• Frå 2003 til 2015 er det ei dobling av talet på unge som opplever at dei ikkje passar inn i skulen. Denne auken fell saman med innføringa av målstyring i skulen. I same tidsperiode er det nesten ein dobling i bruken av antidepressiva blant ten­åringsjenter. Shutterstock/Scanpix

Me har hatt ti år med målstyrt skule, utan merkbart betre faglege resultat

GJESTEKOMMENTAR: I staden kan det sjå ut til at både lærarar og elevar kjenner seg framandgjorde og trivst mindre.