• Den overveldande store fleirtalskulturen skal ta ei avgjerd som ikkje får følgjer for deira eiga gruppe, men som vil gripa djupt inn i måten to små minoritetar kan leva på her i landet. Wikipedia Commons
    Galleri

Når kjøttvekta rår i debatten

Kva kan vi forventa av representantar for fleirtalskulturen når minoritetars skikkar er oppe til debatt?