Forsand og grensejustering, hva handler saken om?

DEBATT: I disse dager vil forsandbuen få en telefon fra et meningsmålingsinstitutt. Oppdragsgiver er Statsforvalteren i Rogaland, og spørsmålet er om de ønsker at gamle Forsand i framtiden skal grensejusteres til Strand kommune.

«Sandnes er eneste kommune som har jobbet for å opprettholde ferjeforbindelse Oanes-Lauvvik», skriver ordfører i Sandnes Stanley Wirak.
  • Stanley Wirak
    Stanley Wirak
    Ordfører i Sandnes (Ap)
Publisert: Publisert:

Innspillet om grensejustering og påfølgende oppblusset debatt om kommunegrenser, har bidratt til å skape usikkerhet om framtiden. Terrenget er per dato uoversiktlig. Jeg har stor forståelse for at dette er krevende, og forhåpentligvis vil vi få avklaringer i løpet av kort tid.

Statsforvalteren forholder seg til oppdrag gitt av den forrige kommunalministeren. Statsforvalteren ser naturlig nok at han, for å svare på sitt oppdrag, bør foreta en innbyggerundersøkelse. En slik innbyggerundersøkelse vil være en del av faktagrunnlaget for Statsforvalterens anbefaling.

Videre ber den forrige kommunalministeren om at det «særlig vurderes om endringa kan handsamast som ei grensejustering».

Sandnes kommune har hevdet at det ikke er en grensejustering slik loven skal tolkes, men at det de facto er en reversering av Stortingets vedtak om sammenslåing av to kommuner.

Da Forsand og Sandnes ble én kommune for to år siden, var det et høyst frivillig ekteskap.

Full tillit

Det er gledelig at den nye kommunalministeren nå har bekreftet at det er departementet selv som skal foreta en endelig tolkning av inndelingsloven og selv gjøre avklaringer av regelverket. Vi har full tillit til den videre saksbehandling.

Noen har hevdet at kommunestyret i Forsand gjorde et ulovlig vedtak i møte 6. juni 2017, som hindret at kommunestyrets vilje ikke kom klart fram for Stortinget. Fylkesmannen sier i sin uttalelse at det var feil saksbehandling fra ordføreren i Forsand at sak ikke ble fremmet. Som kjent var det da ikke lenger flertall i kommunestyret for sammenslåing med Sandnes. Samtidig sier Fylkesmannen at «då saka såleis i ettertid har blitt behandla på ny, vil den ugyldige avvisningsavgjerda ikkje ha verknader for det endelige vedtaket i saka».

Når Stortinget to dager etterpå behandlet saken, var Stortinget fullt ut klar over at en representant i Forsand kommunestyre hadde skiftet mening og at det derfor ikke lenger var flertall for Sandnes. Stortingets flertall var så klart som 141 mot 28 for sammenslåing av Forsand og Sandnes. I desember 2017 var saken på ny oppe i Stortinget. Igjen et meget klart flertall for Sandnes. De samme 28 stemte mot, representantene fra Sp, KrF og Venstre.

De som hevder at Stortingets vedtak var bygget på ulovlige vedtak, bør kanskje vurdere om de har den rette historiefortellingen.

Som jeg har hevdet, er dette ikke en sak om grensejustering, men en omkamp av Stortingets vedtak.

Frivillig ekteskap

Det er uansett en omkamp jeg hadde håpet å unngå. Da Forsand og Sandnes ble én kommune for to år siden, var det et høyst frivillig ekteskap. I fellesskap jobbet vi i forkant ut grundige planer for hva og hvor vi ville. Og både før og etter sammenslåingen, har vi jobbet iherdig for områdeutvalg øst, Forsand og Høle. Sandnes er eneste kommune som har jobbet for å opprettholde ferjeforbindelse Oanes-Lauvvik. Noen har vært passive og noen har kjempet aktivt mot, både når det gjelder tilkomst til ferjekaien, konsesjon og innføring av hele nye avgifter.

På tjenestesiden er skole- og helsevesen blitt del av større faglig miljø, og det er skapt forutsigbarhet for at forsandbuen beholder tjenestene de har i dag. Vi håper og tror at det merkes at større fagmiljø forbedrer tjenestene. Vi skal beholde skole, barnehage, omsorgstjenester og andre tilbud som er viktige for innbyggerne i Forsand.

For noen år siden fikk ikke Forsand fornyet sin avtale om legevakt med nabokommunen på akseptable vilkår. Forsand kom da til Sandnes, og vi sa på strak arm, selvsagt skal vi være behjelpelig. Siden har vi hatt en velfungerende legevaktordning. Alle får nødvendige tjenester og nødvendig legehjelp.

Sandnes er en god kommune for næringslivet generelt, med lave kommunale avgifter.

Utvikling i bygda

Vi jobber aktivt for å skape flere arbeidsplasser i Forsand, blant annet utviklesnæringsområdet Gøysamyra med 25 nye arbeidsplasser. I tillegg skal vi fylle opp vårt næringsfond slik at vi aktivt kan støtte og legge til rette for fremtidsrettet næring, både på Gøysamyra og for reiselivssatsingen på Forsand og langs Lysefjorden. Alt som skaper lønnsomme arbeidsplasser, skaper utvikling i bygda.

Reiseliv er definert som en av de viktigste satsinger. Vi får hyggelig tilbakemeldinger om at vi er en pådriverkommune i dette arbeidet. Ett eksempel er de siste årenes Ut i Sandnes-kampanjer, der attraksjoner og opplevelser rundt Lysefjorden er gjort bedre kjent for turister i Sør-Norge.

Vi har lave kommunale avgifter. Ifølge oversikter fra Huseiernes Landsforbund er avgifter og eiendomsskatt i Sandnes kr 10.000. I Strand er de tilsvarende 19.000, nest høyest i Rogaland.

Bygda delt på midten

Jeg vet at bygda er delt omtrent på midten, og at det har vært slik lenge. Nå kan vi få lagt dette bak oss. Mitt håp er at vi kan stå sammen om å skape den gode kommunen Sandnes. Det arbeidet er godt i gang – og har verken behov for unødige forsinkelser eller krevende påkjenninger.

Uansett hvordan denne saken ender, håper jeg vi kan være enige om å se framover, å bygge gode kommuner for dem det gjelder, oss innbyggere og vår framtid!

Publisert: