Etisk problem, økonomisk risiko

Mye av oljeselskapenes reserver vil tape sin verdi om klimapolitikken lykkes.

Publisert: Publisert:

Tungolje fra Statoils oljesand-produksjon ved Conklin i Alberta, Canada, er ett eksempel på etisk og økonomisk tvilsom utvinning av fossil energi. Foto: Scanpix

  • Gunnar Kvåle
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Gunnar Kvåle.

STORTINGSMELDINGEN OM FORVALTINGEN av Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) skal snart legges fram for diskusjon i Stortinget. Et hovedspørsmål som politikerne da må svare på, er om investeringer som bidrar til økende klimaendringer kan forsvares etisk.Det er internasjonal enighet om at det er en uakseptabelt høy risiko for alvorlig miljøskade hvis den globale oppvarmingen stiger til mer enn to grader over førindustriell tid. Vi kan ikke slippe ut mer enn rundt 900 gigatonn CO2 fra nå til 2050 for å ha rundt 50 prosent sjanse til å unngå dette. Oljeindustrien legger likevel fortsatt opp til investeringsstrategier med sikte på å utvinne mange ganger mer kull, olje og gass enn svarende til dette.

IFØLGE RETNINGSLINJENE FOR ETIKKRÅDET for Oljefondet, kan selskaper bli besluttet utelukket når det er en uakseptabel risiko for at selskaper medvirker til eller selv er ansvarlig for alvorlig miljøskade. Det er svært skadelig for klima og bør derfor grunn til utelukkelse når selskaper nå planlegger å legge opp sin produksjon av kull, olje og gass på en måte som ikke er forenlig med FNs klimamål. En slik strategi er både etisk betenkelig og uegnet som en strategi for langsiktig inntjening.

I et brev til Finansdepartementet fra Norges Bank 5. februar antydes også dette: «For en langsiktig finansiell investor som fondet kan de globale klimautfordringene ha betydning for strategier innen eierskapsutøvelsen.»

I Arktis må alle fossile reserver bli liggende.

Kristin Halvorsen, direktør i CICERO, har i et innlegg på Sysla.no nylig pekt på parallellen med tobakk: «Det er vanskelig å se at det er en tydelig prinsipiell forskjell mellom skader som påføres nålevende generasjoner gjennom salg av tobakk, og skadene som påføres fremtidige generasjoner gjennom klimaendringer.»

Oljefondets sjef, Yngve Slyngstad, utelukker heller ikke et videre nedsalg i kullselskaper. Han presiserer imidlertid at det er nødvendig med klare instrukser fra Stortinget hvis kullselskaper skal utelukkes på en tilsvarende måte som tobakk.

EN FERSK ARTIKKEL i det velrennomerte tidsskriftet Nature viser at en tredjedel av oljen, halvparten av gassreservene og 80 prosent av kullet ikke kan utvinnes hvis global oppvarming skal begrenses til mindre enn to grader. I Arktis må alle fossile reserver bli liggende. På grunn av lekkasjer av metan ved produksjon, distribusjon og bruk, er gass i mange tilfeller klimamessig ikke stort bedre enn kull. For selskaper som er engasjert i miljø­skadelig utvinning av oljesand, skiferolje og skifergass er lokal miljø­skade en ekstra grunn til uttrekk.

Dette betyr at ikke bare investeringer i kull, men også i olje og gass, gir en uakseptabel risiko for alvorlig miljøskade og er derfor etisk problematisk.

BEVIS LONGSTRETH, tidligere leder for børstilsynet i USA, har nylig foreslått et sett av spesifikke krav til selskaper der Oljefondet fortsatt kan være eier. Han lister noen fundamentale kriterier for at selskaper ikke skal utelukkes fra fondets portefølje. Selskapene må da akseptere forskningen som viser at jord og mennesker vil bli alvorlig skadet om klimagassutslippene ikke stoppes innen rimelig tid, og investeringer for å lete etter mer fossile brennstoff må stoppes.

Det er lønnsomt å redde verden selv om vi ikke regner med verdien av å redde verden.

Videre må selskapene bruke sin påvirkningskraft ved offentlig å gå ut og forlange innføring av karbonskatt for å dekke kostnadene av skader som skyldes bruk av fossile brennstoff. Alle subsidier av fossil industri, som i dag utgjør rundt 600 milliarder dollar per år (ca. 4,8 milliarder kroner), må kreves eliminert, og selskapene må gå inn for en lovgivning for å redusere klimagassutslippene til et nivå som ikke vil skade planeten.

Selskaper som ikke oppfyller kravene Longstreth spesifiserer, kan sies å bidra til eller være ansvarlige for handlinger eller unnlatelser som er svært skadelige for klimaet, noe som i følge Etikkrådets retningslinjer er grunn til utelukkelse. Hvis Etikkrådet går inn for å anvende kriteriene slik, vil dette være et kraftig signal for endring av investeringspraksis for oljeselskaper verden rundt.

DET LONDON-BASERTE Carbon Tracker Initiative har vist at bare en liten del av reservene som er grunnlaget for børsnoterte karbonselskapers markedsverdi, kan brukes dersom global oppvarming skal kunne begrenes til mindre enn to grader. Mye av selskapenes reserver vil tape sin verdi om klimapolitikken lykkes. Denne risikoen er særlig stor der produksjonskostnadene er høye, som for eksempel utvinning fra store havdyp, i Arktis, fra oljesand og andre ukonvensjonelle kilder.

Les også

Sevland avlyser ONS Norway

Også Det internasjonale energibyrået, IEA, er meget tydelige når det gjelder dette. På konferansen «High North Dialogue» i Bodø 19. mars i år uttalte Nathan Frisbee fra IEA at det ikke vil være økonomisk forsvarlig å utvinne fossile ressurser i Arktis, selv om total utvinning globalt blir langt større enn hva som svarer til togradersmålet. OLJEFONDETS LANGSIKTIGE AVKASTING fra en økende fornybarsatsing er derfor sikrere enn fra fortsatte investeringer i en energiform som verden snart vil måtte greie seg uten. En slik omlegging, som av etiske grunner er nødvendig for å bidra til at den globale oppvarmingen snus mot en nedgang, er derfor også i tråd med det finansielle målet for forvaltingen.

Marius Holm, leder av miljøorganisasjonen Zero, uttrykte dette slik på FinansNorges konferanse «Kloke penger – framtidens verdiskapning» i Oslo 24. mars: «Det er lønnsomt å redde verden selv om vi ikke regner med verdien av å redde verden».

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Vgs-elevene får komme tilbake på skolen onsdag

  2. Fond utbetaler 61 millioner kroner til Stavanger

  3. Arbeids­ulykke ved vindkraft­verk – mann satt fastklemt i bil

  4. Bil truffet av steinmasser - mann til sykehus

  5. Deler av branntomt totalskadd etter Mekjarvik-brann

  6. Viking har blitt et vinnerlag, men noe får Ingve Bøe til å «rive seg i håret»