Det er sammenheng mellom barnehagekvalitet og frafall i skolen

Publisert: Publisert:

Mye tyder på at barnehager med høy kvalitet stimulerer viktige ferdigheter før skolestart, blant annet matte, språk, sosial kompetanse og selvregulering. Og faglige og sosiale vansker er en godt dokumentert risikofaktor for frafall fra skolen. Foto: Scanpix

 • Ingunn Størksen
  Professor i pedagogisk psykologi, Læringsmiljøsenteret, UiS
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

I EN NYLIG PUBLISERTRAPPORT søkte forskere å finne ut om barnehagen (Early Childhood Educationand Care) kan bidra til å motvirke frafall fra videregående opplæring (EarlySchool Leaving). Finnes det studier som kan stadfeste en slik sammenheng? Kankvaliteter ved barnehagen virkelig påvirke unges atferd helt frem tilvideregående opplæring?

 • Rapporten: Study of the effective use of early childhood education and vare in preventing early school leaving
  RAPPORTEN ERUTARBEIDET av Public Policy and Management Institute i Vilnius på oppdragfra EU, som er bekymret for høye frafallstall i sine medlemsland. Blant mangeeuropeiske forskere som har bidratt til rapporten, er også den svært anerkjentebarnehageforskeren Thomas Moser, professor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfoldog professor II ved Lesesenteret ved UiS.
Faglige og sosiale vanskerer en godt dokumentert risikofaktor for frafall fra skolen.

Datainnsamlingen har både bestått av en omfattendelitteratur-gjennomgang og kartlegging av ulik politikk i ulike europeiske land.I tillegg er det blitt gjennomført case-studier fra 10 land for å se nærmere påeventuelle gap mellom forskning og utdanningspraksis, og for å belyse muligesammenhenger på et kvalitativt nivå. Et overordnet mål med rapporten er å sesvært bredspektret på en mulig årsakskjede for frafall som trekker seg helt frabarnehageår og frem til ungdomsårene.

DET FREMHEVES atmye tyder på at barnehager med høy kvalitet stimulerer viktige ferdigheter førskolestart, blant annet matte, språk, sosial kompetanse og selvregulering.Dette vet vi er viktige ferdigheter for at barn skal kunne tilpasse seg fagligog sosialt på skolen. Ulike studier som er referert i rapporten, har funneteffekt av barnehager med høy kvalitet som vedvarer alt fra 6 til 22 år.Effektene gjaldt både faglig og sosial tilpasning. Faglige og sosiale vanskerer en godt dokumentert risikofaktor for frafall fra skolen.

Det er også andre sosiale faktorer som utgjør en risiko forfrafall, nemlig det å være gutt, det å ha foreldre med svak økonomi eller lavutdanning, det å tilhøre en minoritet eller det å ha lærevansker. Detteforsterker behovet for god barnehagedekning, og her kommer Norge ut som et avde beste landene i rapporten.

DEKNINGSGRAD er ikke det eneste kravet til kvalitet. De nære og responderende interaksjonene mellomvoksne og barn i barnehagen er et av de viktigste kriteriene for høy kvalitet.Et helhetlig syn på barn hvor lek og læring inngår i både spontane ogplanlagte, men fleksible aktiviteter, styrker barns utvikling. Selv omrapporten konkluderer med at tilgang til barnehagetilbud med høy kvalitet itidlige år trolig kan forebygge frafall i skolen, er den ganske klar på atbarnehagen alene ikke kan ta ansvar for frafall. Det er mange år frem tilvideregående skole, og alle faser barnet går igjennom er viktige. Ett av mangeforslag for skolen er varslingsrutiner for tidlig identifisering og oppfølgingav barn som begynner å få mye ugyldig fravær.

I Norge kan vi høre bekymringer for at «barnehagen blir forskolsk» og at «skolen blir en barnehage». Kanskje det er nettopp det som skaltil?

DET FREMHEVES i rapporten at alle overganger i utdanningsløpet (f. eks. fra barnehage tilskole) utgjør en utfordring. De utfordringene barn møter i slike overganger kanutgjøre en risiko for nederlag og senere frafall. Rapporten går relativt langti å foreslå tiltak for å få til en kontinuitet mellom barnehage og skole. Ettav forslagene er at barnehagelærere og småtrinn-lærere samarbeider om å lageplaner for pedagogisk praksis og faglig innhold i barnehage og skole for åsikre bedre kontinuitet for barn. I flere av de europeiske landene blir dettebeskrevet som en utfordring siden de to systemene ofte har ulike holdninger ogpraksis.

I Norge kan vi høre bekymringer for at «barnehagen blir forskolsk» og at «skolen blir en barnehage». Kanskje det er nettopp det som skaltil? Kanskje vi også i Norge må arbeide for å bryte ned skiller – til barnetsbeste?

I DISSE DAGER KAN VISE en tendens mot at barnehager tillegges ansvaret for all verdens ting,men barnehagens oppdrag er, ifølge barnehageloven, først og fremst å samarbeidemed barnas hjem om å ivareta deres behov for omsorg og lek, og fremme læring ogdanning som skal danne grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skalanerkjenne barndommens egenverdi. Dagen i dag er viktigst for barnehagebarnet,og verken barna eller de voksne skal ha fokus på alt som ligger foran.

Allikevel er det mye som tyder på at en slik god omsorg ogstimulering i tidlige år har betydning langt ut over barnas seks første år.Heia barnehagelærere! Verdens viktigste jobb!

Fem siste mandagskommentarer:

Publisert:

Les også

 1. 12 grunnar for søndagsopne butikkar

 2. Et tidsspørsmål før jenter hopper like langt

 3. Itjnå kjem tå sæ sjøl

 4. Heller OL i skarpsindighet

 5. Andres kulturarv et mål for angrep og ødeleggelse