Mer nærdemokrati i nye Stavanger? Glem ikke innbyggeren!

GJESTEKOMMENTAR: Hvis målet er mer åpenhet, styrket nærdemokrati og aktiv involvering av innbyggerne – hvorfor var ikke en eneste beboer til stede på det første møtet i nye Storhaug kommunedelsutvalg?

Den største makten sitter fortsatt i rådhuset, men etter kommunesammenslåingen er Stavanger delt opp i nye kommunedeler. I hvert geografiske område skal innbyggerne ha mer direkte makt og innflytelse via kommunedelsutvalgene, blant annet i saker som handler om steds-, bolig- og byutvikling.
  • Kristin Hoffmann
    Kristin Hoffmann
    Journalist og forfatter, Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Over­­gangen fra de gamle bydels­­utvalgene til de nye kommune­­dels­­utvalgene er det store, sosiale nær­­demo­­krati-eksperimentet i Stavanger etter kommune­­sammenslåingen. I avisene har det knapt vært noe om hva den nye nær­­demokrati-ordningen inne­­bærer.

Ikke mindre er den kanskje det største grepet for direkte å involvere og gi folk mer medbestemmelse i politiske saker. Hensikten til nye Stavanger kommune er å styrke lokaldemokratiet og få flere engasjert.

Uten tilhørere

Da må første bud være ikke å glemme innbyggeren. Ofte er det fort gjort. Blant alt det administrative, organisatoriske, politiske og byråkratiske som skjer i forbindelse med reorganiseringen etter sammenslåingen av Stavanger, Rennesøy og Finnøy, bør lite bety mer enn å involvere dem det nye nærdemokratiet er til for. Gjerne fra start.

Da Storhaug kommunedelsutvalg (tidligere bydelsutvalg) avholdt sitt første møte 21. januar, hadde utvalget besøk av demokratirådgiver Espen Fikseaunet fra kommunens politiske sekretariat. Han er selve budbringeren mellom kommunen og kommunedelsutvalgene, og Fikseaunet skulle orientere om nettopp nærdemokratiet, og utvalgets nye rolle og ansvar. Det skjedde uten innbyggere til stede, og uten at det – trolig av naturlige årsaker – ble satt av tid til åpne spørsmål fra tilhørerbenken.

Eneste tilhører var Storhaug bydelsavis. Ifølge bydelsavisa ble det ikke gitt anledning til å stille spørsmål om det nye nærdemokratiet i plenum.

Må informeres om

Jeg er sikker på at mangelen på godt synlige invitasjoner til Storhaug-folk – på for eksempel Facebook eller i mediene, fra kommunen eller fra selve nærdemokratiprosjektet – ikke var vondt ment. Stavanger kommune ønsker opplagt å nå ut til så mange som mulig om hvilken betydning de som innbyggere har for at lokaldemokratiet skal bli vellykket.

I mange sammenhenger er kommunen god til å informere og oppdatere på blant annet Facebook, for eksempel slik den inviterte folk til idédugnad for ny områderegulering av sentrale Hillevåg 12. mars, eller workshop om Lervigparken 14. mars. Det er også forståelig at blikket rettes mot formalitetene når den administrative og politiske jobben fortsatt er i oppstartsfasen. Mange av representantene i utvalgene er nye. Like fullt er intensjonen å gi innbyggerne en mer aktiv rolle i lokalmiljøene. Kort sagt: Utvalgene, og dermed innbyggerne, skal få mer å si.

Nøkkelen for å lykkes

  • Utvalgene skal behandle saker av prinsipiell karakter som har særlig betydning for nærdemokratiet.

Nærdemokratiet er både det formelle, når utvalgene behandler saker, men også den uformelle aktiviteten som skjer når innbyggerne engasjerer seg i lokale forhold. Konkret skal utvalgene aktivt involvere innbyggerne i de sakene som blir behandlet. Innbyggerne er altså det vesentlige her.

I kommunedirektørens anbefaling av driftskonseptet heter det også: «Mobilisering av innbyggere i kommunedelene vil være en nøkkel for å nå flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Hvordan arbeidet med nærdemokratiet politisk og administrativt lykkes, vil også ha stor betydning for hvordan innbyggerne vil oppleve resultatet av kommunesammenslåingen».

Lett å glemme

Hvordan kontakten med beboerne blir kan altså være avgjørende for hvordan de nye utvalgene oppfyller ansvaret og jobben sin – og dermed selve innholdet i intensjonen om mer åpenhet og et styrket lokaldemokrati.

Det er flere eksempler på at folk blir oversett og glemt, selv om hensiktene er de beste på innbyggernes vegne. Jeg har i en tidligere gjestekommentar nevnt utformingen av Hillevåg torg. Visjonen til Stavanger kommune var «Sammen for en levende by», men avgjørelsen om hva det nye bydelstorget skulle inneholde og bli, ble tatt over hodene på dem som skulle bruke det. Den gang hadde kommunen det for travelt med å pusse opp plassen foran kjøpesenteret Kilden til å høre hva beboerne mente og ville ha. Resultatet har vel kommunen tatt lærdom av.

I Stavanger-plattformen påpeker flertallspartiene at «makt og myndighet bør spres på en bedre måte enn i dag, og det er særlig rom for å gi kommunedelsutvalgene mer reell makt». De skriver også at kommunen må bidra til involvering og medvirkning på en langt mer aktiv måte enn i dag. «Det bør være personalressurser i hver kommunedel med sikte på å stimulere og støtte innbyggerinvolvering på bred front», slo de fast. Disse ressursene må nå følges opp, hvis levekår, lokalmiljø, nabolag, oppvekst og mer deltakelse fra folk som bor og arbeider i bydelene er viktig.

Stedsutvikling

  • Utvalgene skal behandle saker av prinsipiell karakter i spørsmål som har særlig betydning for stedsutviklingen.

Bolig- og byutvikling er tema folk er opptatt av. I en spørreundersøkelse om byjubileet i 2025, omtalt i Aftenbladet 4. mars, var byutviklingen i Stavanger blant de sakene respondentene var mindre stolte av. Nå har kommunedelsutvalgene fått mer å fare med i spørsmål om hvordan steder og områder i bydelene skal utvikles og bli. I plansaker som kommunen utarbeider selv, har utvalgene innstillingsrett til nærmeste overordnede politiske organ.

Områdereguleringen i Paradis er eksempel på en slik plan. Hvor god den reelle medvirkningen fra innbyggerne blir, vil henge sammen med hvor vellykket det nye nærdemokratiet er. Neste møte i Storhaug kommunedelsutvalg er 24. mars. Sjekk Stavanger kommunes hjemmesider for møter i din kommunedel!

Kommentarskribenten bor selv i Paradis i bydelen Storhaug i Stavanger. Red.mrk.

Publisert: