Fastlegen er helsetjenestens grunnpilar

DEBATT: Fastlege Ivar Thomsen etterlyser i Aftenbladet 24.05. hva Høyre ønsker med fastlegeordningen. Svaret er at Høyre vil bevare dagens fastlegerolle som bærebjelke i helsetjenesten og bevare næringsdrift som hovedform for fastleger, også i fremtiden.

Publisert: Publisert:

«God diagnostikk, behandling og service er viktigst. Rakner fastlegeordningen, så kneler spesialisthelsetjenesten», skriver Sveinung Stensland. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Debattinnlegg

  • Sveinung Stensland
    Stortingsrepresentant (H)
Les også

Ivar Thomsen: Hva ønsker regjeringspartiet Høyre med fastlegeordningen?

Norge skal være stolt av både fastlegeordningen og allmennmedisinens status. Fastlegeordningen må sikre hele befolkningen en tilgjengelig, kompetent og moderne primærlegetjeneste, uavhengig av bosted, sosial tilhørighet og personlig økonomi.

Høyre vil skape pasientenes helsetjeneste. Legene er der for pasientene. God diagnostikk, behandling og service er viktigst. Rakner fastlegeordningen, så kneler spesialisthelsetjenesten.

Likeverdig fastlegetilbud

Næringsdrift, folketrygdfinansiering og personlig listeansvar, har sikret et likeverdig fastlegetilbud. Næringsdrift må fortsatt være hovedfinansieringen av fastlegeordningen. Alle legekontor er ikke like. Vi bør derfor se på om finansieringen i større grad kan tilpasses den enkeltes utgifter og i større grad åpne for å finansiere andre personellgrupper for å understøtte fastlegens praksis. En annen tilnærming er å endre finansieringen slik at man får mer for de første pasientene. Et grunntilskudd eller inntektsgaranti ved oppstart av null-liste/kort-liste, samt gradert per capita-tilskudd sammen med flere rekrutteringsstillinger er en vei å gå. Vi må få på plass flere LIS1-stillinger (leger i spesialisering), vi må legge til rette for at flere kan spesialisere seg innen primærhelsetjenesten, og flere kommuner må søke og ta i bruk rekrutteringsmidlene som er avsatt.

De siste årene har fastlegene fått overført en rekke nye oppgaver fra andre deler av helsetjenesten, uten at det nødvendigvis har fulgt med ressurser. For at ordningen skal henge med i utviklingen slik at befolkningens høye tillit skal opprettholdes, må det derfor gjøres endringer. Høyre mener vi best gjør det ved å:

  • Sikre rekruttering og hindre frafall.
  • Bevare legenes påvirkningskraft over egen arbeidshverdag.
  • Sørge for at legene får nok tid til pasientene, og de pasientrelaterte oppgavene og kan arbeide under trygge arbeidsforhold.

Bruke mer penger

Skal vi lykkes må vi være villige til å gjøre endringer i både takster, avtaler, oppgavefordeling og arbeidsform og bruke mer penger på fastlegeordningen.

Publisert: