Barnevernet: Gjør utdanningen 5-årig!

Krav til kompetanse bør lovfestes i barnevernet, slik det er i skole og barnehage.

Barnevernsproffene har bedt om et barnevern der ungene blir hørt og kan føle seg trygge på personene som håndterer deres skjebne.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Vi skal forhindre, oppdage og hjelpe barn som lever med omsorgssvikt eller mishandling. Her er kompetansen i barnevernet avgjørende. Anki Gerhardsen skriver i aftenposten den 30.11.2016 et velkomment innlegg om nettopp dette, men har også en til dels usann og karikert tilnærming til tematikken.

Hvem er egentlig barnevernsarbeideren?

Et bedre barnevern?

Medias økte fokus på barnevernet kan bidra til at vi får til et bedre barnevern, hvis bildet som formidles er nyansert og riktig. Gerhardsen har et poeng når hun etterlyser et formalisert kompetansekrav, men hun bommer på enkelte av påstandene om utdanningen. Det samme gjelder hennes bilde av barnevernsarbeidere i landets kommunale barnevern.

Gerhardsen fastholder at alle kommer inn på sosialfaglige bachelorer og at studiene har lav kvalitet. I 2016 var barnevernpedagogstudiet på 3. plass over mest søkte studier ved Universitetet i Stavanger. Det var 1886 søkere til 100 studieplasser. På landsbasis hadde utdanningene 28374 søkere, og bortimot alle læresteder avviste kvalifiserte søkere. Vår studentmasse består av unge fra videregående skole og voksne som utdanner seg etter flere år i arbeidslivet. Studentene vurderes via praksis, seminarer, arbeidskrav og eksamen. Det foretas naturligvis løpende skikkethetsvurdering. Men det er en bachelorutdanning.

Les også

Lei fagre ord om barnevernet – ber regjeringen levere

I barnevernet må de ansatte analysere og foreta vurderinger. De må arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. Slike krav er, etter kvalifikasjonsrammeverket for læringsutbytte i høyere utdanning, tilpasset et masternivå. Fagområdet er komplekst og omfattende. Vi underviser store kull og det er vanskelig å følge studentene tett. Et lengre utdanningsløp vil gi studenten større rom til læring. Studiestedet vil også få mer tid til å utvikle studentenes kunnskaper og holdninger. De skal også bidra med relevant forskning innenfor feltet. En 5-årig utdanning er derfor påkrevd.

Vi mener de som jobber innen barnevernet bør ha autorisasjon. Kompetansekrav til arbeid i barnevernet har vært foreslått av aktører i feltet i flere omganger, blant annet i forbindelse med utarbeidelsen av ny barnevernslov. I høringssvar foreslo FO at det innføres krav om differensierte stillinger i barneverntjenesten med krav til videreutdanning og/eller master og at en ansatt i kommunalt barnevern ikke skal ha ansvar for mer enn 15 barn. Ønskene om kompetansekrav og bemanningsnorm ble heller ikke nå inkludert i lovforslaget.

Les også

Skal undersøke alle barnevernsinstitusjonene i landet

Likevel og heldigvis, er det ikke riktig at de som jobber barnevernet er purunge og nærmest uten kompetanse, slik Gerhardsen gir inntrykk av. Statistisk sentralbyrå viser at 77 prosent av ansatte i tjenesten hadde 3-årig sosialfaglig utdanning, enten som sosionomer eller barnevernspedagoger. I tillegg var 70 prosent av de ansatte over 35 år i 2011. Bildet av den 22-årige saksbehandleren som knapt har flyttet ut av jenterommet er ikke representativt for de ansatte ved barnevernskontorene. Men vi vet forventningene til barnevernet, med rette, er store. Et godt barnevern krever bredde i kompetanse og tiltak. Det skal gi rett hjelp til barn og familier som har forskjellige og sammensatte behov. De ansatte skal også samarbeide godt med andre tjenester, kanskje i en storm av negativ medieoppmerksomhet, og noen ganger i konflikt med barna eller familiene. Da er det merkelig at det ikke er lovfestede krav til kompetanse, slik det er i skolen og i barnehagen.

Hvis vi skal styrke barnas vern må vi sikre at fagpersonene har tilstrekkelig og god kompetanse

Kraftig gjennomtrekk

Gjennomtrekksraten i det kommunale barnevernet er stor. Fra 2010–2011 var den 31.5 prosent og på institusjoner innen barne- og ungdomsvern var den 36 prosent. Sammenliknet med skoler og barnehager, er det høy turnover i barnevernet. Høy turnover er et signal om organisasjoners manglende evne til å ivareta ansatte, og brukere. Utfordringene i barnevernet er sammensatte. En må anerkjenne at barnevernsarbeid er krevende og de ansatte trenger tid og kompetanse til å utføre jobben.

Høy turnover er et signal om organisasjoners manglende evne til å ivareta ansatte, og brukere.

Barnevernsproffene har bedt om et barnevern der ungene blir hørt og kan føle seg trygge på personene som håndterer deres skjebne. Dette er avhengig av at saksbehandleren har tid til å bygge en relasjon, at riktig kompetanse er på plass, og at de er lenge nok i jobben til at barna får oppleve en kontinuitet. Vonde barnevernssaker som gjengis i media bærer ofte preg av at barna har måttet forholde seg til mange ulike saksbehandlere. Dette endres ikke av konstant kritikk av fagpersoner som sitter med vanskelige dilemma og tungt ansvar. Vi endrer det heller ikke ved å føye til nye formuleringer om kjærlighet i lovteksten. Hvis vi skal styrke barnas vern må vi sikre at fagpersonene har tilstrekkelig og god kompetanse, tilgang på forskningsbasert kunnskap og tid til å gjøre jobben sin skikkelig.

Publisert: