Vi må si ja til framtidsbyen

Leder: Skal det fortettes, skal vi lage framtidsbyen på Nord-Jæren, må vi faktisk akseptere at det blir bygget nytt.

Publisert: Publisert:

Paradis-tomta er ekstremt attraktiv og sentral. Det er åpenbart at den må utnyttes på en god måte. Å la dette området ligge brakk er uansett ikke noe alternativ, påpeker Aftenbladet. Foto: Jon Ingemundsen

  • Leder
  1. Leserne mener

I romjula skrev arkitekt Henrik Lundberg en interessant kronikk i Aftenbladet, hvor han pekte på et paradoks, nemlig at folk er tilhengere av fortetting, altså at det skal bygges tettere og høyere langs de etablerte kollektivaksene i regionen, inntil de må forholde seg til et konkret forslag. Da er folk imot.

Teori og praksis

Dette motsetningsforholdet mellom prinsipper (ja til fortetting) og praksis (nei til akkurat denne fortettingen) gjør det ikke enkelt å drive langsiktig, bærekraftig byutvikling, sukker Lundberg.

Han har helt rett. Mange av de problemene vi opplever på Nord-Jæren i dag, der innbyggerne ofte må bevege seg over store områder, fortrinnsvis med bil, for å komme seg mellom bolig, arbeidsplass, handlesentre og fritidsaktiviteter, skyldes at utbyggingen har skjedd i rykk og napp, i regi av ulike kommuner og med skiftende motiver. En overordnet plan har i det store og hele vært fraværende.

Generasjoner med rot

Det vil selvsagt ta tid å ordne opp i flere generasjoners rot. Men nettopp derfor er det av stor betydning at det som finnes av overordnede planer, faktisk blir brukt aktivt for å skape en ny og mer rasjonell framtid. En slik plan er den regionale målsettingen om å fortette langs kollektivaksene, og da særlig jernbanelinja mellom Stavanger og Sandnes.

I tillegg kommer sentrumsplanene for Stavanger og Sandnes, som samlet anslår at det kan fortettes med et areal på over 1,3 millioner kvadratmeter i de to byene på Nord-Jæren. Og i tillegg til disse planene kommer Bypakke Nord-Jæren, som skal gi oss infrastruktur i form av vei, kollektivtraseer og sykkelveier som kan betjene framtidsbyen.

Alt kan ikke bevares

Lundberg framholder at det radikale standpunktet, som burde bli omfavnet av den politiske venstresida, er å gå inn for fortetting. Når vi bor tettere, forbruker vi færre ressurser. Byer er effektive, mens spredt bosetning med eneboliger og hager er ressurskrevende. Det er et paradoks at mye av motstanden mot nye utbygginger tilsynelatende handler om å la alt være som før. Det er jo konservativt, ikke radikalt.

Paradis-området i Stavanger har ligget brakk i ti år. Slik kan det uansett ikke fortsette. Området er for attraktivt til å ikke bli utnyttet. Vi skal ikke nå ta stilling til de forslagene som foreligger, men vil oppfordre både utbyggere og utbyggingsmotstandere til konstruktiv dialog, til beste for byen og for regionen.

Publisert:
Les også

– Bane Nor truer, men vil de virkelig legge området brakk?