Deilig er skolen

Det er ikke lett å være lærer i dag. Derfor skal det også være lov å tråkke feil.

Publisert: Publisert:

Det er ikke lett å jobbe i norsk skole i dag. Det kan nok rektor Frøydis M.S. Anthonsen ved Nylund skole underskrive på. Hvordan skal individuell tilpasning kombineres med å gjøre elevene til gode samfunnsborgere? Foto: Jon Ingemundsen

 • Leder
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Det tok helt av på nettet da Aftenbladet i går ettermiddag kunne fortelle at Nylund skole hadde sendt ut sangtekster der ord som "jul" og "nisse" var fjernet fra julesanger på sjette trinn, og at salmen "Deilig er Jorden" bare skal nynnes, ikke synges. Det blir fyr i teltet når folk får en følelse av at skolen bevisst undertrykker noe som mange ser på som en del av norsk kulturarv, altså julen, det kristne budskapet og julenissen.

Og det er ikke tvil om at saken ble uheldig håndtert av skolen. Rektor og leder i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) uttalte seg om saken, og bekreftet de opplysningene Aftenbladet hadde fått. At skolen seinere gjør retrett og sier at saken bygger på en misforståelse, er det bare å ta til etterretning.

Vi har stor forståelse for at mange rektorer, lærere, foreldrerepresentanter og styremedlemmer i norsk skole synes denne saken er tung og vanskelig. Hverdagen i norsk skole er svært annerledes i dag enn for bare en liten generasjon siden. De ansatte er under et mangfoldig press. Fra myndighetene, med sine læreplaner og obligatoriske tester. Fra styre og FAU, som har større innflytelse enn før. Og ikke minst fra foreldre og foresatte som enkeltvis og samlet kan sette skolen under sterkt press.

Gøy på skolen?

Det blir stadig vanligere at foreldre og foresatte fremmer svært spesifikke krav til skolen angående deres barn. Det kan dreie seg om livssyn i den ene eller andre retningen, men også kosthold, eller ønsker om å skjerme eleven fra det ene eller det andre av undervisning. Noen er imot at det undervises i utviklingslæren. Andre vil ikke at gutter og jenter skal ha gym sammen. Noen forlanger at skolen ikke serverer kjøtt.

Skolen, som skal være en arena for læring og utvikling for alle, står i spagaten i slike situasjoner.

Er det mulig å beholde et fellesskap hvis enhver elev og foresatt skal kunne reservere seg mot dette og hint? Ett av skolens hovedmål er å gjøre barn til dugende samfunnsborgere, eller som det står i første paragraf i opplæringslova: "Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet".

Da må det også være et krav at elever (og foresatte) må tåle å bli eksponert for det mangfoldet.

Her er teksten i opplæringslova:

§ 1–1. Formålet med opplæringa

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Publisert:

Nylunds juleavslutning

 1. Nylund-rektor innvilges mediefri på ubestemt tid

 2. «Det var presisert at gutten ikke hadde lov å synge med på refrenget»

 3. Taust driftsstyre etter møte om juleavslutningen på Nylund

 4. Sylvi Listhaug (Frp) glad for U-sving om julesanger ved Nylund skole

 5. FAU på Nylund: - I «Så går vi rundt om en enebærbusk», er det uproblematisk om elevene synger verset hvor «kirke» nevnes

 6. Abid Raja (V) om Nylund: - Ingen barn blir kristne av å synge «Deilig er jorden»

 1. Nylunds juleavslutning
 2. Undervisning
 3. Livssyn
 4. Jul
 5. Julenissen