«Et helt ekstraordinært tilfelle»

KOMMENTAR: Lagmannsretten skjerpet forvaringsdommen mot mannen som var 17 år gammel da han drepte Sunniva Ødegård på Varhaug. Det bør det trolig bli enda en runde i retten av.

Publisert: Publisert:
Haakon Meyer var rettens administrator under Gulating lagmannsretts behandling av saken mot den nå 19 år gamle mannen fra Varhaug som drepte 13 år gamle Sunniva Ødegård i fjor.
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Han har fylt 19 år nå, mannen som helt i slutten av juli 2018 slo i hjel den 13 år gamle jenta Sunniva Ødegård med en hammer på Varhaug. En søndags kveld midt i skoleferien. En hendelse som i alle sine gruoppvekkende detaljer vil prege bygda i lang tid framover.

Sunniva ble drept bare noen titalls meter hjemmefra, av en gutt som visste hvem hun var. Folk kjenner hverandre stort sett, i alle fall av utseende, på et så lite sted. Fulgte han etter henne fordi han visste hvem hun var, eller stemmer det han selv har forklart, at hun ble et tilfeldig offer den natten? Dette er blant spørsmålene som fortsatt står ubesvart i denne saken. Kanskje vil det aldri bli besvart.

LES DOMMEN HER:

Les også

Varhaug-drapet: 19-åring dømt til tolv års forvaring

En grundig dom

Som ventet er den 35 sider lange og etter mitt skjønn grundige dommen mot 19-åringen først og fremst en gjennomgang av to sentrale momenter. Før det første om domfelte var strafferettslig tilregnelig da han drepte. Og for det andre om vilkårene for lovens strengeste straff, forvaring på ubestemt tid, er oppfylt.

Bevisførselen rundt selve drapshandlingen og de øvrige punktene 19-åringen sto tiltalt for, var i lagmannsretten mer eller mindre identisk med forhandlingene for Jæren tingrett i mai i år. Lagmannsretten finner i likhet med tingretten at store deler av tiltaltes forklaring er fullstendig uten troverdighet og logisk sammenheng. I særdeleshet dreier dette seg om de seksuelle handlingene han nå er dømt for i to instanser, samt forklaringen om søk som er gjort på hans passordbeskyttede datamaskin.

19-åringen er også dømt for å ha forsøkt å trekke en uskyldig person inn i forsøket på å fjerne bevis ved å sette fyr på kroppen til Sunniva etter drapet.

Tilregnelighet

Spørsmålet om strafferettslig tilregnelighet og beviskravene knyttet til en slik vurdering er grundig drøftet, med flere henvisninger til avgjørelser i Høyesterett. Norsk rett anvender det såkalte medisinske prinsippet, som innebærer at dersom tiltalte har en grunnleggende psykose på tidspunktet for den straffbare handlingen, skal dette føre til at vedkommende ikke kan straffes, selv om vedkommende var i stand til å forstå at det han eller hun gjorde var ulovlig.

En midlertidig, sterk nedsettelse av bevisstheten regnes derimot ikke som straffriende dersom den skyldes selvforskyldt rus.

De to rettsoppnevnte sakkyndige, psykologspesialist Dan Tungland og psykiater Tor Ketil Larsen, begge med svært lang erfaring som sakkyndige, er enige om at tiltalte hadde en rusutløst psykose da han drepte, men at symptomene avtok gradvis da han ble arrestert og plassert i ulike institusjoner uten mulighet til å ruse seg.

Dermed konkluderer lagmannsretten som tingretten med at tiltalte skal straffes for det han har gjort. Men hva slags straff? Og det er på dette punktet denne saken sannsynligvis bør prøves i norsk retts aller høyeste instans.

Skjerper straffen

Igjen i likhet med tingretten har nemlig lagmannsretten funnet det nødvendig å dømme 19-åringen, som altså var mindreårig da drapet ble utført, til forvaring. Straffen er faktisk skjerpet med ett år. 12 års forvaring med en minstetid på åtte år. I praksis medfører dette fengsel på ubestemt tid, basert på vurderinger av mannens utvikling og dermed faren for gjentakelser av grove voldshandlinger.

Jeg vil tro at det nok er i tråd med det man kan kalle en allmenn rettsoppfattelse at det ville framstå som en for «mild» straff dersom 19-åringen ble idømt en ordinær fengselsstraff. Med den rabatten som følger av hans unge alder, ville han kunnet være en fri mann allerede om 7–8 år. Maksimalstraffen for en gjerningsperson under 18 år er 15 års fengsel. Her har lagmannsretten landet på 12 år, som normalt ville vært ferdig sonet rundt år 2026 med fratrekk for varetekt.

Tvil og skjønn

Alternativet til forvaring var i realiteten en dom på tvungent psykisk helsevern. Da måtte retten ha konkludert i strid med de tre erklæringene som ble avgitt av de sakkyndige. Dette ville garantert ha ført til en annen, interessant debatt om anvendelsen av skjønn i vurderingen av psykisk helse.

Spørsmålet om hvorvidt tvil om tiltaltes psykiske tilstand skal komme ham eller henne til gode, er i seg selv interessant. Mens man i straffesaker krever at gjerningen og ansvaret skal være bevist hinsides enhver rimelig tvil, og i sivile saker «kun» krever sannsynlighetsovervekt, er kravet i tilregnelighetsspørsmål et sted i mellom. Men akkurat hvor? Ingen vet sikkert.

Forvaring er ekstremt

Spørsmålet er om forvaringsstraff i det hele tatt burde anvendes på så unge mennesker. Stortinget har selv gjort det tindrende klart at det bare er i helt ekstraordinære tilfeller det skal vurderes å sperre unge mennesker inne på ubestemt tid. Det skal rett og slett ekstremt mye til. Likevel har det skjedd i denne saken, og i to andre saker, på relativt kort tid.

Derfor bør saken prøves for Høyesterett. Ikke nødvendigvis fordi jeg er uenig i at forvaring er riktig her - det er rikelig med ekstraordinære omstendigheter i denne saken - men fordi en av Høyesteretts viktigste oppgaver er å sette ned noen prinsipielle grensesteiner. Det ville være uheldig om domstolene etablerte en praksis som ikke er i tråd med Stortingets hensikt.

Publisert: