfunn ønsker vi oss?

I politisk sammenheng handler dette for en stor del om hva slags verdensbilde partiene opererer med. Hvordan beskriver de verdenssituasjonen? Hva betrakter de som de virkelig store problemene og samfunnsutfordringene?

På lang sikt er det faktisk ikke mulig å beholde dagens samfunnsforhold slik de er i dag.

Vi lever på lånt tid

Politiske verdensbilder krever svar, både i form av verdivalg og retningsvalg. Hvilken vei ønsker vi at samfunnsutviklingen skal ta? For enkelte er «stø kurs» den beste oppskriften. I en verden der viltlevende dyrebestander sett under ett har vært i fritt fall de siste 40 årene, og der menneskeskapte klimaendringer truer samfunnsstrukturene, er det imidlertid ikke det beste svaret.

Til tross for stadige krisebeskrivelser, er så å si alle partier enige om at vi i det store og det hele har det ganske så bra i dagens Norge. Det er mye ved det norske samfunnet det er verd å ta vare på. Men på lang sikt er det faktisk ikke mulig å beholde dagens samfunnsforhold slik de er i dag. De partiene som gir inntrykk av at alt kan fortsette som før, kommer med løfter de umulig kan holde. En viktig grunn til det er at vi ennå ikke lever i et bærekraftig samfunn, et samfunn som kan holde på som det gjør i uoverskuelig framtid. Det er dit vi må komme.

Vi lever på lånt tid. For Miljøpartiet De Grønne er dette et grunnleggende premiss for all vår politikk. I og med at dagens samfunn på viktige områder belaster miljøet altfor mye, må kursen legges om slik at vi kan realisere et grønt, bærekraftig samfunn som har framtiden på sin side. I denne sammenhengen kommer en «stø kurs»-linje til kort, enten vi snakker om oljepolitikk eller veibygging.

Hvilket verdensbilde vi har henger i stor grad sammen med hva slags menneskesyn vi har.

Omtanke for de levende

At vi i De Grønne vil ta vare på naturmiljøet, burde ikke overraske noen. Av frivillige organisasjoner har vi de siste ukene blitt kåret til det beste partiet når det gjelder dyrevern (Dyrevernalliansen, NOAH), politikk for fornybar energi (Framtiden i våre hender og ZERO, likt med SV) og friluftsliv (Den Norske Turistforening).

I en gjennomtenkt omtanke for miljøet ligger det mye omtanke også for mennesker. For Miljøpartiet De Grønne er det viktig å ta vare på mennesker som lever i dag, fremtidige generasjoner, og dyr og natur. Menneskeverd og dyreverd er grunnplanker i det man med fare for å slås i hartkorn med Thorbjørn Jagland kunne kalle «det grønne hus».

Hvilket verdensbilde vi har henger i stor grad sammen med hva slags menneskesyn vi har. Der enkelte andre partier kappes om å stenge folk ute, og spre mistro og mistenksomhet mennesker imellom, ønsker De Grønne et samfunn basert på tillit og medmenneskelighet. I vårt verdensbilde er det ikke slik at det er andre mennesker som er den store trusselen. Mennesker er muligheter – muligheter for samarbeid og samkvem, muligheter for læring og meningsbrytning. Og alle mennesker har en verdighet som vi ikke skal krenke.

Det gjelder enten det er tale om mennesker som befinner seg i Norge, eller mennesker i den store verden. I tillegg til å sikte mot å beholde og videreutvikle posisjonen som det beste landet å leve i, mener vi i De Grønne at vi også må sikte mot å bli det beste landet for verden. Våre handlinger som nasjon skal ikke gå på bekostning av verdens fattige, men tvert imot ha en god virkning på livsvilkår også andre steder i verden.

De store partiene henger igjen i gårsdagens verdensbilder. De Grønne står for morgendagens.

Tenk dypt og langsiktig!

Enten det handler om enkeltmenneskets handlinger eller Norges politikk i en internasjonal sammenheng, må vi komme oss bort fra et rent egoistisk perspektiv. Bare ved å satse på det som også kommer verdenssamfunnet til gode, kan Norge ta riktig fremtidsrettede veivalg.

Miljøpartiet De Grønne skiller seg ut fra de andre partiene ved å tenke langsiktig. Å tenke langsiktig, og ikke kortsiktig, var grunnleggende viktig for filosofen Arne Næss. Så lenge politikere bare tenker på den neste 4-årsperioden, og folk i næringslivet bare tenker på neste kvartalsresultat, får vi ikke stort gjort.

Arne Næss støttet De Grønne – han stilte flere ganger på valglistene våre. I hans miljøfilosofi finner vi flere viktige prinsipper som er i overensstemmelse med vår politikk. En første erkjennelse går ut på å innse at den miljøkrisen vi befinner oss midt oppi globalt, ikke vil løse seg av seg selv. Denne innsikten er stikk i strid med Høyres forventning om at markedet skal ta seg av miljøproblemene.

For å løse miljøproblemene, og komme ut av miljøkrisen, trenger vi ifølge Arne Næss grunnleggende samfunnsendringer på flere plan. Så vel det økonomiske systemet som teknologi og politisk ideologi må gjennomgå store endringer. For å gjøre dette realistisk, må vi dessuten bidra til å utvikle et verdenssamfunn preget av bredt internasjonalt samarbeid, åpenhet for nytenkning og nyorientering, og en grunnleggende tillit til våre medmennesker.

De store partiene henger igjen i gårsdagens verdensbilder. De Grønne står for morgendagens.

Publisert: