Bagatellisering av klimautfordringen

DEBATT: Miljø-historikken etter krigen tegner et mønster: Forskningen har gang på gang i forkant pekt på uante konsekvenser av inngrep og utslipp i naturen.

«De siste tiårenes klimaforskning er blitt såpass solid at den med overveiende sannsynlighet kan slå fast at utslipp av klimagasser forklarer dagens oppvarming», skriver Harald Liebich.
  • Harald Liebich
    Harald Liebich
    Hjelmeland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nylig underskrev 11.000 forskere fra 150 ulike nasjoner en erklæring om at verden et truet av en klimakrise (kilde: BioScience). Dette står i kontrast til oppslaget i Aftenbladet (nettutgave, 11.11) der den pensjonerte kjemikeren Einar Sletten hevder at klimaendringene stort sett er naturlige svingninger, og at frykten for CO₂-utslipp er overdrevet.

Argumentene hans er gamle og velkjente – og tilbakeviste. Hovedtesen hans går ut på at varmeperioden i middelalderen forteller at den nåtidige varmeperiode ikke er enestående og at den i hovedsak er naturlig.

De siste tiårenes klimaforskning er blitt såpass solid at den med overveiende sannsynlighet kan slå fast at utslipp av klimagasser forklarer dagens oppvarming.

Følger et historisk mønster

Miljø-historikken etter krigen tegner et mønster: Forskningen har gang på gang i forkant pekt på uante konsekvenser av inngrep og utslipp i naturen. Forskere advarte mot nedbrytningen av ozonlaget, mot svovelsur nedbør, mot PCB, DDT, NOx, tungmetaller, bly i drivstoff, plast på avveier, avskoging og ørkenspredning, korallbleking, asbest, inneklima (røyking), svevestøv og smog, nedslaktingen av kvalene i Sørishavet, atomprøvesprengninger, gjødselavrenning fra landbruket og kvikksølv. I den tidligste fasen ble advarslene enten avvist som ubegrunnede, eller de ble ignorert/dysset ned. Trusselen mot klimaet føyer seg inn i denne rekken.

Den allmenne aksepten for at svovel i fossilt brensel førte til sur nedbør, tok 10 år. Klimarisikoen knyttet til høge CO₂-nivåer i atmosfæren har vært kjent i mange tiår, men likevel er ikke utslippene redusert. Dette til tross for at vi nå ser drivhuseffekten i sann tid: 90 prosent av verdens isbreer smelter, havet blir varmere, havisen er på retur og permafrosten smelter.

Den karbon-baserte vekstøkonomien

Seindrektigheten i utslippsreduksjoner ser ut til å være knyttet til motviljen mot de omfattende endringene i den karbon-baserte økonomien som klimatiltakene vil kreve. Økonomisk vekst har vært uløselig knyttet til økt produksjon og økt forbruk, og høyt varekonsum er innvevd i den materialistiske kulturen som preger store deler av verden. Billig og lett tilgjengelig energi har vært en forutsetning for den enorme, materielle veksten. Populisme er en måte å legitimere det gigantiske, globale forbruket: Ideologien bak populismen er den som Trump og hans meningsfeller forfekter, og i den ideologien er klima-bagatellisering en av grunnsteinene.

Det argumenteres med at den økonomiske veksten har brakt millioner av mennesker ut av fattigdom. Men fattigdomsbekjempelse har neppe vært drivkraften bak den globale forbruksveksten. Det er blitt produsert 1 milliard privatbiler på kloden, samtidig som 1 milliard mennesker mangler rent drikkevann og 2,5 milliarder har ikke tilfredsstillende sanitærforhold.

På 60-tallet i Norge, da forbruket var langt lavere enn i dag, opplevde folk knapphet. Men så lenge grunnleggende behov var dekket, beskriver de fleste denne perioden som en god, trygg og optimistisk tid. De færreste drømte om et overflodssamfunn preget av kjøp og kast.

Forskning viser at rikdommen ikke gjør oss lykkeligere. Tvert imot, overfloden har fått en kraftig bismak, for den truer kloden.

Publisert: