Hvor mange liv må gå tapt?

Fra hele verden hører vi om ungdommers selvmord grunnet digital mobbing. Også i Norge finner vi grov, digital trakassering.

Publisert: Publisert:

Rebecca Sedwick fra Florida var 12 år gammel ta hun tok hoppet i døden etter omfattende, digital mobbing. «I'm jumping. I can't take it anymore», skrev hun i sin siste sms. De som bar kisten hennes i begravelsen, gikk i anti-mobbing-t-skjorter. Foto: AP/Scanpix

 • Ida Risanger Sjursø
 • <br>hildegunn Fandrem
iconDenne artikkelen er over fem år gammel
 1. Ida Risanger Sjursø.

 2. Hildegunn Fandrem.

PÅ RENNESØY ble det for en tid tilbake stor oppmerksomhet knyttet til nettstedet ask.fm. En rektor avdekket omfattende mobbing hvor så mange som 70 elever var involvert.Mobbing anonymt gjennom nettsteder som ask.fm, er bare et eksempel på hvordan digital mobbing kan forekomme. Den skjer gjennom bruk av tekst, bilder eller film, på Instagram, Snapchat, Facebook, sms og Youtube.

18. MARS OFFENTLIGGJØR Djupedal-utvalget sin utredning om mobbing i skolen. I det videre arbeidet ønsker vi mer oppmerksomhet rundt digital mobbing, dens konsekvenser, nye utfordringer og aktuelle tiltak. Elevundersøkelsen viser at forekomsten av tradisjonell mobbing over tid ser ut til å være noe redusert, samtidig er det forskning som peker på en tendens til at den digitale mobbingen utgjør en større og større andel av den totale mobbingen.

Videre ser det ut til at det er en redusert kjønnsforskjell ved digital mobbing sammenlignet med tradisjonell mobbing. Både nasjonal og internasjonal forskning viser at flere jenter er involvert i digital mobbing.

ALL FORSKNING gjort på sammenhengen mellom tradisjonell og digital mobbing viser veldig stor overlapping. Mobbeforsker Dan Olweus har funn fra norske skoler som viser overlapping mellom tradisjonell og digital mobbing på hele 93 prosent. Det er viktig å være klar over, spesielt i arbeidet med å avdekke digital mobbing, at de fleste som blir mobbet digitalt, også blir mobbet tradisjonelt. Vennerelasjoner på nett må altså ses i sammenheng med vennerelasjoner i det fysiske rom.

DET ER LIKEVEL noen nye aspekt ved digital mobbing som kan gjøre denne formen for mobbing mer belastende å bli utsatt for, eller belastende på en annen måte, og samtidig også vanskeligere både å oppdage og forebygge. Vi skal se på disse nye aspektene med utgangspunkt i hvordan digital mobbing defineres av en av Europas fremste forskere på digital mobbing, Peter Smith. Han definerer digital mobbing som en intendert aggressiv atferd, utført av en gruppe eller enkeltperson, gjennom bruk av digitale verktøy, repetert over tid, mot et offer som har vanskeligheter for å forsvare seg.

Anonymiteten og den digitale spredningen kan føre til mer avmaktsfølelse og engstelse hos den som blir utsatt for digital mobbing, sammenlignet med tradisjonell mobbing.

For det første kan det være vanskeligere å identifisere en intendert (med hensikt) negativ atferd når den foregår digitalt. Når man ikke ser kroppsspråk eller hører tonefall, er det vanskeligere å vite om det som er skrevet, er ment å såre. Det repetitive kriteriet er automatisk oppfylt da det ligger i de digitale mediers natur at det som er skrevet eller sendt kan tas frem mange ganger eller videresendes til et større publikum.

Når det gjelder det at det er vanskelig å forsvare seg mot det som skjer, kan der nevnes to nye aspekter som er sentrale ved noen typer digital mobbing, nemlig anonymitet og publisitet. De som blir utsatt for digital mobbing, vet ikke alltid hvem som mobber, i tillegg har det som blir publisert digitalt et potensielt mye større publikum enn ved tradisjonell mobbing. Anonymiteten og den digitale spredningen kan føre til mer avmaktsfølelse og engstelse hos den som blir utsatt for digital mobbing, sammenlignet med tradisjonell mobbing.

DIGITAL MOBBING kan få svært alvorlige konsekvenser, den kan ende med selvmord. Andre konsekvenser av å bli utsatt for digital mobbing kan være angst, depresjon, søvnproblemer, lite matlyst og hodeverk. En ny studie om emosjonelle konsekvenser av tradisjonell og digital mobbing finner en sterkere sammenheng mellom det å bli utsatt for digital mobbing og symptomer på angst enn det å bli utsatt for tradisjonell mobbing og symptomer på angst (Sjursø, Fandrem og Roland, 2015). Dette betyr at for å hjelpe mobbeofrene kreves ulike tiltak alt etter type mobbing.

NÅR DET GJELDER FOREBYGGING, vil vi trekke frem følgende utfordringer og tiltak:

Medelever er den gruppen som trekkes frem som den mest sentrale når det gjelder å avdekke, forebygge og stoppe digital mobbing.

Fordi digital mobbing skjer på en arena hvor voksne i mindre grad er til stede, eller har adgang, er denne formen vanskeligere å oppdage. Derfor blir det viktig å lage systemer for å spore det som skjer digitalt. Foreldre må på banen, og det blir viktig med et godt samarbeid mellom hjem og skole.

Forskning viser videre at de som blir utsatt for digital mobbing, i større grad selv mobber andre, samtidig som de som blir mobbet tradisjonelt, selv også har økt sannsynlighet for å mobbe andre digitalt. Det kan altså se ut som det er lettere å ta igjen på en digital arena, altså når man ikke ser personen.

Dette tilsier at det blir viktig å bevisstgjøre elever på at de normer som gjelder for atferd i det fysiske rommet, også må gjelde for atferd i det virtuelle rommet.

DE NEVNTE TILTAKENE er noen av flere som listes opp i heftet «Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet», utarbeidet av et internasjonalt europeisk nettverk (COST Action IS0801), hvor Norge har vært representert ved Læringsmiljøsenteret. Dette heftet har anbefalinger til fire grupper: skole, lærere, foreldre og medelever.Medelever er den gruppen som trekkes frem som den mest sentrale når det gjelder å avdekke, forebygge og stoppe digital mobbing. Flere studier viser at mange barn og unge ikke sier ifra om digital mobbing. Det blir dermed viktig å bevisstgjøre elever på hva digital mobbing er, konsekvenser av digital mobbing, samt styrke barn og ungdoms selvtillit til å gripe inn når de er vitne til noe som er uakseptabelt.

 • Aftenbladets egen nettside om mobbing

Les også:

Publisert:

Les også

 1. Statsråden: – Anonym mobbing er feigt

Mest lest akkurat nå

 1. Lervigs nye utestad tar natte­søvnen frå naboar: – Vil sjå på skjenke­reglane

 2. Marte (20) sa opp jobben og flyttet hjem for å pleie sin alvorlig syke pappa. Det fraråder Stavanger kommune

 3. Nå er legestreiken i gang – rask opptrapping varsles

 4. Hadia Tajik øydelegg for seg sjølv med dette bokomslaget

 5. – Et overgrep mot barnet

 6. Ble ikke straffet for homohets. Her er dommerens forklaring