Unyansert om olje­kutt og klima­endringer

KRONIKK: Ytringer om nærstående dommedag hvis vi ikke faser ut olje- og gassproduksjon nå, er ikke konstruktive. Gjør vi det, kan tiltakene få større negative konsekvenser enn utslippene.

Inne i gassplattformen Aasta Hansteen, som ligger vest av Sandnessjøen i Nordland. Norsk gass bidrar til det grønne skiftet i Europa, argumenterer fagforeningsmannen Hans Fjære Øvrum.
  • Hans Fjære Øvrum
    Hans Fjære Øvrum
    Avdelingsleder, Ledernes fagarbeider-medlemmer på sokkelen, nestleder i Equinoransattes forening.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

FNs klimapanel peker på sammenheng mellom klimautslipp og de negative værforholdene rundt om i hele verden. Flere aktører tror feilaktig at den eneste løsningen for å snu den negative klimautviklingen, er at vi i Norge stopper all olje- og gassutvinning og utlysning av nye konsesjoner.

Mange innen olje- og gassnæringen føler nå en uro for fremtiden, samt en stigmatisering som arbeidstakere i en bransje der de vil være en del av løsningen, ikke problemet.

En rask avvikling av olje- og gassproduksjonen vil føre til at verdensøkonomien kollapser, blant annet fordi transport av varer og tjenester i hovedsak skjer med bruk av fossile brensler. Slik vil det være lenge fordi vi i overskuelig fremtid ikke har alternativer innen denne sektoren.

Extinction Rebellion har demonstrert for forbud mot oljeutvinning flere steder i Oslo den siste uken, her i Majorstukrysset.

Verstingen kull

Det er kullet som må fases ut først, for verden er avhengig av olje og gass, også fordi vi har en stor petrokjemisk industri som fremstiller mange varer det ikke er alternativer til i dag.

Den største kilden til utslipp fra verdens energiproduksjon er kull, og norsk olje og gass har faset ut mye av den kullbaserte energiproduksjonen i Europa. Norsk gass har for eksempel vært med på å fase ut kull i Storbritannia, som har medført at de har redusert sine CO₂-utslipp.

Den norske debatten er unyansert, og diskusjonen om at vi skal kutte ut å lete etter gass og olje i Norge er med på å tåkelegge muligheten for å finne de gode løsningene.

Mange politikere har lettvinte løsninger og gir få konsekvensvurderinger av hva løsningene vil medføre av ulemper og kostnader for samfunn og hver enkelt arbeidstaker. Ofte har forslagene minimale betydninger for de globale utslippene, men stor betydning for den enkelte og næringslivet i Norge.

Elektrifiseringens dilemma

Elektrifisering av norsk sokkel med landstrøm er en slik diskusjon som blir unyansert. De fleste skjønner at elektrifisering fra land ikke vil medføre store endringer i de globale utslippene, fordi gassen vil bli produsert og brukt til annet formål.

Elektrifisering åpner for en rekke andre utfordringer og problemer for forbrukere og landindustri. For oss som jobber i bransjen, er det et dilemma, for hvis ikke vi elektrifiserer, så vil høye CO₂-avgifter gjøre mange installasjoner ulønnsomme. Dermed må de stenge ned istedenfor å gi inntekter til samfunnet, og lønnsomme arbeidsplasser blir permanent borte.

Diskusjonen bør være om at vi i Norge skal ha høyere på CO₂-avgifter enn andre land, for vi reduser ikke de globale utslippene ved å flytte produksjon av varer og olje til andre land med lavere avgifter, – tvert imot.

«Kortreist» og renest

Norge er et av få land som ikke brenner av gassen rett til atmosfæren uten noe nytte, og dermed er det ingen overdrivelse si at vi produserer olje og gass med en mindre utslipp enn andre produserende land. Det er også lite oljeproduksjon i nærområdene, og norsk olje er «kortreist» til markedene i Europa.

Norsk produksjon skjer etter demokratisk myndighetskontroll, og vi er verdensledende på sikkerhet, i motsetning til styresettene i en del andre land med oljeproduksjon. Mange oljeproduserende land er underlagte autoritære styresett og vil erstatte eventuelt bortfall av norsk olje og gassproduksjon, som er ca. 2 prosent av verdens totale oljeproduksjon.

Les også

Lan Marie Berg (MDG): «Det er klimakrisa, ikke MDG, som krever omstilling»

Veien videre

Vi som nasjon har en moralsk forpliktelse til å investere i nye og fremtidsrettede løsninger for en mer bærekraftig og miljøvennlig energiproduksjon. Vi bør finansiere løsninger som er ulønnsomme nå, men som på sikt kan bli lønnsomme og en del av det grønne skiftet. Siden den økonomiske risikoen er stor, bør Norge gå foran og bruke litt av de enorme inntektene olje og gass har gitt oss.

Når det gjelder karbonfangst og lagring, går Norge foran i en bransje som er ulønnsom i dag, og der vi bruker kompetanse som er bygget opp gjennom mange år som energinasjon. Det kan gi Norge muligheter til fortsatt å være en ledende energinasjon inn i en grønn omstilling, men risikoen er også at det ender med et mageplask.

Kapital, teknologi og metodikk fra olje- og gassindustrien er suksessfaktorer i en grønn industriomstilling.

Den politiske debatten nå må bli virkelighetsnær og konstruktiv, slik at Norge skal kunne være i førersetet i den grønne omstillingen. Ytringer om nærstående dommedag hvis vi ikke faser ut olje- og gassproduksjon nå, er ikke konstruktiv, for da kan tiltakene få større negative konsekvenser enn utslippene fra denne industrien.

Ingen kan spå om fremtiden og hvilken bransje som blir lønnsomme, heller ikke Norske politikere. Vi bruker en liten del av formuen på karbonfangst og lagring. Olje og gass vil på sikt fases ut, men det skjer langt frem i tid og det bør vi ta innover oss.

Det er allerede signalerer som viser en økende polarisering i samfunnet, fordi hele klimasaken er så kompleks. Mange løsninger er meget radikale med alvorlige konsekvenser, derfor bør diskusjonene være om løsninger vi kan stå sammen om. Ikke minst fordi alle trenger forutsigbarhet, også vi som jobber i olje og gass bransjen.

Publisert: