Vi skal ta hensyn til naturen, men noen ulemper må vi tåle

NATURVERN: Knut Sellevolds innlegg den 26. august «Gi urørt natur rettsvern» tar opp viktige temaer. Jeg deler hans intensjon om å ta vare på naturen for kommende generasjoner. Likevel er det nødvendig å nyansere noe av det som kommer fram i innlegget.

Fordelene med ny kraftproduksjon er ofte nasjonale eller regionale. Ulempene ofte lokale. Men alle trenger strøm. Likevel skal vi også tenke naturvern, skriver olje- og energiminister Tina Bru (H).
  • Tina Bru
    Tina Bru
    Olje- og energiminister (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For det første: Hensynet til natur blir vektlagt i vindkraftsaker. Alle beslutninger som omfatter natur, også konsesjoner til vindkraft, må være i tråd med naturmangfoldloven. For det andre: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ikke en kommersiell aktør og har ingen egeninteresse i energiprosjekter, men er konsesjonsmyndighet. Statnett er et statsforetak og har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for strøm, og har heller ingen kommersiell interesse i vindkraft.

Ingen vil ha dyrere strøm

Energi er ganske riktig en vare som omsettes i et marked. Norge har hatt et energimarked siden 1990-tallet. I dag har vi et europeiske marked. Jeg tror ikke folk vil tilbake til den tiden da staten selv var utbygger og bestemte prisene på energi. Det ville i så tilfelle betydd både dyrere strømpriser og et plansystem som ikke passer i et moderne samfunn.

Dessuten tjener vi penger på oljen og gassen vår, skogen vår, fisken vår – hvorfor ikke også på ren kraft som vann og vind? Jeg er uenig i Sellevolds påstand om at Norges rene energi ikke lenger bør være en kilde til profitt. Tvert om har vår rene energi i mange år vært en viktig kilde til inntekt for både kommuner, fylker og staten. Det bør den fortsatt kunne være, innenfor bærekraftige rammer.

Flere er skeptiske til utenlandske aktører, men disse betaler like mye skatt som norske. Jeg synes det er gledelig å se flere norske investorer i vindkraft, men hva ville Norge vært om det kun var norske eiere i industrien eller om norske aktører ikke fikk investere i utlandet? Dette er et helt urealistisk krav som Norge ville tapt svært mye på.

Kommuner blir ikke overkjørt

Jeg er heller ikke enig i påstanden om at lokale og regionale miljøverninstanser blir overkjørt i konsesjonsprosessene. Denne regjeringen har ikke gitt konsesjoner til vindkraftverk som kommunene har vært imot. At kommunene i noen tilfeller har endret oppfatning etter at konsesjonene er gitt, er en annen sak. Fylkesmannens uttalelser har i flere saker hatt avgjørende betydning for både konsesjonsspørsmålet, plassering og hvilke miljøvilkår som settes.

I vindkraftmeldingen har jeg også foreslått å styrke kommunens, fylkeskommunens og fylkesmannens rolle. Fylkesmannen skal samarbeide med NVE om miljøutredningene. Vi har foreslått at kommunen og fylkeskommunen ikke bare skal være høringsinstanser, men også ha en sterkere hånd på rattet gjennom hele prosessen.

Vindkraftsaker følger plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger og saksbehandlingsreglene i energiloven og forvaltningsloven. Utredningskrav, medvirkning, rett til å gi uttalelser gjennom høringer, deltagelse på befaringer og i møter, er helt på linje med saker som kun behandles etter plan- og bygningsloven. Jeg vil styrke kommunens rolle, men lokalisering av ny kraftproduksjon er et viktig nasjonalt hensyn. Det krever samordning med forbruk og kraftnett som går på tvers av både kommune- og fylkesgrenser.

Vi skal bygge og bevare

Fordelene med ny kraftproduksjon er ofte nasjonale eller regionale. Ulempene ofte lokale. Men alle trenger strøm. Derfor mener jeg ikke det er riktig at kommunene alene skal ha ansvaret for forsyningssikkerheten, samordning med kraftnett, eksisterende vannkraft, eller med andre land i det samme energimarkedet. Jeg ønsker at konsesjonsprosessen skal ta kortere tid enn i dag og skal ha mindre endringer underveis. I dag er det for øvrig ingenting i veien for både lokal og regional planlegging om kommunen eller fylkeskommunen ønsker det.

Når dette er sagt, deler jeg Sellevolds grunntanke om å ta vare på naturen. Vi skal ta vare på sårbar natur og store områder med urørt natur. Mange steder er ikke egnet for vindkraft. Jeg mener likevel det er mulig å bygge vindkraftverk noen steder og at naturinngrepene som følger av det kan forsvares.

Fordelene med ny kraftproduksjon er ofte nasjonale eller regionale. Ulempene ofte lokale. Men alle trenger strøm.
Publisert: