Aftenbladet mener: Vi trenger nasjonalparker

Leder: Naturen i Rogaland er intenst utnyttet. Derfor trengs det et kraftigere vern av de mest verdifulle områdene som fortsatt er noenlunde uberørt.

Viglesdalen i Hjelmeland, her med Turistforeningens nye hytte i forgrunnen, kan bli nasjonalpark. Det er et forslag Aftenbladet støtter.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Miljødirektoratet foreslår at tre områder i Rogaland får status som nasjonalpark. Det gjelder områdene rundt Preikestolen, Viglesdalen i Hjelmeland og Kvitladalen/Bjordalen i Bjerkreim.

Naturen i Rogaland har vært intenst utnyttet i flere tusen år. Det har gjort at det meste av dyrkbar jord for lengst er dyrket, og at rundt 80 prosent av vassdragene er regulert til kraftproduksjon.

Kritisk for mangfoldet

For to dager siden la FN fram en skremmende rapport om at verdens naturmangfold er kritisk truet av menneskelig virksomhet. Også i Norge er planter, insekter og dyr i fare for å miste leveområder og bli borte for alltid. Dessuten er tilgangen til noenlunde uberørt natur nå i ferd med å bli et alvorlig knapphetsgode. I Rogaland er det så å si ingen områder som ligger så langt fra nærmeste naturinngrep at de kan klassifiseres som «villmark».

Vindparker, skogsveier, minikraftverk, hyttebygging og annen aktivitet som legger beslag på store arealer er en trussel mot både villmarken og naturmangfoldet.

Rogaland uten nasjonalpark

Rogaland, Vestfold og Vest-Agder er de eneste fylkene som ikke har noen områder med den middels strenge vernestatusen, altså nasjonalpark. Vi har en del av den mildeste formen, landskapsvernområder (for eksempel Jærstrendene), og en del små og svært strengt regulerte naturreservater, men mangler større, sammenhengende verneområder i hei og fjell.

Dette har blant annet bakgrunn i at det har vært - og er - sterk lokal motstand mot slikt vern. En nasjonalpark vil i praksis gjøre det umulig å bygge hytter, vindparker og kraftverk. Derfor er innbyggerne i disse kommunene oftest motstandere av varig vern.

Trenger nasjonal styring

Vi er av den oppfatning at dette viser behovet for en overordnet og nasjonal forvaltning av de mest verdifulle områdene. Det må være mulig å verne noen områder for framtiden, selv om dette er i strid med lokale interesser. Forestillingen om at lokale myndigheter er i den beste posisjonen til å avveie mellom vekst og vern blir motbevist kontinuerlig, ved at det blir gitt dispensasjoner og tillatelser som beslaglegger stadig mer natur.

Rogaland trenger nasjonalparker, og vi trenger nasjonale vedtak som sikrer dem for framtiden. Det skylder vi generasjonene som kommer etter oss. Regjeringen har en viktig jobb foran seg.

Publisert: