Finn ein betre stad å kutta!

LEIAR: Regjeringa vil setja inn betre tiltak for å få fleire unge over frå stønad til jobb. Rekninga sender dei til dei som har aller minst.

Regjeringa fortener krass kritikk for å kutta i arbeidsavklaringspengane til unge under 25.
  • Leiar
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Når statsbudsjettet blir lagt fram måndag, er arbeidsavklaringspengar (AAP) til unge under 25 blant det som skal kuttast i. AAP sikrar 117.000 nordmenn inntekt mens dei på grunn av sjukdom eller skade treng hjelp frå Nav til å koma i arbeid. Eller når dei treng lenger tid enn sjukepengeperioden går for å bli friske. I praksis er det også eit steg å vegen mot uføretrygd for dei som ikkje kan klara å jobba. Som hovudregel kan ein gi AAP i tre år. 12.000 unge under 25 år er omfatta av ordninga. Regjeringa vil kutta minimumsstøtta frå 198 000 til 130 000 kroner.

Det er tilnærma umuleg å leva for 130 000 kroner i året i Norge.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad har fått seg til å seia at dette eigentleg ikkje er eit kutt, sidan dei 119 millionane dei skal kutta, krone for krone blir brukt til å setja inn tiltak for at fleire i denne gruppa skal koma seg tilbake i jobb. Han minner om at berre ein av fem på AAP kjem over i jobb, og at delen unge på uføretrygd har auka med 50 prosent siden 2000. Han kallar det å «frigjera» AAP-midlar, for å få fleire ut i jobb. For den som nå skal dekka husleige, mat og oppvarming med 130 000 kroner i året, kjennes det neppe særleg frigjerande.

Samtidig kan også venstresida finna seg eit litt betre spor å diskutera ut frå. Så langt seier dei at kuttet er usosialt, ein hån mot desse unge, og minner om at denne regjeringa tar frå dei fattige og gir til dei rike. Det er for så vidt sant. Men talet på uføre i Norge er svimlande høgt. Uforståeleg høgt. Det er ikkje berekraftig. Vi må prøva å få det ned.

Regjeringas måte å gjera dette på, fortener likevel krass kritikk. Dei bør finna 60 millionar til gode tiltak andre stader frå. Kuttet er ikkje anstendig.

For dei som slit med alvorleg sjukdom eller skade, må det kjennast som å bli sparka mens du alt ligg nede. Det er også verd å merka seg at ein stor del av auken i unge uføre skuldast at barn som er fødde med alvorleg funksjonsnedsetjing når høgare levealder, og dermed skal ha uføretrygd.

Diskusjonen om at altfor mange er uføre i Norge er vanskeleg, men nødvendig. Det er bra at regjeringa prøver seg fram med betre og meir personretta tiltak. Men i det arbeidet må dei klara å unngå å svinga pisken over dei som slit mest. Ta tiltakspengane frå ein annan stad enn deira lommar.

Publisert: