La oljedepartementet arbeide med olje og gass

KOMMENTAR: Olje- og energidepartementet er et viktig klimadepartement. Er det likevel på tide å overføre noen oppgaver til det egentlige Klima- og miljødepartementet?

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg vil ha nok å gjøre, selv om han skulle miste ansvaret for fornybarvirksomheten i departementet.
  • Lars Helle
    Lars Helle
    tidl. sjefredaktør i Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Klima er den viktigste saken i vår tid. Å overlate ansvaret til ett organ eller ett departement vil selvsagt være feil. I dag vil mange særlig kalle Olje- og energi-, Klima- og miljø- og Samferdselsdepartementene som helt sentrale i arbeidet med norsk klima- og utslippspolitikk.

Men det gjelder jo flere, kanskje alle. Landbruksdepartementet og Finansdepartementet har viktige funksjoner. Nærings- og fiskeridepartementet kontrollerer oppdrettsindustrien og utøver også stor internasjonal innflytelse gjennom eierskapet i pengemaskinen Statkraft.

Under dette departementet ligger også det ganske nystartede fornybarfondet Nysnø, som er lokalisert i Stavanger.

Petoro og Equinor

Likevel er det Olje- og energidepartementet (OED) som står i den største spagaten. Det har den svært viktige oppgaven med å styre utviklingen i Norges desidert viktigste næring, petroleumsindustrien. OED forvalter blant annet eierskapet i Petoro og deleierskapet i Equinor, som gir staten enorme inntekter.

Departementets egen faginstans på området er Oljedirektoratet (OD), som blant annet skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten.

Det er en opplagt oppgave for departementet å løfte næringen og sørge for at den har de beste vilkår og lang levetid. Dette er for øvrig et oppdrag den til enhver tid sittende oljeminister har tatt på største alvor. De har snakket opp oljenæringen, nærmest på grensen til det komiske.

LES OGSÅ:

Les også

Terje Søviknes har misforstått oppdraget og blitt en lobbystatsråd

Les også

«Lobbystatsråd» slår tilbake mot Aftenbladet

Det er viktig å ha statsråder som har tro på petroleumsnæringen. Det er også viktig at de arbeider for den langsiktigheten denne bransjen trenger. I dette ligger også at det stilles krav til at også de som utvinner olje og gass må ta nye utslippsmål innover seg.

Dekarbonisering

Men så er det sånn at Norge er et svært elektrifisert land. Hele 98 prosent av strømmen vi bruker er fornybar. Vannkraften er hovedårsaken til dette. Fornybartanken var sentral her i landet i over 100 år før solcellepanelene og vindmøllene begynte å bli faktorer. Energiministeren regjerer over dette også.

For eksempel gjennom eierskapet i Statnett, som eier og driver sentralnettet for strøm i Norge. På sine nettsider skriver de om sin egen miljøsertifisering og arbeidet for «videre dekarbonisering av både Norge og våre handelspartnere».

Så har vi NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, departementets faginstans for strøm. Det er også faginstans for flom, skred og steinsprang fra Veslemannen, forhold som er i kraftig endring, som følge av klimaendringene. NVE laget rapporten med forslag til en nasjonal ramme for vindkraft, som ble overlevert departementet i april.

Et miljødirektorat

NVE er i realiteten et miljødirektorat nummer to. NVE, som for øvrig ledes av jærbuen Kjetil Lund, burde ligge under Klima- og miljødepartementet.

Det er ikke snakk om å frita departementet eller olje- og gassnæringen for miljøansvar. Like lite bør det gjøres for å bortsortere samtidens viktigste problemstillinger, men roller må rendyrkes og tydeliggjøres.

Da Petroleumstilsynet (Ptil) ble skilt ut fra OD og lagt under Arbeids- og sosialdepartementet for 15 år siden, handlet det om det samme: å skille mellom forvaltning av naturressursene på sokkelen og arbeidsvilkårene for folk som arbeider der. Dette bidrog til å tydeliggjøre ODs og OEDs roller.

Stortinget

Så kan det anføres at komiteene i Stortinget er annerledes organisert. Energi- og miljøkomiteen skal ivareta både oljeutvinningen og begrense utslippene av klimagasser. Familie- og kulturkomiteen arbeider med både barnevern og pressestøtte. Dette er uproblematisk. Det er lenge siden Stortinget speilet statsrådene og departementene, men dette skaper få problemer i det daglige arbeidet for komiteene.

OED er et sterkt departement, både fordi det har ansvar for Norges viktigste næring og statens største inntekter, men også fordi de har rekruttert noen av landets beste byråkrater. Den faglige standarden i OED er høy.

Ikke bare symbolsk

Om de skulle miste fagansvaret for enkelte områder, vil det ikke svekke departementets rolle som et sterkt og viktig fagdepartement. Dette vil være mer enn symbolske endringer, både fordi det vil tydeliggjøre nasjonens klimaambisjoner og fordi det vil understreke at petroleumsnæringen, med tilhørende leverandørindustri, er veldig viktig for landet.

Det er opptil den til enhver tid sittende statsminister å fordele oppgaver mellom statsråder og departementer, mens Stortinget bevilger pengene de trenger.

Statsminister Erna Solberg (H) er jo ikke ukjent med verken å flytte på oppgaver eller å opprette nye ministerposter. Dette har hatt litt å gjøre med fordelingen av poster mellom partiene, men også med å tydeliggjøre viktige satsingsområder for landet.

Derfor har vi i år fått en egen digitaliseringsminister og en egen statsråd for beredskap og sikkerhet (der for øvrig også NVE har en nøkkelrolle). Utviklingsministeren var mer enn en gave til KrF. I fjor fikk vi en ny statsråd for forskning og høyere utdanning og én for eldre og folkehelse.

Å rendyrke Olje- og energidepartementet vil verken kreve nye statsråder eller nye departement, men det vil rydde opp i noen av dilemmaene Norge står overfor hvis den siste oljearbeideren fortsatt ikke er født og landet samtidig skal være en troverdig miljønasjon.

Publisert: