Sykehjem må bli et attraktivt karrierevalg for sykepleiere; utdanning og praksis må ta grep!

KRONIKK: Når færre enn én av ti nyutdannede sykepleiere velger å arbeide på sykehjem, må sykepleierutdanningen og sykehjemmene sammen ta ansvar og tenke nytt for å styrke sykehjemmet som læringsarena.

Manglende rekruttering av sykepleiere til sykehjemmene utgjør en stor utfordring for kommunene som ikke har blitt tatt tilstrekkelig på alvor.
 • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Denne kronikken er skrevet av:

 • Christina Frøiland, doktorgradsstipendiat, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
 • Jannicke Brekklund, kvalitets- og pasientsikkerhetskoordinator, Stavanger kommune
 • Son Thanh Tran, fagleder, Stavanger kommune
 • Kristin Laugaland, førsteamanuensis, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
 • Ingunn Aase, førsteamanuensis, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
 • Anne Marie Lunde Husebø, førsteamanuensis, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
 • Marianne Thorsen Gonzalez, professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN
 • Kirsti-Iren Skovdahl, professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN
 • Åshild Slettebø, professor, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA
 • Kristin Akerjordet, professor, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS

Tall fra Norsk Sykepleierforbund viser at mindre enn én av ti nyutdannede sykepleiere har sykehjem som førsteprioritet når de skal velge sin første arbeidsplass. Denne rekrutteringssituasjonen, i kombinasjon med en generell sykepleiermangel, utgjør en stor utfordring for Kommune-Norge som ikke har blitt tatt tilstrekkelig på alvor.

Mange sykepleierstudenter har sitt første møte med praksis i sykehjem. Arbeid med eldre mennesker er utfordrende og krever høy kompetanse. Sykehjem og sykepleierutdanningen må derfor ta et felles ansvar og sammen styrke et faglig partnerskap.

Vi ønsker alle at eldre skal få et godt sykepleiefaglig tilbud på norske sykehjem. Men det forutsetter en faglig solid samfunns- og fremtidsrettet sykepleierutdanning, samt sykehjem som tilbyr praksisplasser hvor studenter kan få gode og relevante læresituasjoner.

Praksis en viktig læringsarena i utdanningen

Halvparten av bachelor-utdanningen i sykepleie foregår i praksis. Dette betyr at studentene i 50 prosent av studietiden skal utvikle og tilegne seg kompetanse med praksis som læringsarena. Det stiller store krav til praksis og til samarbeidet mellom utdanningen og praksisfeltet. I praksisfeltet skal studentene aktivt studere sykepleiefaget, utvikle verdifull erfaringskompetanse og utvikle sykepleiefaglig identitet til å utøve omsorgsfull og forsvarlig sykepleie.

Forskning viser at studentenes erfaringer fra praksisstudiene har direkte innflytelse på valg av arbeidsplass som nyutdannet sykepleier. Dette understreker hvor viktig det er at studentene får gode erfaringene fra sin første praksis i sykehjem.

Kommune-Norges utfordringer

I flere år har vi blitt presentert for bekymringsfulle tall som viser at nyutdannede sykepleiere ikke vil arbeide på sykehjem. Kommune-Norge har store utfordringer med tanke på både nåværende og fremtidig sykepleiermangel og rekrutteringsbehov. Sykepleierutdanningen og sykehjemmene må erkjenne sitt ansvar, og i fellesskap finne løsninger for å styrke sykehjemmet som læringsarena og som en attraktiv arbeidsplass.

Sykepleierutdanningen har på sin side et samfunnsmandat som tilsier at man skal svare på behovene samfunnet har for sykepleiere og på bakgrunn av dette også sikre rekrutteringen. Derfor må en bedring av kvalitet i sykepleierutdanningen implisere pedagogisk og sykepleiefaglig satsing på sykehjem som læringsarena. Det krever et partnerskap og et gjensidig forpliktende samarbeid mellom utdanning og sykehjem.

Status på sykehjem

Pasientene i sykehjem er i dag sykere og sykepleieoppgavene mer komplekse, noe som bidrar til at sykepleieryrket blir mer faglig utfordrende. For sykepleierne er realiteten høyt tempo, økonomiske innsparinger, sykepleiermangel, høy turnover og enkelte steder også et høyt sykefravær. Derfor kan det bli liten tid til oppfølging og veiledning av sykepleiestudenter. Dette truer den faglige kvaliteten på læringsmiljøet og læresituasjoner i praksisstudiene, med direkte konsekvenser for studentenes kompetanseutvikling.

Videre vil det få konsekvenser for hvordan sykepleiestudentene erfarer sykehjemmet som en attraktiv arbeidsplass. For å bedre rekrutteringen til feltet må det må gi høyere status å arbeide på sykehjem og med den gamle pasient. Selv om sykepleierne som veileder sykepleierstudenter har dokumentert veiledningskompetanse, er mulighetene for å utøve denne kompetansen ofte marginale. Det må settes av tilstrekkelig tid til veiledning og oppfølging av studenter samt tid til å utvikle praksisveilederes veiledningskompetanse. Dette er en stor utfordring som gjør det vanskelig for sykehjemmene å leve opp til utdanningens forventninger om gode læringsarenaer.

Et felles ansvar

Når færre enn én av ti nyutdannede sykepleiere velger å arbeide på sykehjem, må sykepleierutdanningen og sykehjemmene sammen ta ansvar for å styrke sykehjemmet som læringsarena og tenke nytt. Veiledning må anerkjennes som en prioritert oppgave både på sykehjemmene og i sykepleierutdanningen. Kvaliteten knyttet til pedagogisk tilretteleggelse av gode læresituasjoner, veiledning, oppfølging og vurdering av studenter i praksisstudier er avgjørende for studentenes utvikling og karrierevalg. Sykepleierutdanningen og sykehjemmene må samarbeide om hvordan de kan kombinere fagutviklings- og forskningsprosjekter som styrker praksisfeltet som læringsarena, og samtidig hever kvaliteten i sykepleien til de eldre og gjør sykehjemmet mer attraktivt som arbeidsplass.

Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger har i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og Universitet i Agder satt kvalitet i utdanning og praksis på dagsordenen og inngått et samarbeid med flere sykehjem. Norges Forskningsråd har bevilget 14 millioner kroner til et felles forskningsprosjekt mellom universitetene og sykehjemmene som skal utvikle kunnskap om sammenhengen mellom kvalitet i praksisstudier i sykepleie og en forsterkning av sykehjem som læringsarena. Prosjektet innebærer tett samarbeid mellom utdanning og praksis, samt aktiv involvering av sykepleiestudenter.

Denne kunnskapen har som ambisjon å bidra til kunnskap som kan underbygge det pedagogiske tilbudet i studentenes praksisstudier. Samtidig skal den bidra både til bedret eldreomsorg og til å gjøre sykehjemmet til en spennende læringsarena samt et aktuelt karrierevalg for nyutdannede sykepleiere i fremtiden.

Publisert: