Vi må sikre nok kapasitet hos fastlegene

KRONIKK: Fritt behandlingsvalg avvikles for å sikre mer rettferdig prioritering, bedre ressursutnyttelse i spesialisthelsetjenesten og sikre tilstrekkelig kapasitet i vårt felles offentlige helsevesen.

«Ap vil beholde et sterkt offentlig helsevesen som sikrer alle gode helsetjenester med god ressursstyring og rettferdig prioriteringen», skriver Sverre Uhlving.
  • Sverre Uhlving
    Pensjonert lege, medlem av kommunestyret og Utvalg for helse og velferd i Stavanger (Ap)
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Fritt sykehusvalg ble innført av Stoltenberg-1-regjeringen i 2001. Det innebar at pasientene kunne velge behandling på offentlige sykehus eller private som det offentlige hadde inngått avtale med. Denne ordningen ble utvidet til fritt behandlingsvalg av Solberg-regjeringen i 2015. Det vil si at pasientene også fritt kan velge behandling hos alle private helseinstitusjoner som er godkjent av Helsedirektoratet (Helfo).

Fritt behandlingsvalg innebærer at en pasient som har blitt vurdert å ha behov for en undersøkelse eller behandling i spesialisthelsetjenesten (ha rett til helsehjelp) kan velge fritt blant offentlige og private aktører hvor de vil undersøkes eller behandles.

Tilsynelatende mer effektive

Fritt behandlingsvalg har ført til flere private aktører. De offentlige sykehusene er pålagt å prioritere de pasientene som har mest behov, det vil si de sykeste og all øyeblikkelig hjelp for behandling. Det trenger ikke de private. De kan etablere seg der de vil. Det vil si der det er et marked, altså nær de store byene. De kan skreddersy sitt tilbud og gi tilbud til utvalgte diagnoser og pasientgrupper. De slipper å behandle øyeblikkelig hjelp, komplekse tilstander, pasienter med alvorlige tilleggssykdommer og delta i utdannelse og spesialisering av helsepersonell. Med slike forutsetninger kan de behandle flere pasienter og blir tilsynelatende mer effektive og med korte ventetider.

Fritt behandlingsvalg har gjort at private aktører har sett et større marked for sin virksomhet, og at det har blitt tryggere å etablere seg.

Det offentlige helsevesenet inkludert sykehusene har ansvaret for å sikre at hele befolkningen får god helsehjelp når de trenger det.

Stadig økende kostnader

Det er det offentlige som dekker utgiftene til de som får behandling ved fritt behandlingsvalg. Det vil si at det trekkes fra de offentlige sykehusene sine budsjetter. Dette gjør det vanskelig for de offentlige sykehusene å planlegge, da de ikke vet hvor mange som velger å benytte seg av fritt behandlingsvalg. Kostnadene til ordningen er stadig økende: I 2021 515 mill. (fra 58 mill. i 2016).

De private virksomhetene rekrutterer legespesialister, spesialsykepleiere og annet spesialisert helsepersonell som det offentlige helsevesenet har brukt mye ressurser på å utdanne. De private tilbyr vanligvis bedre lønn og arbeidsbetingelser – uten belastende vakter. Dette i en situasjon hvor vi vet at det er tydelig mangel på de fleste typer helsepersonell i det offentlige.

Når fritt behandlingsvalg avvikles, vil de offentlige sykehusene fortsatt i samråd med de regionale helseforetakene (Helse Vest RHF) vurdere på hvilke områder de mangler egen kapasitet og det er behov for å supplere med private tilbud. RHF-et lyser ut anbud på de typer undersøkelser og behandling det er behov for og inngår tidsbegrenset avtale med private slik en har gjort siden 2001.

Vi må regne med at det offentlige helsevesenet alltid vil ha begrensede økonomiske og menneskelige ressurser. Det er derfor nødvendig å prioritere. Det offentlige helsevesenet inkludert sykehusene har ansvaret for å sikre at hele befolkningen får god helsehjelp når de trenger det. Med dette ansvaret mener jeg at det offentlige også må bestemme hvilke typer undersøkelser og behandling de skal tilby for det offentlige sin regning.

Grunnmuren

Fastlegene utgjør grunnmuren i det offentlige norske helsevesenet og styrer svært mye av ressursbruken. De er dyktige, nyter stor tillit i befolkningen og er stort sett meget erfarne. Jeg mener at en faglig sterk primærhelsetjeneste med en god fastlegeordning er avgjørende for at helsetjenesten som helhet skal være bærekraftig, kostnadseffektiv og likeverdig. Dyktige fastleger med tilstrekkelig kapasitet er nødvendig for at vi ikke skal få et todelt helsevesen med stadig større andel private aktører.

Rettferdig prioritering

Konklusjon: Ap vil beholde et sterkt offentlig helsevesen som sikrer alle gode helsetjenester med god ressursstyring og rettferdig prioriteringen. Ved fritt behandlingsvalg mangler denne prioriteringen og sikkerheten for at ressursene blir brukt til de som trenger det mest, samtidig som sykehusene tappes for sårt tiltrengt personell.

PS: Det er viktig å være klar over at regjeringen gjør tiltak for å sikre en forsvarlig avvikling av fritt behandlingsvalg ved at de som er under behandling hos fritt behandlingsvalg-leverandører ved avviklingstidspunktet kan få fullført sin behandling hos den godkjente leverandøren. Denne ordningen vil gjelde i ett år. De regionale helseforetakene skal sikre at de pasientgruppene som har benyttet leverandørene i ordningen får videreført det tilbudet de har behov for også etter avviklingen.

Publisert: