Den nye trafo­stasjonen bør heller legges til et industri­område

KRONIKK: En hoved­transformator­stasjon hører ikke hjemme på Krossberg, i en av Stavangers viktigste grønn­strukturer.

Dette skogsområdet på Krossberg vil gå med til Statnetts nye trafostasjon. Til høyre skimtes dagens transformatorstasjon Støleheia og Store Stokkavatn. Til venstre Selvåg gartneri og Hålandsvatnet.
  • Brit Ågot Å. Selvåg
    Brit Ågot Å. Selvåg
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Statnett sendte i mars i år inn en tilleggssøknad for Krossberg Transformatorstasjon. Som ventet blir det nå søkt om gassisolert anlegg i den eksisterende Stølaheia transformatorstasjon. Dette var i utgangspunktet helt umulig, ifølge daværende prosjektleder, men det ble plutselig mulig likevel.

NVE arrangerte et innsigelsesmøte 28. januar 2022, hvor både Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune deltok sammen med Statnett og Lnett. Både Stavanger kommune og fylkeskommunen mente at plasseringen var konfliktfylt og ønsket at NVE krevde utredning av alternative plasseringer.

Alternativene som Statnett presenterte i etterkant av disse innsigelsene, er i akkurat samme trasé som tidligere presentert. De kan altså ikke regnes som «nye» alternativ.

Så travelt

Nå haster det. Som Jørg Arne Jørgensen påpeker i sin glimrende artikkel 22. april, så piskes stemningen opp om at vi står ovenfor en akutt kraftmangel, og at det kreves hurtig utbygging. Høringsfristen er satt til 1. juni. Organisasjoner, utvalg og folk flest får ikke lang tid på seg.

Statnett søker sågar i sin tilleggssøknad om at det blir fattet vedtak om «forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25, slik at nødvendige arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt». De vil altså starte prosessen før det foreligger et rettskraftig skjønn.

Plasseringen av trafostasjonen, master, mastepunkt og linjer på kryss og tvers vil berøre mange. I et så stort prosjekt burde det eksistert en overordnet, helhetlig plan hvor berørte kommuner burde ha medbestemmelsesrett og en demokratisk politisk kontroll, og de burde samarbeide for å finne den beste løsningen. Men kommunene er kun etter energiloven ikke høringsinstanser med innsigelsesrett i slike saker. Så i Statnetts og Lnetts ånd så kan de fortsette å presentere prosjektene sine stykkevis og delt for å ivareta sine egne interesser.

Les også

Jørg Arne Jørgensen: «En planlagt strømmangel»

LNetts illustrasjon med ledningstrasé́ langs Hålandsvatnet.

Bedre plassering

I et møte med to engasjerte representanter fra KrF, Randabergs varaordfører og undertegnede fikk vi vite at Randaberg kommune hadde fått presentert tre alternative løsninger for ledningstrasé fra den planlagte Krossberg transformatorstasjon. De hadde selvsagt gått inn for den minst skadelige traseen for dem, men hva som skjedde lenger sør hadde de ikke noe særlig informasjon om.

Jeg tillater meg derfor å komme med en alternativ plassering av den nye transformatorstasjonen som vil ligge bedre plassert i forhold til det den skal forsyne nordover mot Rennesøy og Finnøy, og hvor det vil være betydelig mindre skade for naturen og folk flest.

Fra Rogfast-utbyggingen etableres det i disse dager et fyllmasse området ut i sjøen mellom Mekjarvik og Harestad i Randaberg kommune, omtrent der hvor kablene over til Rennesøy er planlagt. Dette deponiet skal etter hvert bli 130 dekar stort, og det er regulert til industri. Statnetts tilleggssøknad om gassisolert anlegg i Stølaheia krever et ca. 33 dekar stort område. Det vil altså ikke ta så stor plass i dette grusområdet, og det vil være infrastruktur her til et slikt anlegg. Denne plasseringen er meget sentral med tanke på fremtidige forsterkninger av sentralnettet med eventuell kabel fra Nord-Rogaland, som vil gi en meget god forsyningssikkerhet for hele Rogaland.

Det vil også passe inn i tidsperspektivet. Deponiet skal være ferdigstilt i 2033, og selv om vi blir presentert at vi nesten står ovenfor en strømkrise, så trenger vi ikke den størrelsen det bygges for nå på mange år ennå.

Bedre trasé

Kablene i Hafrsfjord er gamle og skal oppgraderes. Herfra kan linjene graves ned og gå via Madlaforen transformatorstasjon videre legges i Stokkavatnet og i kabel til Dusavika, som også er et industriområde. Videre i sjøen til Rogfast-deponiet i Randaberg. Dette har vi teknologi til, det er korteste vei, det gjør minst skade på viktige friluftsområder og jordbruksjord i begge kommunene, og folk og næringsinteresser i de berørte områdene ville blitt spart for å få utmattende skrivebordsløsninger fra Statnett tredd ned over hodene våre. Også Stavanger golfbane ville unngått å få strømledninger over banen.

Fra Randaberg og spesielt Klepp kommune har politikere vært på banen og kjempet for å få bort skjemmende master og ta vare på naturområder som er så verdifulle for mennesker og dyr.

Stavangers politikere har med få unntak vært stille i denne saken. Det burde de ikke være.

Dette vedtaket vil ta tid. Derfor må ikke Statnett få igjennom sin søknad om å få starte utrullingen av prosjektet før det eventuelt. foreligger et vedtak. Det er ennå god tid til at de som kan påvirke denne avgjørelsen, kan gjøre det de kan for å få stoppet Statnetts og Lnetts søknader og få plassert transformatorstasjonen og det som den medfører, i et industriområde der den hører hjemme. Også dette er fullt mulig.

Publisert: